BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 71.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích71.98 Kb.
#6815

BỘ Y TẾCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 4707/QĐ-BYT


Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế và Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/03/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;

Xét đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế.


QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

 • Như Điều 3; BỘ TRƯỞNG

 • Lưu: VT, KCB. (Đã ký)


Nguyễn Quốc Triệu


BỘ Y TẾCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcKẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”(Ban hành kèm theo Quyết định số 4707/QĐ-BYT

ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


 1. Mục đích, yêu cầu
 1. Mục đích

Thực hiện Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng

Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 1. Yêu cầu

 1. Bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ của Bộ Y tế

quy định tại Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

 1. Phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai Quyết

định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Các Vụ, Cục, đơn vị được giao nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.


 1. Nội dung và phân công thực hiện
 1. Hoạt động: Xây dựng quy chuẩn chuyên môn trong lĩnh vực giám

định pháp y trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. (Kế hoạch của Chính phủ là mục 1.3)

 1. Đơn vị chủ trì và làm đầu mối trình: Cục Quản lý khám, chữa bệnh.

 2. Đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung: Viện Pháp y Quốc gia.

 3. Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

 1. Thời gian thực hiện:Trình Bộ trưởng ký ban hành trong Quý

IV/2011.

 1. Sản phẩm hoàn thành: Thông tư ban hành Quy chuẩn chuyên môn

trong lĩnh vực giám định pháp y.


 1. Hoạt động: Xây dựng Bảng tỷ lệ tổn hại sức khỏe dùng cho giám

định pháp y trình bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (1.4).

 1. Đơn vị chủ trì và làm đầu mối trình: Cục Quản lý khám, chữa bệnh.

 2. Đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung: Viện Pháp y Quốc gia.

 3. Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

 1. Thời gian thực hiện:Trình Bộ trưởng ký ban hành trong Quý

IV/2011.

 1. Sản phẩm hoàn thành: Thông tư ban hành Bảng tỷ lệ tổn hại sức

khỏe dùng cho giám định pháp y.


 1. Hoạt động: Xây dựng quy chuẩn chuyên môn trong lĩnh vực giám

định pháp y tâm thần trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (1.3).

 1. Đơn vị chủ trì và làm đầu mối trình: Cục Quản lý khám, chữa bệnh.

 2. Đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung: Viện Pháp y tâm thần

Trung ương.

 1. Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

 1. Thời gian thực hiện:Trình Bộ trưởng ký ban hành trong Quý

IV/2011.

 1. Sản phẩm hoàn thành: Thông tư ban hành Quy chuẩn chuyên môn

trong lĩnh vực giám định pháp y tâm thần.


 1. Hoạt động: Xây dựng Quy trình giám định trong lĩnh vực giám định

pháp y, giám định pháp y tâm thần trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (1.5).

 1. Đơn vị chủ trì và làm đầu mối trình: Cục Quản lý khám, chữa bệnh.

 2. Đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung: Viện Pháp y Quốc gia

và Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương.

 1. Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

 1. Thời gian thực hiện:Trình Bộ trưởng ký ban hành trong Quý

IV/2011.

 1. Sản phẩm hoàn thành: Thông tư ban hành Quy trình giám định trong

lĩnh vực giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.


 1. Hoạt động: Xây dựng Danh sách các tổ chức giám định tư pháp, các

cơ quan, tổ chức chuyên môn có năng lực ở từng lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc để bảo đảm đáp ứng kịp thời, chất lượng các yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (2.2.3).

 1. Đơn vị chủ trì và làm đầu mối trình: Cục Quản lý khám, chữa bệnh.

 2. Đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung: Viện Pháp y Quốc gia

và Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương.

 1. Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

 1. Thời gian thực hiện: Trình Bộ trưởng ký ban hành trong Quý

IV/2011.

 1. Sản phẩm hoàn thành: Danh sách các tổ chức giám định tư pháp, các

cơ quan, tổ chức chuyên môn có năng lực ở từng lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc để bảo đảm đáp ứng kịp thời, chất lượng các yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng.


 1. Hoạt động: Thống kê, rà soát đánh giá năng lực (quy mô, cơ cấu tổ

chức, nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định, trụ sở), khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần (hợp phần số 1, Dự án số 1 thuộc danh mục các Dự án ban hành kèm theo Kế hoạch này) trình Bộ trưởng Bộ Y tế (2.1.1).

 1. Đơn vị chủ trì và làm đầu mối trình: Vụ Tổ chức Cán bộ.

 2. Đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung: Viện Pháp y Quốc gia

và Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương.

 1. Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

 1. Thời gian thực hiện: Trình Bộ trưởng trong Quý I/2011.

 2. Sản phẩm hoàn thành: Báo cáo về năng lực (quy mô, cơ cấu tổ chức,

nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định, trụ sở), khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần.


 1. Hoạt động: Xây dựng Đề án hoàn thiện mô hình tổ chức giám định

pháp y, pháp y tâm thần ở cấp trung ương và cấp tỉnh trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, phê duyệt (2.1.4).

 1. Đơn vị chủ trì và làm đầu mối trình: Vụ Tổ chức Cán bộ.

 2. Đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung: Viện Pháp y quốc gia

và Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương.

 1. Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

 1. Thời gian thực hiện: Trình Bộ trưởng xem xét phê duyệt trong Quý

IV/2012.

 1. Sản phẩm hoàn thành: Đề án hoàn thiện mô hình tổ chức giám định

pháp y, pháp y tâm thần ở cấp trung ương và cấp tỉnh.


 1. Hoạt động: Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chính

sách về ưu tiên, ưu đãi về vật chất và phi vật chất đối với các cơ quan, tổ chức chuyên môn khi tham gia hoạt động giám định tư pháp (2.2.6).

 1. Đơn vị chủ trì và làm đầu mối trình: Vụ Tổ chức Cán bộ.

 2. Đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung: Viện Pháp y Quốc gia

và Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương.

 1. Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

 1. Thời gian thực hiện: Trình Bộ trưởng xem xét phê duyệt trong Quý

IV/2013.

 1. Sản phẩm hoàn thành: Các chính sách về ưu tiên, ưu đãi về vật chất

và phi vật chất đối với các cơ quan, tổ chức chuyên môn khi tham gia hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực được ban hành và tổ chức thực hiện trên thực tế.


 1. Hoạt động: Thống kê, rà soát, đánh giá nguồn nhân lực trong đội ngũ

người giám định tư pháp (hợp phần 4, Dự án số 1 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo kế hoạch này) (3.1).

 1. Đơn vị chủ trì và làm đầu mối trình: Vụ Tổ chức Cán bộ.

 2. Đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung: Viện Pháp y Quốc gia

và Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương.

 1. Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

 1. Thời gian thực hiện: Trình Bộ trưởng trong Quý IV/2011.

 2. Sản phẩm hoàn thành: Báo cáo đánh giá tổng thể đội ngũ giám định

viên tư pháp và người giám định viên tư pháp theo vụ việc trong các lĩnh vực giám định tư pháp trong toàn quốc.


 1. Hoạt động: Phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, xây dựng cơ chế

thu hút đội ngũ nhà chuyên môn, chuyên gia giỏi tham gia hoạt động giám định tư pháp; hoàn thiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với các cá nhân tham gia hoạt động giám định cả ở phương diện vật chất (ngạch lương riêng, phụ cấp trách nhiệm, chế độ thâm niên đối với người giám định tư pháp chuyên trách, chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp đối với người giám định hưởng lương từ ngân sách nhà nước; bảo đảm tương quan thu nhập từ việc thực hiện giám định tư pháp với mặt bằng thu nhập của người giám định không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) và phi vật chất (tôn vinh các chuyên gia giỏi, hàng đầu trong các lĩnh vực tham gia hoạt động giám định) (3.4).

 1. Đơn vị làm đầu mối phối hợp với Bộ Tư pháp trình: Vụ Tổ chức Cán

bộ.

 1. Đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung: Viện Pháp y Quốc gia

và Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương.

 1. Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

 1. Thời gian thực hiện: Phối hợp với Bộ Tư pháp trình Bộ trưởng trong

Quý IV/2013.

 1. Sản phẩm hoàn thành:

 • Ban hành và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa

đáng đối với người giám định tư pháp.

 • Thu hút các chuyên gia giỏi tham gia hoạt động giám định tư pháp.
 1. Hoạt động: Kế hoạch đào tạo nguồn giám định viên tư pháp cho một

số chuyên ngành giám định, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám đinh tư pháp theo từng giai đoạn và từng năm; hình thành và phát triển các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định trong từng lĩnh vực (3.1).

 1. Đơn vị làm đầu mối trình: Vụ Khoa học và Đào tạo.

 2. Đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung: Các trường Đại học Y,

Viện Pháp y Quốc gia và Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương.

 1. Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

 1. Thời gian thực hiện: Trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch trong Quý

IV/2011. Triển khai thực hiện đến hết Quý IV/2015.

 1. Sản phẩm hoàn thành:

 • Bảo đảm nguồn nhân lực đã được đào tạo chính quy, bài bản cung

ứng kịp thời cho các tổ chức giám định trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự.

 • Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định cho đội ngũ

người giám định tư pháp được hình thành và phát triển, bảo đảm cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng bổ sung cho đội ngũ người giám định tư pháp.

 • Đội ngũ người giám định tư pháp ở tất cả các lĩnh vực đều được bồi

dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý.


 1. Hoạt động: Xây dựng bộ giáo trình, tài liệu chính thống về đào tạo,

bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý theo đặc thù của từng lĩnh vực giám định để đưa vào sử dụng thống nhất, rộng rãi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định tư pháp (3.6).

 1. Đơn vị làm đầu mối trình: Vụ Khoa học và Đào tạo.

 2. Đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung: Các trường Đại học Y,

Viện Pháp y Quốc gia và Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương.

 1. Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

 1. Thời gian thực hiện: Trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch trong Quý

IV/2012.

 1. Sản phẩm hoàn thành: Giáo trình đào tạo, tài liệu bồi dưỡng nghiệp

vụ giám định và kiến thức pháp lý theo đặc thù của từng lĩnh vực giám định được biên soạn và đưa vào sử dụng.


 1. Hoạt động: Khảo sát đánh giá nhu cầu, dự toán nguồn kinh phí và

đảm bảo về cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần (hợp phần số 1, Dự án số 3 thuộc danh mục các Dự án kèm theo Kế hoạch này) (4.1).

 1. Đơn vị làm đầu mối trình: Vụ Kế hoạch Tài chính.

 2. Đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung: Viện Pháp y Quốc gia

Và Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương.

 1. Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

 1. Thời gian thực hiện: Theo lộ trình từ năm 2010 – 2015.

 2. Sản phẩm hoàn thành:

 • Báo cáo đánh giá về nhu cầu cần được bảo đảm cơ sở vật chất cho hệ

thống các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần trong toàn quốc trình Bộ trưởng trong Quý IV/2011.

 • Kế hoạch đầu tư, trang cấp các trang thiết bị, máy móc, phương tiện

giám định và các điều kiện vật chất khác (trụ sở, kinh phí … ) theo hướng hiện đại, tiến tới đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, trình Bộ trưởng phê duyệt trong Quý IV/2012.

 • Các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần được đầu tư, bảo đảm về trụ sở, kinh phí và được cấp các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định theo hướng hiện đại, tiến tới đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới theo từng giai đoạn cụ thể và thứ tự ưu tiên, trọng tâm trọng điểm, hoàn thanh vào Quý IV/2015.
 1. Hoạt động: Nghiên cứu, xây dựng và thực thi cơ chế khai thác, sử

dụng thiết bị chuyên dụng của các cơ sở khoa học, kỹ thuật và tổ chức chuyên môn vào hoạt động giám định tư pháp (3.6).

 1. Đơn vị làm đầu mối trình: Vụ Kế hoạch Tài chính.

 2. Đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung: Viện Pháp y Quốc gia

Và Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương.

 1. Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

 1. Thời gian thực hiện: Trình Bộ trưởng trong Quý IV/2012.

 2. Sản phẩm hoàn thành: Cơ chế khai thác, sử dụng thiết bị chuyên

dụng của các cơ sở khoa học, kỹ thuật và tổ chức chuyên môn ở các lĩnh vực vào hoạt động giám định tư pháp được ban hành và quán triệt thực hiện trên toàn quốc để huy động tối đa nguồn lực của xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.


 1. Hoạt động: Lập Dự toán kinh phí triển khai thực hiện Quyết định số

1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” cho các hoạt động của ngành Y tế.

 1. Đơn vị làm đầu mối trình: Vụ Kế toám tài chính.

 2. Đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung: Cục quản lý khám,

chữa bệnh, Vụ Tổ chức Các bộ, Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ Hợp tác Quốc tế, Viện Pháp y Quốc gia và Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương, các trường Đại học Y.

 1. Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

 1. Thời gian thực hiện: Trình Bộ trưởng trong Quý II/2012.

 2. Sản phẩm hoàn thành: Bảng Dự toán kinh phí triển khai thực hiện

Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” cho các hoạt động của ngành Y tế.


 1. Hoạt động: Kế hoạch hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo, bối

dưỡng nghiệp vụ trong từng lĩnh vực giám định .

 1. Đơn vị làm đầu mối trình: Vụ Hợp tác quốc tế.

 2. Đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung: Vụ Hợp tác Quốc tế,

Vụ Tổ chức Các bộ, Vụ Khoa học và Đào tạo, Viện Pháp y Quốc gia, Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương, các trường Đại học Y.

 1. Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

 1. Thời gian thực hiện: Trình Bộ trưởng phê duyệt vào Quý II/2011.

Thực hiện theo lộ trình đến hết năm 2015.

 1. Sản phẩm hoàn thành: Các mô hình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định của các nước phát triển được học tập và áp dụng tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ người giám định đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới.
 1. Tổ chức thực hiện:
 1. Cục Quản lý khám, chữa bệnh là đầu mối, giúp Bộ trưởng theo dõi,

đôn đốc các Vụ, Cục, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng tiến độ.

 1. Căn cứ vào nội dung công việc được giao, các Vụ, Cục, đơn vị phối

hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính lập dự toán kinh phí cụ thể cho các hoạt động, gửi về Vụ Kế hoạch Tài chính nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 1. Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu có gì vướng mắc, đề

nghị các Vụ, Cục, đơn vị phản ảnh về Cục Quản lý khám, chữa bệnh để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.
Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu
Каталог: Images -> Files
Files -> THỦ TỤc hành chính trong lĩnh vực quản lý HƯỚng dẫn du lịCH
Files -> GIÁ DỊch vụ KỸ thuật kiểM ĐỊNH, hiệu chuẩN, SỬa chữa phưƠng tiệN ĐO
Files -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
Files -> LỜi nóI ĐẦU
Files -> GIẢi golf hữu nghị việt lào lần thứ II thứ BẢY, ngàY 4/7/2015
Files -> Mẫu A1-Đxnv phiếU ĐỀ xuất nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ
Files -> Bch trung tâm gdtx tỉnh đắk Lắk, ngày 07 tháng 10 năm 2014
Files -> Kinh phật thuyết a di ðÀ
Files -> Aedes aegypti

tải về 71.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương