Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc ubnd huyệntải về 10.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích10.05 Kb.
#22888

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HOÀI NHƠN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 540 /UBND-NV

Hoài Nhơn, ngày 29 tháng 9 năm 2011

V/v đánh giá nhân viên trong quá trình thực hiện hợp đồng thử việc


Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ;

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu, kể từ ngày 01/10/2011, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện trước khi có văn bản đề nghị hợp đồng chính thức (hoặc chấm dứt hợp đồng) phải tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian thử việc đối với những người đang hợp đồng thử việc tại cơ quan, đơn vị. Cụ thể như sau:

1. Thành phần dự họp:

- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị;

- Đại diện cấp ủy, chi bộ;

- Đại diện BCH Công đoàn cơ sở;

- Tập thể công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị;

- Mời Lãnh đạo Phòng Nội vụ.

2. Hồ sơ đề nghị hợp đồng chính thức (hoặc chấm dứt hợp đồng) sau khi thực hiện thời gian thử việc bao gồm:

- Biên bản họp cơ quan, đơn vị (ghi rõ mức độ hoàn thành thời gian thử việc: Tốt, Khá, Trung bình, Không hoàn thành).

- Bản tự kiểm điểm của người đang được hợp đồng thử việc.

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị đề nghị hợp đồng chính thức (hoặc chấm dứt hợp đồng).
Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: VT, ,T2PC.04b.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Việt


tải về 10.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương