Khoa h ọc công nghệ 68 s ố 67 (8-2021)


Hình 20. Kết cấu lớp bảo vệ mặt đê bị phá hủy do lún đấttải về 2.28 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2022
Kích2.28 Mb.
#53808
1   2   3   4   5   6   7
Đánh giá tác dụng giảm lún của công nghệ kết cấu rỗng khi ứng dụng xây dựng đê biển trên nền địa chất yếu 1436715
TB TC cọc khoan nhồi ĐK nhỏ
Hình 20. Kết cấu lớp bảo vệ mặt đê bị phá hủy do lún đất 
đắp lõi đê và nền
Lời cảm ơn
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học 
Hàng hải Việt Nam trong đề tài mã số: DT20-21.60
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1] Nguyễn Văn Ngọc, Nghiên cứu một số hình thức 
đê quai lấn biển ứng dụng cho đê quai Tiên Lãng
Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường, Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016. 
[2] Nguyễn Văn Ngọc, Giải pháp kết cấu mới công 
trình đê biển tại vùng địa chất yếu, Tạp chí Khoa 
học Công nghệ Hàng hải, Số 48, tr.31-35, 2016. 
[3] Ngoc Nguyen Van, Huong Giang Le Thi, The 
New Structural Solution for Sea Dike in Soft Soil 
Area, International Journal of Structural and Civil 
Engineering Research (ICOCE), Vol.7, No.4, 
pp.364-367, 2018. 
[4] Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Ninh, Nghiên 
cứu sử dụng vật liệu tre cho giải pháp kết cấu 
rỗng xây dựng công trình giảm sóng, chắn sóng, 
bảo vệ bờ biển, Tạp chí Khoa học Công nghệ 
Hàng hải, Số 61, tr.39-44, 2020. 
[5] Nguyễn Văn Ngọc, Trần Thị Chang, Nguyễn 
Xuân Trường, Ứng dụng giải pháp kết cấu mới 
xây dựng các công trình chống xói lở bờ sông, bờ 
biển và đê chắn sóng, ứng phó với biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng, Kỷ yếu Hội thảo CLB 
KH&CN các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 53, 
tr.316-334, 2018. 
[6] Nguyễn Hoàng, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn 
Trọng Khuê, Giải pháp mới giảm cao trình đỉnh 
đê bảo vệ bờ biển, Tạp chí Khoa học Công nghệ 
Hàng hải, Số 63, tr.63-68, 2020. 
[7] Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng, Uông 
Đình Chất, Nền và móng các công trình dân dụng 
- công nghiệp, NXB Xây dựng, tr. 314, 2009. 
[8] Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 
Hoàng Hà - Công ty Tư vấn và Chuyển giao công 
nghệ trường đại học Thủy lợi, Hội thảo xin ý kiến 
về kết cấu đê quai lấn biển Tiên Lãng, Hải Phòng, 
10/2011. 
Hình 19. Sơ đồ tính lún tương tự như móng cọc: abcd - Khối móng quy ước; σ
bt
z
- Ứng suất do trọng lượng bản 
thân; ∑ σ
gl
z
 - Tổng ứng suất gây lún 
 
 






Ngày nhận bài: 22/02/2021 
Ngày nhận bản sửa lần 01: 09/3/2021 
Ngày nhận bản sửa lần 02: 23/3/2021 
Ngày duyệt đăng: 02/4/2021 

tải về 2.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương