I- lý do chọN ĐỀ TÀI


PHỤ LỤC I CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMtải về 0.78 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

PHỤ LỤC I
CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đc lp - Tự do - Hạnh phúc

Số 24 1998/CT - TTg ---------o0o----------Hà nội, ngày 19 ytháng 6 năm 1998
CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư.

Trong những năm gần đây, cùng với việc không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ cho yêu cầu quản lý của Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật, các hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư đã góp phần hỗ trợ không nhỏ trong việc thực hiện pháp luật của Nhà nước, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mang tính tự quản tại cộng đồng dân cư ở cơ sở.


Hiện nay, thực hiện chủ trương mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt là ở cơ sở, nhiều địa phương trong cả nước đã và đang xây dựng và hoàn thiện hương ước, quy ước làng văn hoá trên cơ sở thừa kế những mặt tích cực của hương ước cũ, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Tại nhiều đại phương, hương ước, quy ước mới không những góp phần phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo lý và đạo đức truyền thống của dân tộc mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các cuộc vận động duy trì an ninh trật tự, vệ sinh , môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, phát triển sản xuất, khuyến khích học hành, giải quyết các tranh chấp, vi phạm nhỏ trong nhân dân, xoá đói, giảm nghèo...
Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở một số nơi chưa tiến hành một cách thực sự dân chủ, mới chỉ là công việc của một số người, chưa có sự phê duyệt của chính quyền. Nội dung của hương ước, quy ước còn nhiều hạnh chế , chưa phản ánh tình hình, đặc điểm kinh tế xã hội, truyền thống văn hoá của từng địa phương. Trong một số bản hương ước, quy ước còn có những quy định trái pháp luật hoặc phục hồi các hủ tục và tập quán lạc hậu.

Để phát huy yếu tố tích cực, khắc phục những hạn chế, tiêu cực của hương ước, quy ước, bảo đảm triển khai thực hiện các nghị quyết của đảng. Chỉ thị của Bộ Chính trị số 30/CT - TW ngày 18 tháng 2 năm 1998 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong giai đoạn hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
1. Nội dung của hương ước, quy ước cần tập trung vào một số vấn đề cơ

bản sau đây

- Bảo đảm giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục, thực hiện các hành vi ứng xử văn minh trong giao tiếp, ăn, ở, đi lại ... , xoá bỏ hủ tục. Phát triển các hình thức hoạt động văn hoá lành mạnh, phát huy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư.

- Đề ra các biện pháp góp phần bảo vệ tài sản cuả công và tài sản của công dân, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ, rừng, biển, sông hồ, danh lam thắng cảnh, đền chùa, miếu mạo, các nguồn nước, đê điều, đập nước, kênh mương, kè cống. Xây dựng phát triển đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh, chống ô nhiễm các nguồn nước... ở địa phương;

- Đề ra các biện pháp bảo vệ thuần phong mỹ tục, bãi trừ các hủ tục trong ma chay, cưới hỏi, thờ phụng, lễ hội v.v ở địa phương.

- Đề ra các biện pháp thích hợp góp phần bảo vệ trị an trên địa bàn.

2. Dự thảo hương ước, quy ước phải được nhân dân trên địa bàn thảo luận, được hội nghị cử tri hoặc hội nghị gia đình ở làng, bản, thôn, ấp cụm dân cư thông qua và được Uỷ ban nhân dân phê duyệt trước khi thi hành nhằm đảm bảo nội dung của hương ước, quy ước không trái với quy định của pháp luật hiện hành, không chứa các quy định xử phạt nặng nề, các phí và lệ phí có thể gây thiệt hại và ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân.

3. B trưởng Bộ pháp, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, chỉ đạo hướng dẫn cơ quan Tư pháp, cơ quan Văn hoá - Thông tin ở các địa phương trong việc giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện quản lý nhà nước đối với việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, nhằm bảo đảm việc soạn thảo hương ước , quy ước ở làng, bản, thôn, ấp cụm dân cư được tiến hành một cách thực sự dân chủ, công khai, dưới sự lãnh đạo của cấp Uỷ Đảng và chính quyền địa phương cấp xã, với sự tham gia tích cực của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở ( đoàn thanh niện cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liện hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân Việt Nam... ).

Bộ Tư pháp duy trì, cùng với Bộ văn hoá - Thông tin phối hợp với Uỷ ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức hữu quan khác chỉ đạo triển khai thí điểm Chỉ thị này tại một số địa phương để rút kinh nghiệm. Trên cơ sở tình hình xây dựng và thực hiện hương ước , trên phạm vi toàn quốc, Bộ kiến nghị với Thủ Tướng Chính phủ, các biện pháp, các mô hình mẫu về các hoạt động văn hoá nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước và phát huy vai trò của các văn bản, hương ước, quy ước trong giai đoạn hiện nay.

4. Uỷ ban nhân dân cp tnh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định cụ thể việc quản lý nhà nước và định hướng nội dung hương ước, quy ước căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với đặc điểm hình tình kinh tế , văn hoá - xã hội, phong tục tập quán của địa phương.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo triển khai và kiểm tra thực hiện Nghị

quyết của hội đồng nhân dân về vấn đề nói trên.

5. Uỷ ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ phê duyệt các văn bản hương ước, quy ước do Uỷ ban nhân dân cấp xã trình và chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện hương ước, quy ước trong phạm vi địa bàn huyện , bảo đảm nội dung hương ước, quy ước phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, các quy tắc xây dựng nếp sống văn hoá mới, duy trì phát triển phong tục tập quán tốt đẹp ở cơ sở

6. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, hỗ trợ các làng, bản, thôn, ấp cụm dân cư xây dựng hương ước, quy ước có nội dung phong phú, thiết thực phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước , và Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Uỷ ban nhân dân cấp xã thường xuyên việc kiểm tra tổ chức thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh việc tuyên truyền về vai trò và tác dụng của việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước các mô hình mẫu về nếp sống văn hoá, gắn với việc tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật, phát huy dân chủ ở cơ sở ; nêu gương những điển hình tiên tiến, phát hiện

và đấu tranh các biểu hiện tiêu cực, sai trái hoặc lợi dụng hương ước, quy ước để

duy trì hủ tục, tập quán lạc hậu.

8. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Hội đồng nhân dân , Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.Nơi nhận: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

- Thường vụ Bộ chính trị,

- Th tướng, các Phó TTg Chính phủ, Phan Văn khi

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc chính phủ,

- Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

- Chủ nhiệm văn phòng quốc hội,

- Chủ Nhiệm văn phòng Chủ tịch nước,

- Chánh văn phòng TW Đảng, các Ban của Đảng,

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban TW mặt trận tổ quốc Việt Nam;

- Công báo,

- VPCP : BCTN, các PCN, các Vụ, Cục,

- Lưu : PC (5), VT.

PHỤ LỤC II

UBND TỈNH NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BCĐ PHONG TRÀOTDĐKXDĐSVH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- -------------o0o---------

Số: 165 / KH- BCĐ Vinh , ngày 07 tháng 7 m 2000KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ" TỈNH NGHỆ AN THỜI KỲ 2000 - 2005--------------O0O---------- I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1- Tạo được sự chuyển biến và nâng cao nhận thức đối với cán bộ đảng

viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của văn hoá, trên cơ sở mở rộng cuộc thi đua yêu nước và phong trào "Toàn dân đn kết xây dựng đời sống văn hoá", góp phần giải quyết một bước quan trọng những vấn đề bức xúc về tư tưởng, đạo đức, lối sống ... huy động mọi nguồn lực xã hội xây dựng và phát triển đời sống văn hoá.

2- Huy động các cấp, các nghành, đoàn thể tham gia xây dựng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Đưa cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư phát triển đi vào chiều sâu và mở ra trên diện rộng để taọ ra sự chuyển biến trong nếp sống xã hội mà trước hết là nếp sống trong gia đình, nơi công cộng và nơi làm việc, hình thành dần những tập quán văn minh, sống làm việc theo pháp luật.

3- Tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã hội đẩy mạnh thực hiện công tác này, góp phần đẩy lùi căn bệnh tệ nạn xã hội, các hủ tục mê tín dị đoan và sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại

4- Góp phần xây dựng con người Nghệ An có tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, nhân cách cao đẹp, có bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực lao động sáng tạo, đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mnh, hi công bng văn minh".II- MỤC TIÊU VÀ NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU

II. 1- MỤC TIÊU CHUNG


Trước mắt, huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, mọi nguồn lực của xã hội tập trung vào hai lĩnh vực sau:

1- Đoàn kết xây dựng tư tưởng. đạo đức, lối sống tốt đẹp

2- Đoàn kết xây dựng lối sống văn hoá phong phú, lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội

Thực hiện phương hướng nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) " Làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta lối sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội".

II.2 - CHỈ TIÊU CỤ THỂ

Phấn đấu đến năm 2005:

1- Mỗi xã, phường, thị trấn có các thiết chế văn hoá- thể thao bao gồm: thư viện - tủ sách, phòng truyền thống, hội trường, sân bãi, trạm truyền thanh, cụm cổ động, đội văn nghệ thông tin, điểm vui chơi trẻ em, bưu điện văn hoá xã, câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả

2- Mỗi xã, phường, thị trấn có một cán bộ chuyên trách công tác tư tưởng

- văn hoá có trình độ trung cấp văn hoá thông tin trở lên.

3- 75% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá được Uỷ ban nhân dân huyện, thành thị công nhận.

4- 40% số làng - bản - khối phố, cơ quan đơn vị, trường học, đạt tiêu chuẩn "Đơn vị văn hoá" được uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận (trong đó làng - bản - khối phố: 16 - 25%; cơ quan - đơn vị - trường học ... 30 - 40%).

5- 95% gia đình ở đồng bằng, 80% gia đình ở miền núi có phương tiện nghe nhìn

6- Bình quân mỗi người có 4 bản sách

II.3 - NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU

Nội dung cơ bản của phong trào " Toàn n đn kết xây dựng đời sống văn hoá" được thể hiện ở 5 điểm sau:

1- Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xoá đói, giảm

nghèo

Các đơn vị, tập thể, khu dân cư, làng xã cần:- Đẩy mạnh hoạt động các hình thức khuyến nghề, câu lạc bộ doanh

nghiệp ...

- Tổ chức câu lạc bộ khoa học kỹ thuật- Có các hình thức góp vốn, trao đổi kinh nghiệm làm ăn cải thiện đời sống kinh tế

-Tương thân, tương ái giúp đỡ nhau thoát nghèo nàn, lạc hậu


2- Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh

- Nâng cao tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc gắn với phong trào thi đua yêu nước

- Nhất trí với đường lối chính trị củaĐảng

- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước

- Hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

- Đấu tranh chống quan điểm sai trái

- Có ý thức tự cường, tự tôn dân tộc

- Giữ gìn bí mật quốc gia


3- Xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống làm việc theo pháp luật

- Xây dựng tác phong công nghiệp, làm việc có kỷ luật, thực hiện tốt nội

quy đơn vị, hương ước, quy ước của làng, xã, khu phố và quy định nơi công cộng. Sống làm việc theo pháp luật

- Thực hiện giao tiếp văn minh, lịch sự, thái độ vui vẻ, trách nhiệm với công việc

-Xây dựng công sở văn minh, giảm thủ tục phiền hà, quan liêu, lãng phí

- Thực hiện tốt nếp sống văn minh - lành mạnh - tiết kiệm trong việc cưới, việc tang giỗ tết, lễ hội và các sinh hoạt văn hoá khác

Giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục và đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc

- Không thực hiện hành vi tín ngưỡng (như đặt bát hương, lập bệ thờ, cúng lễ ...) ở bên ngoài khuôn viên nơi thờ đã được quy định

- Không hút thuốc lá trong nhà trẻ, bệnh viện, phòng họp. trong các rạp chiếu bóng, rạp hát, trên tàu xe, máy bay và những nơi tập trung đông người

4- Xây dựng môi trường văn hoá sạch - đẹp - an toàn

- Giữ vệ sinh nơi ở, nơi công cộng

- Không gây rối làm mất trật tự

- Không lấn chiếm vỉa hè, lề đường, đất công

- Không treo dán, vẽ quảng cáo, rao vặt tuỳ tiện ở nơi công cộng

- Ăn mặc sạch sẽ, lịch sự khi ra đường

- Nhà ở, nơi làm việc, nhà vệ sinh ngăn nắp gọn gàng, sạch đẹp

- Bảo vệ cây xanh nơi công cộng và khuyến khích mọi nhà, mọi cơ quan trồng cây xanh, xây dựng vườn hoa, cây cảnh

- Bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá, di tích cách mạng, các khu bảo tồn thiên nhiên

- Không lưu hành văn hoá phẩm có nội dung độc hại

- Tích cực phòng chống tệ nạn mại dâm, nghiện hút, cờ bạc, tham những

- Ngăn chặn tệ trộm cắp, cháy, nổ, tai nạn giao thông5- Xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hoá - Thể thao cơ sở

Các thiết chế văn hoá - thể thao, gồm Nhà văn hoá, Trung tâm thể dục thể

thao, các loại hình câu lạc bộ văn hoá văn nghệ, đội thông tin lưu động, công viên, khu vui chơi giải trí, phòng đọc sách báo, phòng thể dục thể hình, điểm bưu điện văn hoá ... đã và đang đáp ứng nhu cầu sáng tạo. hưởng thụ văn hoá, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người. Do vậy, các đơn vị, tập thể, khu dân cư, làng, xã, cần:

- Quy hoạch có địa điểm để tổ chức các sinh hoạt văn hoá - thể thao

- Hàng năm, xác định chỉ tiêu phát triển văn hoá - thể thao, tăng cường cơ

sở vật chất và đào tạo cán bộ cho văn hoá - thể thao

- Xác định mức đầu tư kinh phí cho các thiết chế văn hoá - thể thao hiện có

- Xây dựng đời sống văn hoá

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, sáng tạo hưởng thụ văn hoá.

III- CÁC PHONG TRÀO CỤ THỂ

Căn cứ vào 5 nội dung cơ bản được nêu trong kế hoach triển khai phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Nghệ An xây dựng được các phong trào cụ thể sau:1- Xây dựng người tốt - việc tốt - các điển hình tiên tiến

- Phát huy truyền thống yêu nước, yêu quê hương và tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ An, hướng vào mục tiêu lao động, cần kiệm, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

- Giáo dục ý thức làm chủ tập thể và tinh thần đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Khắc phục lối sống cá nhân bảo thủ, ích kỷ, hẹp hòi, vụ lợi, cơ hội. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng, toàn dân trong cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể. Thông qua cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" để giáo dục lối sống lành mạnh cho cán bộ Đảng viên và nhân dân. Tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng, có ý thức bảo vệ cải thiện môi trường sinh thái.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, tích cực học tập nâng cao trình độ, thực hành tiết kiệm. Tập trung sức người, sức của để phát triển sản xuất, chăm lo đời sống vật chất, cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

- Tự giác rèn luyện thân thể, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Tham gia các hoạt động văn hoá - xã hội, tham gia sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hoá.

Trên cơ sở phong trào thi đua yêu nước, tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, lực lượng vũ trang cần phát huy các thành quả công trình nghiên cứu khoa học xây dựng và phát huy, biểu dương khen thưởng các bản - làng, phường

- xã, các điển hình về người tốt - việc tốt, các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất và học tập. Xây dựng con người Nghệ An với những đức tính truyền thống như: trung thực, thắng thắn, giản dị, tiết kiệm, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong đạo lý nghĩa tình ...

2- Xây dựng gia đình văn hoá

- Xây dựng gia đình văn hoá theo các tiêu chuẩn do ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" quy định. Trên cơ sở tiêu chuẩn chung, các ngành địa phương xây dựng tiêu chuẩn cụ thể phù hợp với tiêu chuẩn gia đình văn hoá của Ban chỉ đạo để thống nhất các danh hiệu lại thành một danh hiệu " Gia đình văn hoá" và vận động nhân dân tự giác thực hiện. Tiêu chuẩn cụ thể là:

+ Gia đình ấm no, hoà thuận, tiến bộ khoẻ mạnh và hạnh phúc

+ Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân

+ Thực hiện kế hoạch hoá gia đình

+ Đoàn kết tương trợ trong cộng đồng dân cư

+ Tích cực luyện tập thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh, chăm lo sức khoẻ

ban đầu


Mỗi điạ phương cần:

- Phát động phong trào xây dựng gia đình văn hoá đến từng thôn - bản - khối phố - khu dân cư. Có kế hoạch tổ chức cụ thể, khoa học và Đảng viên , cán bộ tích cực gương mẫu thực hiện

- Có các biện pháp xây dựng gia đình văn hoá phong phú, sáng tạo, với nhiều hình thức sinh động, lôi cuốn được đông đảo quần chúng tham gia

- Tổ chức liên hoan gia đình văn hoá tiêu biểu mỗi năm một lần ở cấp cơ sở, 2 năm một lần ở cấp huyện, 3 năm một lần ở cấp tỉnh. động viên khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể nhiều thành tích trong xây dựng gia đình văn hoá.3- Xây dựng làng - bản - khối phố văn hoá, cơ quan đơn vị, trường học văn hoá. Xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư

3.1 - Xây dựng làng - bản - khối phố văn hoá:

Tiêu chuẩn chung:

- Có đời sống kinh tế ổn định và phát triển

- Có đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú

- Có môi trường cảnh quan sạch đẹp

- Có điểm vui chơi gỉai trí và hoạt động văn hoá - thể thao

- Thực hiện tốt pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Có hương ước, quy ước được uỷ ban nhân dân huyện, thành, thị phê duyệt.Biện pháp c th:

- Xây dựng tiêu chuẩn làng - bản - khối phố văn hoá, ban hành rộng rãi cho các địa phương thực hiện. Trên cơ sở tiêu chuẩn chung, xây dựng tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với từng vùng, từng dân tộc

- Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh từ trong gia đình, dòng họ và làng - bản - khối phố ... Bảo vệ, giữ gìn và phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp, loại bỏ các hiện tượng mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội khác.

- Quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của mỗi thành viên trong công đồng làng, xã đối với yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Xây dựng nếp sống gắn với thực hiện pháp luật, nâng cao trách nhiệm công dân. Thực hiện xoá đói giảm nghèo. Khuyến khích nhân dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hoá, nâng cao trình độ dân trí.

- Phát động phong trào đăng ký thi đua xây dựng làng - bản - khối phố văn hoá, xã - phường văn hoá, đưa chỉ tiêu xây dựng làng- bản - khối phố văn hoá thành chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của địa phương, đơn vị, cơ quan.

- Hàng năm, tổ chức bình xét công nhận làng - bản - khối phố văn hoá, xã

- phường văn hoá. Gắn với việc phát động phong trào thi đua xây dựng làng - bản - khối phố văn hoá, xã - phường văn hoá với việc xây dựng hương ước, quy ước của làng, xã theo tinh thần Chỉ thị 24/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ.3.2 Xây dựng cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang có nếp sống văn hoá

- Công sở xanh - sạch - đẹp - an toàn - vui khoẻ.

- Có ý thức lao động kỷ luật, sáng tạo, làm việc với năng suất và hiệu quả

cao. Hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước được giao. Thường xuyên học tập

, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Quan hệ chặt chẽ với cơ sở, với nhân dân, thực hiện cải cách hàng chính có hiệu quả.

- Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đoàn kết nội bộ, nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực khác. Chống các tệ nạn xã hội. Có nếp sống văn minh, lịch sự trong sinh hoạt và giao tiếp.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ - thể dục thể

thao để từng bước nâng cao đời sống văn hoá rèn luyện thể chất cho người lao

động.

3.3 - Xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư

Trên cơ sở 6 định hướng của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, các địa phương cần:

- Lồng ghép nội dung của nhiệm vụ xây dựng gia đình văn hoá làng - bản

- khối phố văn hoá, cơ quan trường học, đơn vị văn hoá, với nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư để thực hiện các nhiêm vụ:

+ Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa cá nhân, gia đình và xã hội, nâng cao tính tự quản của cộng đồng dân cư để thực hiện tốt cuộc vận động " Toàn n đoàn kết xây dựng đời sng văn hoá".

+ Giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, xoá đói giảm nghèo. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, hoạt động nhân đạo và đền ơn đáp nghĩa

+ Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, mọi người sống làm việc theo phát luật và quy ước cộng đồng.

+ Xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, thuần phong mỹ tục trong nhân dân.

+ đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí và thực hiện tốt chương trình chăm lo sức khoẻ ban đầu cho mọi người.

- Tạo sự phối hơp đồng bộ giữa tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể - xã hội để truyên truyền và thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm, hoạt động cứu trợ ... Tạo ra các đơn vị cơ sở, các vùng dân cư có đời sống văn hoá lành mạnh: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id50526 114188
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Khoa Dầu Khí Lời mở đầu
UploadDocument server07 id50526 114188 -> MỤc lục mở ĐẦU 10 Xuất xứ của dự án 10
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Thiết kế MÔn học nhà MÁY ĐIỆn lời nóI ĐẦU
UploadDocument server07 id50526 114188 -> ĐỀ TÀi ngân hàng trung ưƠng trưỜng trung cấp kt-cn đÔng nam
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Seminar staphylococcus aureus và những đIỀu cần biếT
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Bài thảo luận Đánh giá chất lượng sản phẩm dầu thực vật Môn Phân Tích Thực Phẩm Nhóm 2 : Hoàng – Hùng Hiếu Hồng
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Luận văn tốt nghiệp gvhd: pgs. Ts nguyền Ngọc Huyền MỤc lục danh mục các chữ viết tắT
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Mục lục Tổng quan về thịt
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Gvhd: Nguyễn Minh Hùng Đề tài: Tìm Hiểu & Nghiên Cứu cpu


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương