Hướng dẫn sử dụng Mapinfotải về 278.92 Kb.
Chế độ xem pdf
trang4/9
Chuyển đổi dữ liệu03.01.2023
Kích278.92 Kb.
#54095
1   2   3   4   5   6   7   8   9
093154 Huong dan su dung MapInfo

b. Thay đổi tỷ lệ xem
Thay đổi qua bảng công cụ (Tool Palette)
25


Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội
Phóng to (Zoom in): Chọn con trỏ phóng (Zoom in cursor)
Cách một: Tự động phóng to gấp đôi hai lần. Chọn biểu tượng và đặt con 
trỏ phóng vào trung tâm vùng cần phóng và ấn phím. Lặp lại cho đến khi đạt tới tỷ 
lệ mong muốn.
Cách hai: Xác định vùng cần phóng trên màn hình. Giữ phím con trỏ và di 
chuyển để xác định một vùng hình chữ nhật trên màn hình. Sau khi nhả phím con 
trỏ, vùng đã được xác định phóng ra đầy cửa sổ. Lặp lại cho đến khi đạt tới tỷ lệ 
mong muốn.
Thu nhỏ (Zoom out): Chọn con trỏ thu (Zoom out cursor).
Cách một: Tự động thu nhỏ một nửa. Chọn biểu tượng và đặt con trỏ thu 
vào trung tâm vùng cần thu và ấn phím. Lặp lại cho đến khi đạt tới tỷ lệ mong 
muốn.
Cách hai: Xác định vùng cần thu trên màn hình. Giữ phím con trỏ và di 
chuyển để xác định một vùng hình chữ nhật trên màn hình. Sau khi nhả phím con 
trỏ, toàn bộ vùng xem hiện thời được thu về trong hình chữ nhật vừa định nghĩa và 
thu lại các phần xem bên ngoài cho đầy màn hình. Lặp lại cho đến khi đạt tới tỷ lệ 
mong muốn.
Di chuyển bản đồ: Hai cách
Cách một: Chọn Move tool trên bảng công cụ (Tool Palette). ấn phím con 
tor và di chuyển con trỏ trên màn hình. Toàn bộ bản đồ sẽ di chuyển theo. Khi bản 
đồ trên màn hình đạt tới vị trí mong muốn, nhả phím con trỏ. 
Cách hai: Qua điều khiển các thanh di chuyển (Scroll bar) dọc, ngang của 
cửa sổ hiện thời.
Thay đổi tỷ lệ xem (Chage View):
Chọn menu MAP (Alt + M)
Chọn menu item Change View (V)
Thay đổi tỷ lệ xem theo:
- Chiều ngang bản đồ: Chọn Zoom (window width)
- Tỷ lệ bản đồ: Chọn MAP Scale
Di chuyển bản đồ
Xác định lại trung tâm hiển thị bản đồ trên màn hình. Thay đổi lại tâm bản 
đồ qua chọn Center of Window.
26


Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội
* Thay đổi hiển thị các lớp thông tin, điều khiển các lớp thông tin 
(Control Lavers)
- Chọn menu MAP (Alt + M)
- Chọn item menu (layer control) hoặc Ctrl + L
Trên màn hình xuất hiện bảng điều khiển các layer (Layer Control). Toàn 
bộ các lớp thông tin của WORKSPACE được phản ánh trên bảng này. Các thông tin 
về lớp layer trên bảng này là:
Tên
Kiểu hiển thị trên màn hình (Display)
Kiểu hiển thị bình thường như khi vào (Default)
Kiểu hiển thị theo kiểu người dùng tự định nghĩa (Universal)
Kiểu hiện thị theo bảng chú giải (Shading)
Người dùng có thể sửa (về mặt dữ liệu không gian) hay không (Editable)
Có cho phép được tham gia vào trong các câu hỏi đáp hay không 
(Seletable)
Có đặt một phạm vị giới hạn tỷ lệ cho hiển thị hay không (Zoom Layered)
Các chức năng có thể thực hiện cho các lớp trong bảng:
Thay đổi hiển thị cho lớp hiện tại đang được chọn trên bảng. Chọn phím 
Settings (được mô tả cụ thể ở dưới).
Thêm bớt đi các lớp thông tin hiện có trong WORKSPACE.
Remove: Xóa đi lớp thông tin hiện tại đang được chọn trên bảng 
Add: Thêm lớp thông tin mới
Thay đổi thứ tự hiển thị các lớp thông tin (Rcorder)
Các lớp thông tin được hiển thị dưới lên theo thứ tự trong bảng. Để thay đổi 
thứ tự các lớp hiện tại từ dưới lên theo thứ tự trong bảng. Để thay đổi thứ tự của lớp 
hiện tại, chọn Up: đưa lớp lên trên các lớp khác, chọn Down đưa lớp xuống dưới 
các lớp khác.
Chọn Cancel: Huỷ bỏ mọi thay đổi mà người dùng vừa làm trên bảng điều 
khiển lớp thông tin.
Chọn OK: Để chương trình hiển thị dữ liệu thao cách người dùng vừa định 
nghĩa lại.
27


Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội
Đặt tham số hiển thị cho một lớp (Laver Settings)
Chon Display trong bảng điều khiển lớp thông tin (Layer Control). Trên 
màn hình xuất hiện các tham số có thể thay đổi được cho lớp hiện tại.
Thay đổi chế độ hiển thị: (Display Mode)
Chế độ hiển thị:
Tắt: (Off) không hiển thị lớp thông tin trên màn hình.
Bình thường: (Default) hiển thị lớp thông tin theo chuẩn khi vào.
Tự định nghĩa: (Universal) hiển thị lớp thông tin theo cách người dùng định 
nghĩa. Thay đổi qua cách chọn trên Universal Display. 
Kích vào ô tương ứng bên dưới Style Oversal để:
Thay đổi cho các đối tượng kiểu đường trong lớp có thể thay đổi kiểu style, 
màu (color) và kích cỡ (size)
Thay đổi cho các đối tượng kiểu điểm trong lớp có thể thay đổi kiểu tô 
vùng (pattem mặt trên và nền), màu color.
Thay đổi cho các đối tượng kiểu chữ (font), màu (color), kích thước (size) 
và góc nghiêng (angle) (tính theo độ từ 0 đến 360)
Theo bảng chú giải: (Thematic map) hiển thị theo một hệ thống màu, kiểu 
cho trước nào đó được thể hiển dưới dạng bảng chú giải.
* Đặt cho phép người dùng có quyền sửa dữ liệu hay không (Edit 
Control)
Đánh dấu Editable: cho phép sửa
Đánh dấu Selectable: Có cho phép được tham gia vào trong các câu hỏi đáp 
hay không.
Giới hạn tỷ lệ hiện thị: (Zoom Lavering)
Đánh dấu chỉ cho phép được hiển thị trong một khoảng nhất định (Display 
when in range).
Nếu đã đánh dấu chỉ cho phép được hiển thị trong một khoảng nhất định 
vào khoảng giới hạn tỷ lệ. Cận trên (Min Zoom) cận dưới (Max Zoom)
* Đặt cách thể hiển nhãn của các đối tượng trong lớp (LABLE)
Mỗi một đối tượng có hai dữ liệu: dữ liệu không gian đang hiển thị trên 
màn hình và dữ liệu phi không gian lưu dưới dạng bảng thuộc tính hàng cột. Trên 
28


Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội
màn hình hiển thị dữ liệu không gian, gắn với mỗi một đối tượng, có một nhãn thể 
hiện một số liệu nào đó về thuộc tính của đối tượng đó.
Cách tạo ra xin xem phần 4.1 tra cứu thông tin theo vị trí địa lý:
* Quyết định thuộc tính nào sẽ được làm nhãn của các đối tượng
Chọn một cột trong bảng thuộc tính của lớp "Lable with columns" hoặc một 
biểu thức Expression do người dùng tự định nghĩa.
Nhãn được thể hiện bằng một dòng chữ gắn đối tượng được đánh nhãn. 
Nhãn có thể liên hệ với đối tượng tương ứng qua một đường thẳng (có/không có 
mũi tên) chỉ tới đối tượng.

tải về 278.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương