HIỆu trưỞng trưỜng ptcs và ptth đĂng hà “V/v Thành lập Hội đồng khoa học xét skkn năm học 2015-2016”tải về 27.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích27.87 Kb.
#23001
GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTCS&PTTH ĐĂNG HÀ Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

----&&----

Số: /2016-QĐHT Đăng Hà ngày 01 tháng 03 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTCS VÀ PTTH ĐĂNG HÀ

V/v Thành lập Hội đồng khoa học xét SKKN năm học 2015-2016”


-Căn cứ Điều lệ Trường THCS,THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư 12/2011 /TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ Gíao dục và Đào tạo; điều 19, mục 1 qui định về quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

-Xét yêu cầu hoạt động xét SKKN năm học 2015-2016, xét năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên.


QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Thành lập Hội đồng khoa học xét SKKN năm học 2015-2016 gồm các ông bà có tên sau:

(có danh sách theo thông báo đính kèm theo)

Điều 2: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng khoa học xét SKKN năm học 2015-2016 từ ngày ký Quyết định. Hoạt động của Hội đồng khoa học xét SKKN theo quy định của Điều lệ Trường THCS,THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, dưới sự điều hành của Hiệu trưởng.

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở điều 1, văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

-như điều1, BGH

-SởGD&ĐT

-lưu văn phòng


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB – THCS&PTĐH Đăng Hà, ngày 01 tháng03 năm 2016
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC XÉT SKKN NĂM HỌC 2015-2016

TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

(Theo QĐ số: /2015-QĐHT “V/v Thành lập Hội đồng khoa học xét SKKN năm học 2015-2016”)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ HỘI ĐỒNG

NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG

1

Bùi Anh Tuấn

HT, Chủ tịch

Chỉ đạo chung, thẩm định đề tài quản lý, NGLL, TD, XH

2

Nguyễn Đăng Chiến

PHT, PCT phụ trách khối tự nhiên

Chỉ đạo thẩm định đề tài CM khối TN

3

Ngô Văn Quyết

PHT, PCT phụ trách khối XH

Chỉ đạo thẩm định đề tài CM khối XH

4

Lê Đình Vĩnh

CTCĐ, ủy viên thường trực

Chỉ đạo theo văn bản, cùng thẩm định đề tài

5

Bùi Đăng Vinh

PBT, ủy viên

Cùng thẩm định đề tài

6

Hoàng Văn Hùng

BTĐT, ủy viên

Cùng thẩm định đề tài

7

Lê Đăng Tuyên

Thư ký HĐKH

Phụ trách văn bản, thư ký HĐ

8

Hoàng Thị Bài

TT, ủy viên

Cùng thẩm định đề tài

9

Bàn Nguyên Hùng

TT, ủy viên

Cùng thẩm định đề tài

10

Nguyễn Bá Hải

TT, ủy viên

Cùng thẩm định đề tài

11

Phan Thị Lương

TT, ủy viên

Cùng thẩm định đề tài

12

Ông Á Phong

TT, ủy viên

Cùng thẩm định đề tàiNơi Nhận:

- như DS;- Lưu.VT:

HIỆU TRƯỞNG

Bùi Anh Tuấn
Каталог: data -> news -> 2016
news -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
news -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
news -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
news -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 191- bc/TĐtn-btn đOÀn tncs hồ chí minh
news -> TRƯỜng đẠi học lạc hồng khoa cnh-tp
news -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 42/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> Nghị quyết của quốc hội số 23/2003/QH11 ngàY 26 tháng 11 NĂM 2003 VỀ nhà ĐẤT DO nhà NƯỚC ĐÃ quản lý, BỐ trí SỬ DỤng trong quá trình thực hiện các chính sáCH
news -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định về trang phục đối với Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng
news -> BỘ chính trị ĐẢng cộng sản việt nam
2016 -> HỘI ĐỒng đỘi số: 08 -kh/HĐĐ ĐOÀn tncs hồ chí minh

tải về 27.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương