QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định về trang phục đối với Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồngtải về 21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích21 Kb.
#1138
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 435/QĐ-ĐHLHĐồng Nai, ngày 08 tháng 09 năm 2011

 
QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy định về trang phục đối với

Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng

                                     HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

 

Căn cứ Quyết định số 790/TTG ngày 24/9/1997 của của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Đại học Lạc Hồng;Căn cứ Quyết định số 86/2000/QĐ-TTG ngày 18/07/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế trường Đại học Dân Lập;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/02/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng;

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng;

Thực hiện nếp sống văn hóa trong trường học.

 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trang phục đối với Sinh viên, học viên của Trường Đại học Lạc Hồng.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Quy định về trang phục trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


 

Nơi nhận:

- VP.Hiệu trưởng (Báo cáo);

- Như điều 3;

- Lưu.


HIỆU TRƯỞNG
( Đã Ký)
TS. Trần Hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐồng Nai, ngày 08 tháng 09 năm 2011

QUY ĐỊNH

Về trang phục đối với Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 435/QĐ-ĐHLH

ngày 08 tháng 09 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng)
I . Mục đích và đối tượng áp dụng

Nhằm thực hiện nghiêm túc tác phong, lối sống văn minh trong trường học đối với tất cả sinh viên, học viên đang tham gia học tập tại trường Đại học Lạc Hồng. Đảm bảo việc thực hiện đúng nội quy, quy chế của nhà trường, xây dựng phong cách chuẩn mực của sinh viên trong thời gian học tập và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Lạc Hồng.II . Quy định về trang phục

Khi đến trường, sinh viên phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự. Quy định như sau:  • Thứ 2 hàng tuần:   Nữ mặc trang phục áo dài truyền thống;  Nam mặc áo sơ mi, quần tây, quần kaki, bỏ áo vào quần, đi giày hoặc dép có quai hậu.

  • Các ngày còn lại trong tuần: Sinh viên mặc trang phục tự chọn, lịch sự, trang nhã, đi giày hoặc dép có quai hậu nhưng đảm bảo gọn gàng, kín đáo và không để lộ nội y gây phản cảm ,mất mỹ quan (ví dụ: quần lưng trễ, quần ngắn, áo thun không cổ, áo trễ cổ, áo không ống tay, áo ngắn ngang thắt lưng quần, váy quá ngắn, váy xẻ cao, áo voan mỏng…).

  • Nếu sử dụng trang phục là áo thun phải có cổ áo, tay áo lịch sự.

  • Sinh viên là người dân tộc thiểu số, lưu học sinh nước ngoài thì trang phục ngày hội dân tộc được sử dụng như lễ phục.

Đối với các sinh viên thực hành thí nghiệm

Trong khi làm thực hành thí nghiệm phải mang mặc đồng phục, bảo hộ theo đúng quy định đã được nhà trường cấp phát.Đối với sinh viên học thể dục, học giáo dục quốc phòng

Trong giờ tham gia học tập mặc đồng phục đúng theo quy định của nhà trường.III. Tổ chức thực hiện

1. Các phòng, khoa:

Các khoa có trách nhiệm phổ biến quy định về trang phục đến sinh viên của Khoa mình thông qua quản sinh, giáo viên chủ nhiệm và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định này.2. Phòng Công tác Sinh viên

Có trách nhiệm giám sát việc thực hiện quy định về trang phục đối với sinh viên. Phối hợp với phòng Hành chính, các Khoa, Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên tổ chức xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà trường. Có báo cáo cụ thể bằng văn bản về Văn phòng Hiệu trưởng trong báo cáo hàng tuần.3. Các hình thức xử lý khi vi phạm
Xử lý theo điều 15 khung kỷ luật do HIệu Trưởng ban hành ngày 1/8/2011.

HIỆU TRƯỞNG
( Đã Ký )
Trần Hành


Каталог: Data -> News
News -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
News -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
News -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
News -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 191- bc/TĐtn-btn đOÀn tncs hồ chí minh
News -> TRƯỜng đẠi học lạc hồng khoa cnh-tp
News -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 42/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
News -> Nghị quyết của quốc hội số 23/2003/QH11 ngàY 26 tháng 11 NĂM 2003 VỀ nhà ĐẤT DO nhà NƯỚC ĐÃ quản lý, BỐ trí SỬ DỤng trong quá trình thực hiện các chính sáCH
News -> BỘ chính trị ĐẢng cộng sản việt nam
News -> ĐOÀn tncs hồ chí minh

tải về 21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương