Héi ®ång nhn dn ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 7.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích7.65 Kb.

Héi ®ång nh©n d©n

UBND TØnh Thanh Ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1631 Q§/UBTH

Thanh Ho¸, ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 1986Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸
- C¨n cø §iÒu 49 Môc I Ch­¬ng VI LuËt Tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp ban hµnh ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 1983;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 235/H§BT ngµy 18/9/1985 cña Héi ®ång Bé tr­ëng vÒ c¶i tiÕn chÕ ®é tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn chøc vµ c¸c lùc l­îng vò trang; Th«ng t­ sè 17/L§TL ngµy 14/11/1985 cña Bé Lao ®éng vÒ H­íng dÉn xÕp h¹ng xÝ nghiÖp;- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Gi¸m ®èc Së Lao ®éng, Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.
quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay xÕp h¹ng: 5/5 (n¨m) BÖnh viÖn ®iÒu trÞ phong.

§iÒu 2: §¬n vÞ ®­îc ¸p dông b¶ng l­¬ng D3/ 1-3 Y tÕ BÖnh viÖn, Viªn ®iÒu d­ìng theo NghÞ ®Þnh sè 235/H§BT ®Ó xÕp l­¬ng cho c¸n bé qu¶n lý xÝ nghiÖp, theo QuyÕt ®Þnh ph©n cÊp sè: 735 cña UBND tØnh vÒ c«ng t¸c tæ chøc vµ c¸n bé. §­îc h­ëng møc l­¬ng míi kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1985.

§iÒu 3: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ, c¸c ngµnh cã liªn quan vµ xÝ nghiÖp trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
TM/ UBND tØnh thanh ho¸

k/t chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

TrÇn §×nh L¨ng

: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương