HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh long an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 26.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích26.91 Kb.
#22671

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 526/HĐND-TH

Long An, ngày 20 tháng 12 năm 2012

V/v điều chỉnh nội dung Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIIIKính gửi:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An;

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố.
Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa VIII ngày 07/12/2012, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết. Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu rà soát, nên khi ban hành Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND về phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2013 và số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố Tân An và Nghị quyết số 86/2012/NQ-HĐND về mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015, có một số nội dung chưa được điều chỉnh đúng theo kết quả biểu quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Sau khi thống nhất với UBND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh như sau:1. Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2013 và số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố Tân An:

Tại khoản 1, Điều 1 có ghi:

“ Tổng chi ngân sách địa phương năm 2012 là 6.059.735 triệu đồng (kèm phụ lục số 01)”.

Nay đính chính lại như sau:

“ Tổng chi ngân sách địa phương năm 2013 là 6.059.735 triệu đồng (kèm phụ lục số 01)”.2. Nghị quyết số 86/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015:

Tỷ lệ về mức hỗ trợ ở các số thứ tự 5, 6, 15, 16 tại tiết b, khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 86/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015, có ghi:
S T

T

Nội dung

Mức hỗ trợ vốn

Ngân sách

nhà nước

Huy động đóng góp ngoài ngân sách nhà nước

5

Đường giao thông ấp, liên ấp, đường trục chính nội đồng

Tối đa 50 %

Tối thiểu 50%

6

Công trình thủy lợi do cấp xã hoặc do các tổ chức tự quản của nhân dân (hợp tác xã, tổ hợp tác) quản lý

60 %

40%

15

Xây dựng chợ nông thôn

50 %

50%

16

Xây dựng nghĩa trang nhân dân

50 %

50%

Nay đính chính lại như sau:


S T

T

Nội dung

Mức hỗ trợ vốn

Ngân sách

nhà nước

Huy động đóng góp ngoài ngân sách nhà nước

5

Đường giao thông ấp, liên ấp, đường trục chính nội đồng

Dưới 50 %

Trên 50%

6

Công trình thủy lợi do cấp xã hoặc do các tổ chức tự quản của nhân dân (hợp tác xã, tổ hợp tác) quản lý

Dưới 50 %

Trên 50%

15

Xây dựng chợ nông thôn

Dưới 50 %

Trên 50%

16

Xây dựng nghĩa trang nhân dân

Dưới 50 %

Trên 50%

Thường trực HĐND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị và các vị đại biểu HĐND tỉnh được biết, thông cảm và góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh./.

Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Phòng CT HĐND (2b);- Lưu: VT, (TĐ).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đặng Văn Xướng
tải về 26.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương