Giaùo trình CÔ SÔÛ DÖÕ lieäu trangtải về 1.89 Mb.
trang8/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.89 Mb.
#203
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

IIIBAØI TAÄP


 1. Cho löôïc ñoà CSDL quaûn lyù sinh vieân. Haõy thöïc hieän caùc caâu truy vaán sau

 1. Laäp danh saùch nhöõng sinh vieân nam cuûa tænh “LONG AN” hoïc khoa “CNTT”, danh saùch caàn taát caû caùc thuoäc tính cuûa quan heä Sv.

 2. Laäp danh saùch nhöõng sinh vieân coù ñieåm thi < 5 (thi laïi), danh saùch caàn MASV,HOTEN,TENMH, DIEMTHI vaø ñöôïc saép taêng daàn theo coät MASV.

 3. Laäp danh saùch caùc sinh vieân coù ñieåm thi trung bình caùc moân < 5, danh saùch caàn MASV,HOTEN, DIEMTRUNGBINH vaø ñöôïc saép taêng daàn theo coät MASV.

 4. Toång soá tieàn hoïc boång cuûa moãi khoa

 5. Nhöõng sinh vieân naøo ñaêng kyù hoïc nhieàu hôn 3 moân hoïc, danh saùch caàn MASV,HOTEN,SOLAN_DANGKY

 6. Laäp danh saùch sinh vieân coù ñieåm trung bình cao nhaát, danh saùch caàn MASV, HOTEN, NGAYSINH, DIEMTRUNGBINH 1. Cho löôïc ñoà CSDL duøng ñeå quaûn lyù lao ñoäng bao goàm caùc löôïc ñoà quan heä sau:

Nhanvien(MANV,HOTEN,NGAYSINH,PHAI,DIACHI,MAPB)

Taân töø: Moãi nhaân vieân coù moät maõ soá nhaân vieân (MANV) duy nhaát. Moät maõ soá nhaân vieân xaùc ñònh caùc thoâng tin nhö hoï teân (HOTEN), ngaøy sinh (NGAYSINH), phaùi (PHAI), ñòa chæ (DIACHI) vaø phoøng ban (MAPB) nôi quaûn lyù nhaân vieân.Phongban(MAPB,TENPB)

Taân töø: Moãi phoøng ban coù moät maõ phoøng ban (MAPB) duy nhaát, maõ phoøng ban xaùc ñònh teân phoøng ban (TENPB)Cong(MACT,MANV,SLNGAYCONG)

Taân töø: Löôïc ñoà quan heä Cong ghi nhaän soá löôïng ngaøy coâng (SLNGAYCONG) cuûa moät nhaân vieân (MANV) tham gia vaøo coâng trình (MACT).Congtrinh(MACT,TENCT,DIADIEM,NGAYCAPGP,NGAYKC,NGAYHT)

Taân töø: Moãi coâng trình coù moät maõ soá coâng trình (MACT) duy nhaát. Maõ soá coâng trình xaùc ñònh caùc thoâng tin nhö teân goïi coâng trình (TENCT), ñòa ñieåm (DIADIEM), ngaøy coâng trình ñöôïc caáp giaáy pheùp xaây döïng (NGAYCAPGP), ngaøy khôûi coâng (NGAYKC), ngaøy hoaøn thaønh (NGAYHT).

Haõy thöïc hieän caùc caâu hoûi sau baèng SQL


 1. Danh saùch nhöõng nhaân vieân coù tham gia vaøo coâng trình coù maõ coâng trình (MACT) laø X. Yeâu caàu caùc thoâng tin: MANV,HOTEN, SLNGAYCONG, trong ñoù MANV ñöôïc saép taêng daàn.

 2. Ñeám soá löôïng ngaøy coâng cuûa moãi coâng trình. Yeâu caàu caùc thoâng tin: MACT, TENCT, TONGNGAYCONG (TONGNGAYCONG laø thuoäc tính töï ñaët)

 3. Danh saùch nhöõng nhaân vieân coù sinh nhaät trong thaùng 8. yeâu caàu caùc thoâng tin: MANV, TENNV, NGAYSINH, ÑIACHI,TENPB, saép xeáp quan heä keát quaû theo thöù töï tuoåi giaûm daàn.

 4. Ñeám soá löôïng nhaân vieân cuûa moãi phoøng ban. Yeâu caàu caùc thoâng tin: MAPB, TENPB, SOLUONG. (SOLUONG laø thuoäc tính töï ñaët.)
 1. Cho caùc quan heä sau:

Monhoc(MSMH ,TENMH,SOTINCHI ,TINHCHAT)

MSMH maõ soá moân hoïc,

TENMH teân moân hoïc

SOTINCHI soá löôïng tín chæ,

TÍNH CHAÁT baèng 1 neáu ñoù laø moân hoïc baét buoäc, baèng 0 neáu ñoù laø moân hoïc khoâng baét buoäc

Sinhvien(MSSV,HOTEN,NGAYSINH,LOP)

MSSV maõ soá sinh vieân,

HOTEN hoï teân sinh vieân

NGAYSINH ngaøy sinh,

LOP(C,4,0) lôùp

Diem(MSSV,MSMH,DIEMTHI)

DIEMTHI ñieåm thi


Haõy duøng leänh SQL ñeå thöïc hieän caùc caâu leänh sau:

 1. Haõy cho bieát nhöõng moân hoïc baét buoäc coù SOTINCHI cao nhaát.

 2. Haõy lieät keâ danh saùch goàm MSSV,HOTEN,LOP, DIEMTHI cuûa nhöõng sinh vieân thi moân hoïc CSDL, theo thöù töï LOP,DIEMTHI

 3. Haõy cho bieát caùc sinh vieân coù ñieåm thi cao nhaát veà moân hoïc coù maõ laø CSDL

 4. Haõy cho bieát phieáu ñieåm cuûa sinh vieân coù maõ soá laø 9900277

 5. Haõy lieät keâ danh saùch goàm MSSV, HOTEN., LOP, ÑIEÅM TRUNG BÌNH cuûa nhöõng sinh vieân coù ñieåm trung bình caùc moân döôùi 5, theo thöù töï LOP,HOTEN.

 6. Haõy lieät keâ danh saùch ñieåm trung bình cuûa sinh vieân theo thöù töï , lôùp, teân.

 7. Haõy cho bieát ñieåm cuûa sinh vieân theo töøng moân.
 1. Döïa vaøo löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu

Docgia(MADG,HOTEN,NGAYSINH,DIACHI,NGHENGHIEP)

Phieumuon(SOPM,NGAYMUON,MADG)

Chitietmuon(SOPM,MADAUSACH,NGAYTRA)

Dausach(MADAUSACH,BAN,TAP,MASH)

Sach(MASH,TENSACH,TACGIA,NHAXB,NAMXB)
Haõy thöïc hieän caùc caâu hoûi sau ñaây baèng SQL


 1. Danh saùch caùc ñoïc giaû ñaõ ñaêng kyù möôïn saùch trong ngaøy d. Yeâu caàu caùc thoâng tin: MAÑG, HOTEN, ÑIACHI.

 2. Caùc quyeån saùch cuûa phieáu möôïn coù SOPM laø x. Yeâu caàu caùc thoâng tin MASH, TENSACH, TACGIA, NGAYMUON, NGAYTRA.

 3. Toång soá löôït maø moãi ñoïc giaû ñeán möôïn saùch trong naêm 2001. Yeâu caàu thoâng tin MAÑG,HOTEN,SOLANMUON (SOLANMUON laø thuoäc tính töï ñaët)

 4. Danh saùch caùc ñoïc giaû cao tuoåi nhaát ñaõ möôïn saùch trong ngaøy d. Yeâu caàu caùc thoâng tin MAÑG, HOTEN, NGAYSINH, ÑIACHI, NGHENGHIEP.
 1. Döïa vaøo löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu

Khach(MAKH,HOTEN,DIACHI,DIENTHOAI)

Hoadon(SOHD,NGAYLAPHD,NGAYBAN,MAKH)

DongHoaDon(SOHD,MAHANG,SLBAN)

Hang(MAHANG,TENHANG,DONGIA,DVT,MANHOM)

Nhom(MANHOM,TENNHOM)

Haõy thöïc hieän caùc caâu hoûi sau baèng SQL 1. Danh saùch caùc khaùch haøng ñaõ mua haøng trong ngaøy d. Yeâu caàu caùc thoâng tin MAKH, HOTEN, ÑIACHI, ÑIENTHOAI.

 2. Danh saùch caùc maët haøng trong soá hoùa ñôn (SOHÑ) laø x. Yeâu caàu caùc thoâng tin MAHANG, TENHANG, SLBAN, ÑONGIA, THANHTIEN (THANHTIEN= SLBAN*ÑONGIA; THANHTIEN laø thuoäc tính töï ñaët).Yeâu caàu saép xeáp taêng daàn theo coät TENHANG

 3. Danh saùch caùc maët haøng thuoäc maõ nhoùm haøng laø A coù ñôn giaù cao nhaát. Yeâu caàu caùc thoâng tin : MAHANG, TENHANG,ÑONGIA

 4. Ñeám soá löôïng maët haøng cuûa moãi nhoùm haøng. Yeâu caàu caùc thoâng tin : MANHOM, TENNHOM, SOLUONG. (trong ñoù SOLUONG laø thuoäc tính töï ñaët) (0,75ñ)

 5. Danh saùch caùc khaùch haøng ñaõ mua caùc maët haøng coù maõ nhoùm haøng laø A trong ngaøy d. Yeâu caàu caùc thoâng tin MAKH, HOTEN, ÑIACHI, ÑIENTHOAI,TENHANG.

 6. Thoáng keâ vieäc mua haøng trong naêm 2002 cuûa khaùch haøng coù maõ khaùch haøng laø Kh01 (theo töøng hoùa ñôn). Yeâu caàu caùc thoâng tin MAKH,HOTEN,SOHÑ,TRIGIAHÑ trong ñoù TRIGIAHÑ laø toång soá tieàn trong moät hoùa ñôn (TRIGIAHÑ laø thuoäc tính töï ñaët)
 1. Döïa vaøo löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu

Giaovien(MAGV,HOTEN,DTGV,MAKHOA)

Khoa(MAKHOA,TENKHOA,DTKHOA)

Lop(MALOP,TENLOP,SISO,MAKHOA)

Monhoc(MAMH,TENMH)

Phonghoc(SOPHONG,CHUCNANG)

Lichbaogiang(MALICH,NGAYDAY,MAGV)

Dongbaogiang(MALICH,TUTIET,DENTIET,BAIDAY,GHICHU,LYTHUYET,MAMH,MALOP,SOPHONG)

Haõy thöïc hieän caùc caâu hoûi sau baèng SQL 1. Xem lòch baùo giaûng tuaàn töø ngaøy 16/09/2002 ñeán ngaøy 23/09/2002 cuûa giaùo vieân coù MAGV (maõ giaùo vieân) laø TH3A040. Yeâu caàu: MAGV,HOTEN,TENLOP,TENMH,SOPHONG, NGAYDAY, TUTIET, DENTIET, BAIDAY, GHICHU

 2. Xem lòch baùo giaûng ngaøy 23/09/2002 cuûa caùc giaùo vieân coù maõ khoa laø CNTT. Yeâu caàu: MAGV,HOTEN,TENLOP,TENMH,PHONG,NGAYDAY,TUTIET,DENTIET,BAIDAY, GHICHU)

 3. Cho bieát soá löôïng giaùo vieân (SOLUONGGV) cuûa moãi khoa, keát quaû caàn saép xeáp taêng daàn theo coät teân khoa. yeâu caàu: TENKHOA ,SOLUONGGV ( SOLUONGGV laø thuoäc tính töï ñaët)

----oOo----
tải về 1.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương