Giô-na con trai a-mi-tai như vầy: Ngươi khá chổi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-vetải về 92.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích92.94 Kb.
#34729
Lắng Nghe Tiếng Chúa

(Can You Hear Me Now?)Giôna 1

www.vietnamesehope.org
“Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy: Ngươi khá chổi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Giô-na chổi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Ta-rê-si. Người trả tiền quá giang, và xuống tàu đặng đi Ta-rê-si với họ, để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển; trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ. Những thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình. Đoạn, họ quăng những đồ đạc trong tàu xuống biển, để cho nhẹ tàu. Giô-na đã xuống dưới lòng tàu, nằm và ngủ mê. Chủ tàu bèn đến gần người và bảo rằng: Hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Khá chờ dậy! Hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta, thì chúng ta khỏi chết. Kế đó, chúng nói cùng nhau rằng: Hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm, để cho biết tai vạ nầy đến cho chúng ta là vì cớ ai. Vậy họ bắt thăm, và thăm trúng nhằm Giô-na. Bấy giờ họ nói cùng người rằng: Khá cho chúng ta biết vì điều chi mà tai vạ nầy đến trên chúng ta. Ngươi làm nghề gì, và từ đâu mà đến? Xứ ngươi ở đâu, ngươi thuộc về dân nào? Người trả lời rằng: Ta là người Hê-bơ-rơ, và ta kính sợ, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời trên trời, Ngài đã làm nên biển và đất khô. Những người ấy cả sợ, và bảo người rằng: Ngươi đã làm việc gì đó? Bấy giờ họ đã biết rằng người trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va; vì người đã khai ra cho họ. Vậy họ nói rằng: Chúng ta sẽ làm gì về ngươi, hầu cho biển yên lặng cho chúng ta? Vì biển càng động thêm mãi. Người trả lời rằng: Hãy bắt lấy ta; hãy ném ta xuống biển, thì biển yên lặng cho các anh; vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn nầy. Những người ấy bắt tay chèo vào bờ; song không được, vì biển càng nổi lên nghịch cùng họ mãi. Họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài, chúng tôi nài xin Ngài chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người nầy, và chớ khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi! Hỡi Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài là Đấng đã làm điều mình muốn. Đoạn họ bắt Giô-na, quăng xuống biển, thì sự giận dữ của biển yên lặng. Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va, và hứa nguyện cùng Ngài. Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Giô-na; Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm.” (“The word of the LORD came to Jonah son of Amittai: "Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me." But Jonah ran away from the LORD and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the LORD. Then the LORD sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid and each cried out to his own god. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your god! Maybe he will take notice of us, and we will not perish." Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." They cast lots and the lot fell on Jonah. So they asked him, "Tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you?" He answered, "I am a Hebrew and I worship the LORD, the God of heaven, who made the sea and the land." This terrified them and they asked, "What have you done?" (They knew he was running away from the LORD, because he had already told them so.) The sea was getting rougher and rougher. So they asked him, "What should we do to you to make the sea calm down for us?" "Pick me up and throw me into the sea," he replied, "and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you." Instead, the men did their best to row back to land. But they could not, for the sea grew even wilder than before. Then they cried to the LORD, "O LORD, please do not let us die for taking this man's life. Do not hold us accountable for killing an innocent man, for you, O LORD, have done as you pleased." Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. At this the men greatly feared the LORD, and they offered a sacrifice to the LORD and made vows to him. But the LORD provided a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish three days and three nights.)

[PP] > ACE có bao giờ quen biết 1 người nào… nhưng lại luôn muốn tránh mặt họ không?

> Có thể vì người đó hay cứ gọi điện thoại đến làm phiền mình, và làm mất thì giờ mình mà thôi chăng?# Thời bây giờ, với kỹ thuật của cell phone và e-mails rất là thịnh hành mà người ta có thể dễ liên lạc với nhau, và đôi khi khó cho mình có thể tránh nói chuyện được với người mình muốn tránh, phải không?

> Nhưng cell phone hay điện thoại bây giờ thường có “call ID” và hiện lên tên của người đang tính gọi đến mình… dễ cho c/ta tránh nói chuyện bằng cách tự động bấm ngay nút “silence”, phải không?
[PP] > Ngày xưa cũng có 1 người cũng được ĐCT gọi, sai đi… nhưng lại muốn tránh khỏi mặt ĐCT

… người đó có tên là Giôna

> Câu chuyện Giôna và con cá lớn là câu chuyện

… mà có lẽ là con cái Chúa đã nghe đến không biết bao nhiêu lần

> ~Em thiếu nhi thì thường nghe câu chuyện Giôna này trong ~mùa VBS, hay lớp học Kinh Thánh TCN

> Đây là 1 sự kiện dậy dỗ c/ta nhiều bài học… nhất là về sự phục hưng trong đời sống cá nhân

> Câu chuyện Giôna là 1 sự kiện rất quan trọng… đến nỗi chính Chúa Giê-su đã nhắc đến trong Math. 12:39-40 - để làm dấu chứng rõ ràng về sự chính Ngài sẽ chết thể nào và sống lại sau 3 ngày – (“He answered, "A wicked and adulterous generation asks for a miraculous sign! But none will be given it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was three days and three nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be three days and three nights in the heart of the earth.) “Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.”
> Dựa trên câu chuyện về Giôna… mong Chúa Thánh Linh dậy dỗ và cảm động c/ta nhiều bài học

tỉnh thức c/ta… để mỗi người c/ta sống trọn vẹn trong ý Chúa

> Hôm nay là bài học thứ nhất… với chủ đề “Lắng nghe tiếng Chúa” (Can you hear God’s calling now?)I. Bối Cảnh

[PP] > Câu chuyện bắt đầu khi ĐCT gọi tiên tri Giôna hãy chổi dậy, đi tới thành Ninive… mà giảng về sự đóan phạt, để cho dân thành ấy biết ăn năn, từ bỏ ~điều ác và quay trở về cùng Ngài – (The word of the LORD came to Jonah son of Amittai: "Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me.") “Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy: Ngươi khá chổi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta.”
[PP] 1) Thứ nhất, Giôna là ai?

> Giôna sanh trưởng lớn lên trong 1 thành phố nhỏ, có tên là Gát-Hê-phe,

cách làng Nazarét ~2 dặm, bây giờ là xứ Galilê

[PP] > Giôna lúc đó đang làm tiên tri trong đời vua Giêrôbam II, nước Ysơraên phía Bắc

ông là vị tiên tri rất trung thành với công việc Chúa… được dùng để phục hưng dân của ĐCT lúc đó

# II Các Vua 14:25 – (“He was the one who restored the boundaries of Israel from Lebo Hamath to the Sea of the Arabah, in accordance with the word of the LORD, the God of Israel, spoken through his servant Jonah son of Amittai, the prophet from Gath Hepher.) “Người khôi phục bờ cõi Y-sơ-ra-ên từ nơi giáp Ha-mát cho đến biển đồng bằng, theo như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán bởi miệng tiên tri Giô-na, tôi tớ Ngài, là con trai A-mi-tai, ở tại Gát-Hê-phe.”

> Vai trò của ~người tiên tri là “tiếng nói” của ĐCT… thường là ~mạng lệng hay lời cảnh cáo của Chúa đến với vua và dân sự Ngài; Trong Giôna 1 này là tiếng nói cáo trách của ĐCT đến với dân ngoại – dân ở thành Ninive


[PP] 2) Ninive là ở đâu?

# STK 10:11 – bắt đầu nhắc đến 1 chỗ gọi là thành Ninive, do dòng dõi của con cháu Cham (con của Nôe) xây dựng nên – (From that land he went to Assyria, where he built Nineveh, Rehoboth Ir, Calah) “Từ xứ đó người đến xứ A-si-ri, rồi lập thành Ni-ni-ve, Rê-hô-bô-ti, Ca-lách,”

> Sau này, Ninive là thủ đô của đế quốc Asyri

> Dân Asyri là dân ngoại, không phải dân chọn của ĐCT

> Ngược lại họ chính là kẻ thù của dân Do Thái, thường giao chiến và xâm lăng nước Do Thái nhiều lần

> Chính họ đã cuối cùng chiếm đánh miền Bắc nước Do Thái - Ysơraên,

và đem dân sự của Chúa làm phu tù, vào khoãng 721 B.C.

[PP] > Dân Asyri là 1 dân rất độc ác… khi đánh chiếm nước nào thì con nít họ cũng không tha

Còn đàn bà thì bị bắt đem đi làm nô lệ cho họ

> Họ là dân rất hung dữ… thường cúng tế trẻ con đốt sống cho các thần tượng của họ

… có lẽ còn ác độc hơn cộng sản nữa?

> Đây là dân mà ĐCT sai tiên tri Giôna đến để cáo trách ~việc ác họ đang làm, và quay trở về cùng Ngài
[PP] > Sau khi nghe lời của ĐCT phán cùng mình… thì Giôna đã làm gì?

> Thay vì từ chỗ mình ở đi đến thành Ninive là khoãng 500 dặm về phía đông… có lẽ là thành Mosul, Iraq bây giờ… nhưng Giôna lại xuống thuyền đi ngược chiều về phia Tây ~2000 dặm thành Tarêsi, có lẽ là nước Spain bây giờ - (But Jonah ran away from the LORD and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the LORD.) “Nhưng Giô-na chổi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Ta-rê-si. Người trả tiền quá giang, và xuống tàu đặng đi Ta-rê-si với họ, để khỏi mặt Đức Giê-hô-va.”

> Giôna tính chạy trốn Chúa càng xa càng tốt… ông chạy trốn khỏi sứ mạng của Chúa đã giao cho mình

# Trong Êsai 6:8 – khi ĐCT gọi tiên tri Êsai… thì ông trả lời: “Here am I! Send me.” (Có tôi đây; xin hãy sai tôi.)

Nhưng khi Chúa gọi tiên tri Giôna đi… thì ông nói: “Here I run! Send someone else.”

II. Lý Do

[PP] > Tại sao tiên tri Giôna chạy trốn khỏi mặt ĐCT?

[PP] 1) Thứ nhất, điều tự nhiên là bởi vì dân thành Ninive là người ngoại, mà còn là kẻ thù của dân tộc ông nữa… Có lẽ Giôna tự nghĩ họ chỉ đáng sự đóan phạt, chứ đâu xứng đáng nghe và nhận được sự nhơn từ thương xót của Chúa được, bởi ~điều ác họ đang làm?

# Giống như là sau WW II, quí vị bảo ~người do thái sống ở tiểu bang New York

Hãy bay đến thành phố Berlin… mà giảng đạo cho ~người Đức ở đó?

# Hay là sau biến cố 75’s nhiều năm, quí vị bảo ~sĩ quan của chế đỗ cũ hát ô

hãy trở về Việt-nam giảng đạo cho cộng sản? Chuyện rất khó làm được – không thể làm được?

> Tiên tri Giôna là 1 tiên tri trung tín với Chúa… nhưng lại thiếu tình yêu thương cho ~kẻ tội nhân

nhất là cho kẻ thù của dân mình
[PP] 2) Lý do thứ hai, có lẽ Giôna tự xét thấy công tác ĐCT giao cho mình thấy không hợp lý chút nào

… Vì làm sao chỉ có 1 người thôi mà có thể đến 1 thủ đô đông người như thành Ninive

mà giảng đạo cho người ta nghe được? Làm bao giờ mới xong?

> “1 Con én làm sao xây dựng được mùa xuân?”… chỉ luống công vô ích mà thôi chăng?

> Vả lại họ là 1 dân tộc hung ác, chẳng biết đến ĐCT là ai… thì làm sao thay đổi tấm lòng của họ được?
[PP] 3) Lý do thứ ba, có lẽ Giôna nhát gan, ông cũng đang lo sợ cho chính tánh mạng của mình chăng?

> Như chiên đi và rừng của chó sói… chắc chắn sẽ bị làm thịt ngay?

# Trong sách Nahum 3:1-4 - diễn tả 1 phần nào sự hung dữ của dân Asyri ở thành Ninive…

(“Woe to the city of blood, full of lies, full of plunder, never without victims! The crack of whips, the clatter of wheels, galloping horses and jolting chariots! Charging cavalry, flashing swords and glittering spears! Many casualties, piles of dead, bodies without number, people stumbling over the corpses- all because of the wanton lust of a harlot, alluring, the mistress of sorceries, who enslaved nations by her prostitution and peoples by her witchcraft.) “Khốn thay cho thành đổ máu! Nó đầy dẫy những sự dối trá và cường bạo, cướp bóc không thôi. Người ta nghe tăm roi, tiếng ầm của bánh xe; ngựa thì phóng đại, xe thì chạy mau. Những lính kỵ sấn tới; gươm sáng lòe, giáo nhấp nháng. Có đoàn đông kẻ bị giết, có từng đống thây lớn, xác chết nhiều vô số! Người ta vấp ngã trên những thây! Đó là vì cớ rất nhiều sự dâm đãng của con đĩ tốt đẹp khéo làm tà thuật ấy; nó bán các nước bởi sự dâm đãng, và bán các họ hàng bởi sự tà thuật.”


> ĐCT sai Giôna đến thành Ninive phiá Đông… ông lại trổi dậy chạy trốn đến thành Têrasi, về phiá Tây

vì tự suy nghĩ thấy là 1 sứ mạng hết sức là nguy hiểm và vô lý?III. ĐCT Ra Tay

[PP] > Giôna xuống 1 chiếc thuyền và rồi nghủ say như chết… giống như là được đi “cruise,”

Giôna thấy yên lòng và tưởng mình đã thoát khỏi tay của ĐCT

> Ông nghủ mê trong sự nguội lạnh, bất cần đến lời gọi của ĐCT cho mình
[PP] … Giôna say nghủ đến nỗi không còn biết ~chuyện gì xẩy ra xung quanh mình nữa

> Nhưng Giôna quên rằng… không ai trốn được ĐCT… vì ĐCT là Đấng vô sở bất tại

# TThiên 139:7-10 – tác gỉa nói – (“Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there; if I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast.) “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.”

# Tuần qua nghe tin tức, tôi biết được cảnh sát dùng hệ thống GPS gắn vào ~người tù băng đảng đang được thả lỏng bên California, để kiểm soát sự sinh hoạt của họ xem coi có trở lại hành nghề cũ không?

> ĐCT không cần máy GPS… Ngài biết rõ mỗi người c/ta đang ở đâu, làm gì và có ý gì…

vì Chúa là Đấng quyền năng ở khắp mọi nơi, mà chẳng có 1 ai có thể trốn tránh được Ngài
[PP] > Khi Giôna đang say nghủ yên dưới hầm thuyền… thì ĐCT thấy rõ ông

Và Ngài làm cho 1 cơn giông bão lớn nổi lên… đến nỗi làm cho chiếc thuyền gần bị vỡ tan

> Các người thủy thủ trên chiếc thuyền đó qúa sợ hãi… ai nấy kêu cầu đến chính thần của mình

còn Giôna thì vẫn nghủ mê…

(All the sailors were afraid and each cried out to his own god. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep.) Những thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình. Đoạn, họ quăng những đồ đạc trong tàu xuống biển, để cho nhẹ tàu. Giô-na đã xuống dưới lòng tàu, nằm và ngủ mê.”

[PP] # Lạ 1 điều, có khi ~người ngoại họ lại có đức tin nơi thần thánh của họ… hơn là chính ~con cái của Chúa… như c/ta thấy ở đây: Giôna là tiên tri của ĐCT, chẳng care, ngủ say như chết giữa cơn bảo lớn

… trong khi các kẻ ngoại lại kêu cầu thần thánh của mình

> Vì đối diện với sự chết trước mắt, các thủy thủ bèn bốc thăm xem coi ai là người gây nên mối tai họa này

và khi bốc thăm trúng nhầm Giôna…[PP] > Họ tra hỏi Giôna… thì mới biết ông là “trouble maker” - kẻ đã gây nên sự khó khăn này

> Mới đầu họ không chịu ném Giôna xuống biển, cố gắng chèo… nhưng không sao vượt khỏi cơn sóng biển

Cuối cùng họ phải ném Giôna xuống biển, thì bão liền tạnh ngay
[PP] > 1 Lần nữa, ĐCT làm cho 1 con cá lớn

[PP] … đến nuốt lấy Giôna vào trong bụng nó 3 ngày 3 đêm

> Cơn bão lớn, con cá lớn là việc ĐCT làm… chứ không do con người làm được

để đánh thức Giôna dậy, để Giôna nghe được tiếng Chúa phán mà quay trở lại cùng Ngài…

[PP] > Trong bụng cá bấy giờ Giôna mới ăn năn… và trở về cùng ĐCT… đó là bài giảng cho tuần tới…

IV. ĐCT Đang Gọi C/ta

[PP] > Câu chuyện Giôna trốn Chúa này dậy dỗ c/ta bài học quí gía về sự kêu gọi đặc biệt của Chúa

đến cho mỗi người c/ta, cho mỗi gia đình c/ta, và cho H/T của Chúa nói chung ở đây

> ĐCT đã không hy sinh chính Con Ngài… cứu c/ta với 1 mục đích hư không, để c/ta không làm chi hết

[PP] > Điều thiết nghĩ… ai là cơ đốc nhân cũng biết Chúa đang gọi mình, giao trách nhiệm cho riêng mình

Nhưng có cái là c/ta có lắng nghe tiếng Chúa… mà đang vâng lời làm theo không?

> C/ta chưa vâng lời, có phải vì tiếng Chúa gọi mình nghe thấy vô lý, khó khăn và mất công lắm chăng

vì mình đang tự suy nghĩ theo ý riêng của mình, ỷ y theo năng sức riêng của mình?

> C/ta còn sự “điếc thuộc linh”… vì bên trong c/ta còn ~sự kỳ thị, ~thành kiến khó thay đổi,

sự ích kỷ trong cuộc sống của mình chăng?

> C/ta chưa vâng lời làm theo ý Chúa.. có phải vì c/ta còn có biết bao nhiêu ~tham vọng, ~thú vui khác

… mà lãng nghe sứ mạng Chúa đang gọi mình chăng?

# Chúa đang gọi mỗi người c/ta… nhưng mình có đang nghe tiếng Chúa gọi không?

God is calling: “Can you hear me now?” Are you listening?


[PP] > Có thể mỗi người c/ta đang có 1 chỗ… gọi là “Tarêsi” như Giôna đã có,

mà mình tự nghĩ rằng mình có thể chạy trốn được khỏi sứ mạng của ĐCT sai chăng?[PP] > Lẽ thật ở đây là c/ta có thể chạy trốn… nhưng c/ta không thể tránh khỏi mặt của ĐCT

vì Ngài biết rõ c/ta đang ở đâu, làm gì, và có ý tưởng gì[PP] > Và ĐCT sẽ làm nên ~sự lớn và khó… để đánh thức c/ta dậy và kéo c/ta trở lại với Ngài…
[PP] > Trong cuộc sống của mỗi người c/ta, thiết nghĩ có nhiều “~cơn giông bão lớn” xẩy đến… mà c/ta không thể hiểu hết được lý do tại sao ~chuyện này xẩy đến; nhưng có phải đây là ~việc Chúa cho phép xẩy đến chăng… để c/ta phải dừng bước lại

thì mới có thể lắng nghe được tiếng Chúa đang gọi mình chăng?# Biết bao nhiêu người sĩ quan ngày trước sống vinh quang, với nhiều quyền thế… họ chẳng care 1 chút gì về c/trình cứu rỗi của ĐCT…. cho đến khi sau biến cố 30/4 75’s bị đưa vào trong ~trại tù cải tạo, nằm vất tay lên trán… mới nghe được tiếng Chúa đã từng gọi mình, phải không?

# Có phải biến cố “911” là tiếng “chuông cảnh tỉnh” nước Hoakỳ phải mau quay trở về với ĐCT

Mà từ bỏ ~điều gian ác mình đang làm… hay đang cho phép bảo vệ ~tội ác này?

# Có phải ~trận bão Tsunami, Katrina… để cảnh tỉnh mọi người ý thức được sự giới hạn yếu đuối của con người, mà mau quay trở lại tin cậy vào Đấng Tạo Hoá quyền năng chăng?

# Con người thật yếu như cây sậy… chỉ cần 1 con vi trùng nhỏ, mắt không thầy được, đi vào bao tử

có thể làm cho 1 người đang khỏe mạnh bị lên cơn sốt, và nằm liệt giừơng


> C/ta có đang lắng nghe tiếng Chúa mà vâng lời làm theo… hay đang tự đi theo ý riêng của mình?

# Câu chuyện 1 người gặp phải 1 cơn bão… nước sắp dâng lên ngập vào nhà

> Người ta lấy xe nhà binh đến để chở anh ra… anh không chịu đi, nhưng nói rằng “ĐCT sẽ cứu tôi!”

> Khi nước ngập đến nửa nhà… anh trèo lên bàn ghế ngồi, người ta đem canô vào cứu anh ra

anh nhất quyết không chịu đi… nói rằng: “Chúa sẽ cứu tôi!”

> Khi nước ngập hết nhà, anh trèo lên nóc nhà, người ta đem máy bay trực thăng đến cứu anh

anh vẫn không chịu đi… nói rằng “Chúa sẽ cứu tôi!”

> Cuối cùng nước ngập khỏi nhà và kéo trôi anh đi bị chết chìm…

> Khi anh lên thiên đàng… việc đầu tiên là anh kiện Chúa

là tại sao anh kêu cầu, mà Ngài không cứu anh trong lúc gặp nước lụt?

> ĐCT nhơn từ trả lời: “Đã 3 lần ta gởi người lấy xe, lấy Canô, và máy bay trực thăng đến cứu con

mà con không chịu nghe… thì còn muốn gì nữa?”

> Xã hội này cũng giống như vậy chăng… biết bao nhiêu ~biến cố đau thương đã xẩy đến trong lịch sử… nhưng người ta không chịu nghe ~lời cảnh cáo của Chúa mà ăn năn, từ bỏ điều ác… nhưng lại cứ “tật nào vẫn còn nguyên” để rồi cuối cùng nếm sự tai họa và đau thương

> Sự tai họa của ngày cuối cùng đã nói trước rõ ràng rồi… ở trong sách Khải Huyền về thời kỳ 7 năm đại nạn của 7 Ấn, 7 Loa, và 7 Tai Nạn cho ~kẻ chẳng tin… nhưng người ta ngày hôm nay vẫn lại xem thường ~lời cảnh cáo này…

> Còn ~cơn “giông bão lớn” nào nữa, còn ”~con cá lớn” nào nữa… mà ĐCT cho phép xẩy ra

để con cái Chúa mới biết lắng nghe được tiếng Chúa gọi mình… mà đổi hướng quay trở lại cùng Ngài?
[PP] > Câu chuyện Giôna giúp cho mỗi người c/ta biết kính sợ Chúa mà đầu phục Ngài

vì c/ta không ai có thể trốn tránh khỏi sự hiện diện của Chúa được hết

> Sự kính sợ Chúa là điều quí gía cần có trong đời sống của người cơ đốc

> Là điều c/ta phải nhắc nhở nhau, dạy dỗ con cái của mình… nếu không cứ cắm đầu đi xa khỏi đường lối Chúa… cuối cùng c/nó chỉ gặt hái ~tai họa và đau thương mà thôi…


[PP] > Hôm nay, hễ c/ta nghe được tiếng Chúa gọi mình, sai mình đi… thì đừng cứng lòng, thờ ơ nữa

> Đừng chạy trốn khỏi sự hiện diện của Chúa… nhưng hãy quay trở lại, đổi hướng, U-turn

… vì đi trong ý Chúa, vẫn tốt hơn là được nghủ say trên 1 chiếc thuyền có đầy đủ mọi thứ

> Xin ĐTL của Chúa giúp và giữ mỗi người c/ta, mỗi gia đình của c/ta và H/T Chúa ở đây

được luôn ở trong ý muốn của Ngài, và làm Chúa đẹp lòng!
------------- Lời Mời Gọi

> ACE có biết Chúa đang gọi mình làm điều gì không? Mục đích tại sao mình còn ở đây không?

> ACE có biết Chúa đang gọi gia đình của mình làm điều gì không?

> ACE có biết Chúa đang gọi H/T của Ngài ở đây làm điều gì không?

> C/ta có đang chạy ngược chiều không? C/ta có đang trốn tránh Ngài không?
> ĐCT ban ơn cho c/ta, cứu c/ta ra khỏi chế độ cộng sản, đem gia đình c/ta được đến 1 đất nước đượm sữa và mật… có phải để c/ta chỉ biết cặm cụi thâu lượm của cải vật chất ở đời này thôi sao?

> ĐCT đã hy sinh chính Con Ngài để đem c/ta từ sự tối tăm đến chỗ sáng láng chỉ có mục đích vậy thôi sao?

> C/ta có hiểu lời cầu nguyện của Chúa Giê-su đã 1 lần dậy dỗ

Nước Cha được mau đến, ý Cha được nên…” có nghĩa là gì không?

> Nếu c/ta xưng là ~cơ đốc nhân… mà không biết, không đeo đuổi ý muốn này của Chúa khi còn ở trên đất này… thì ai sẽ làm đây? Làm sao nước thiên đàng được mau đến trên đất này?
> C/ta còn muốn thấy ~cơn giông bão nào, ~con cá lớn nào, ~biến cố tai họa đau thương nào nữa

thì mình mới biết dừng bước lại… mà “lắng nghe tiếng Chúa” và đầu phục Chúa đây?

> Tại sao c/ta không chịu vâng lời Chúa ngay đi

mà lại cứ “dằng co” đến chỗ phải học ~bài học đau thương, rồi mới chịu đầu phục?

> Khi Chúa gọi mình, đừng trốn qua “Tarêsi” nữa… nhưng đầu phục trong ý Chúa…

> Khi nghe tiếng Chúa gọi mình… hãy nói: “Con nghe tiếng Chúa đây! Xin Ngài cứ sai!”

“Yes Lord! I hear you. Send me!”

---------------------

Can You Hear Me Now? (Jonah 1)

Have you tried to avoid someone because they just bother you and waste your time? With the new technologies of cell phones and e-mails; sometimes, you cannot avoid these people. Long time ago, there was


a man, named Jonah, who ran away from God. God called Jonah to preach repentance to the people in Nineveh. First, who was Jonah anyway? Jonah was a good prophet. A prophet is God’s voice to bring instructions and warnings to His people. At that time, Nineveh was the capitol of Assyrian Empire who was the enemy of the Jews. Ninevities were the cruelest people in the world. But Jonah arose and went ~2,000 miles West in the opposite direction of Nineveh. Why Jonah ran away from God? Perhaps, Jonah thought the Assyrians deserved judgment, not mercy from God? May be Jonah thought it was a waste of time because “what can one man do?” May be he was a coward and just tried to avoid danger to his own life? On the ship, Jonah was indifference about God’s call. He fell into a deep sleep while other sailors cried out to their own gods. Christians sometimes are worse than the ungodly. God appointed a big storm so that the sailors had to wake Jonah up for question and finally threw him into the sea. God appointed a big fish to swallow Jonah in its belly for three days and nights. God finally got Jonah attention. Each of us has a special calling from God. It may be difficult, unreasonable, or inconvenient. We may have the place of “Tarshish” to hide from God. The truth is that you can run, but you cannot hide from God, because God will appoint big “things” to get your attention. God is calling you: “Can you hear me now?” It’s time to repent, turn back to Him, and response “Yes Lord! Here am I, send me!”Каталог: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung

tải về 92.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương