ct/vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/1032
  Thanh tra chính phủ Số: 05/2014/tt-ttcp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  MẪu số 01 -ttr (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/tt-ttcp ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ) (1) (2) số: /QĐ (3) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ct/vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/903
  CỤc lâm nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
ct/vbcddh/Lists/LawDocument/Attachments/920
  Thanh tra chính phủ S
ct/vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/570
  CỦA Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số 294A/2007/ubtvqh12 ngàY 27 tháng 9 NĂM 2007 VỀ TỔ chứC, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạT ĐỘng của ban chỉ ĐẠo tỉNH, thành phố trực thuộc trung ưƠng về phòNG, chống tham nhũNG
ct/vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/983
  Chính phủ Số: 81
ct/vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/905
  BỘ NÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúc
ct/vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/908
  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/99
  Bch tỉnh thái bình số: 32
ct/vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/881
  Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998
directory vbpq Lists  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương