BỘ NÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 11.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.1 Kb.
#21801
BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 486 /BNN-LN Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2008

Về việc khai thác tận dụng gỗ

trên diện tích rừng chuyển đổi

sang trồng cao su

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên.


Phát triển cao su trên địa bàn Tây Nguyên là chủ trương lớn của Chính phủ với mục tiêu đến năm 2010 là phải trồng được 100.000 ha cao su. Để thực hiện chủ trương này, ngoài việc trồng cao su trên quỹ đất trống, đất nông nghiệp, đất trồng cây công nghiệp kém hiệu quả, còn phải chuyển một số diện tích rừng nghèo, rừng non phục hồi, rừng hỗn giao để trồng cao su mới đảm bảo diện tích.

Việc khai thác tận dụng gỗ trên diện tích rừng chuyển đổi đã được quy định trong Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác ban hành kèm theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và việc quản lý, đóng búa bài cây, búa kiểm lâm gỗ khai thác đã được quy định tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ và thời vụ trồng cao su ở các tỉnh Tây Nguyên trong việc thực hiện chủ trương trồng mới 100.000 ha cao su, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, các chủ rừng, các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp thực hiện các thủ tục đơn giản nhưng quản lý tốt việc tận thu, tận dụng gỗ và lâm sản khác trên diện tích rừng chuyển đổi, tránh lạm dụng vào rừng khác; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thêm một số vấn đề sau đây:

- Việc xác định ranh giới, diện tích rừng chuyển đổi, sơ bộ xác định trữ lượng, khối lượng gỗ, lâm sản có thể tận thu, được thực hiện bằng thị sát ngoài thực địa và xác định trên bản đồ. Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định phương án khai thác, tận thu lâm sản và thể hiện ngay trong dự án đầu tư trồng cao su của chủ đầu tư. Chủ rừng, kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm cùng với chủ đầu tư xác định ranh giới và sơ bộ xác định trữ lượng tại thực địa, có biên bản thống nhất báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định.

- Trên cơ sở kế hoạch triển khai dự án trồng cao su sau khi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, chủ đầu tư đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép được khai thác tận thu lâm sản, giải phóng mặt bằng theo thời gian cụ thể. Quá trình thực hiện, chủ đầu tư có trách nhiệm tập kết toàn bộ số gỗ và lâm sản khác tại các bãi tập trung trong khu vực dự kiến làm đường lô trồng cao su. Chủ rừng và kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm trực tiếp giám sát quá trình khai thác của chủ đầu tư.

- Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho chủ rừng hoặc các đơn vị có chức năng của tỉnh tiêu thụ gỗ và lâm sản khác tận thu được theo khối lượng thực tế tại bãi tập kết. Thủ tục nghiệm thu đóng búa kiểm lâm thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các địa phương báo cáo về Bộ để có hướng chỉ đạo kịp thời.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện./.


Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG

- Như trên; THỨ TRƯỞNG

- Cục LN, KL;

- Sở NN&PTNT;- Lưu VT.

Hứa Đức Nhị
Каталог: vbpq -> Lists -> LawDocument -> Attachments
Attachments -> Thanh tra chính phủ Số: 05/2014/tt-ttcp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> MẪu số 01 -ttr (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/tt-ttcp ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ) (1) (2) số: /QĐ (3) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc lâm nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Attachments -> CỦA Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số 294A/2007/ubtvqh12 ngàY 27 tháng 9 NĂM 2007 VỀ TỔ chứC, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạT ĐỘng của ban chỉ ĐẠo tỉNH, thành phố trực thuộc trung ưƠng về phòNG, chống tham nhũNG
Attachments -> Chính phủ Số: 81
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Attachments -> Bch tỉnh thái bình số: 32
Attachments -> Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998
Attachments -> 200 questions The English Olympic for youth officials 2014 Historical questions

tải về 11.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương