CỤc lâm nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúctải về 8.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích8.82 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCỤC LÂM NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Số: 1326/CV-LNCĐ

V/v: Hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồngHà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2007

Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai và Đắk Nông;

- Ban quản lý dự án Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng các tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 100/2006/QĐ-BNN ngày 7 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-BNN-HTQT ngày 5 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt dự án Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng;

Căn cứ Quyết định số 106/2006/QĐ-BNN ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn,

Cục Lâm nghiệp (Ban quản lý dự án Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng trung ương) hướng dẫn nội dung và phương pháp lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng (theo tài liệu đính kèm) để áp dụng cho dự án Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung nào chưa phù hợp, đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản để Cục Lâm nghiệp xem xét chỉnh sửa, bổ sung./.
Nơi nhân:

  • Như trên;

  • Lưu VT, DALNCĐK.T. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Phạm Đức Tuấn

: vbpq -> Lists -> LawDocument -> Attachments
Attachments -> Thanh tra chính phủ Số: 05/2014/tt-ttcp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> MẪu số 01 -ttr (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/tt-ttcp ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ) (1) (2) số: /QĐ (3) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỦA Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số 294A/2007/ubtvqh12 ngàY 27 tháng 9 NĂM 2007 VỀ TỔ chứC, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạT ĐỘng của ban chỉ ĐẠo tỉNH, thành phố trực thuộc trung ưƠng về phòNG, chống tham nhũNG
Attachments -> Chính phủ Số: 81
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Attachments -> Bch tỉnh thái bình số: 32
Attachments -> Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương