Bch tỉnh thái bình số: 32tải về 9.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.65 Kb.


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH THÁI BÌNH

***


Số: 32 QĐ/ĐTN


Thái Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2013

Ơ


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình bổ nhiệm

trưởng, phó các ban chuyên môn, đơn vị Tỉnh đoàn

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X;

- Căn cứ Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 654 -QĐ/TU; Quyết định số 655 -QĐ/TU ngày 09 tháng 8 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ và Quy chế bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử;

- Căn cứ Quyết định 863-QĐ/TU ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về việc ban hành Quy định tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, đoàn thể;

- Căn cứ Quyết định số 1145-QĐ/TU, ngày 22/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sửa đổi, bổ sung quy trình bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức -Kiểm tra Tỉnh đoàn.
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN THÁI BÌNH

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy trình bổ nhiệm trưởng, phó ban chuyên môn, đơn vị Tỉnh đoàn”.

Điều 2. Ban Tổ chức Kiểm tra, các ban chuyên môn, đơn vị, cán bộ công chức cơ quan Tỉnh đoàn Thái Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- BTV Tỉnh đoàn;

- Các ban chuyên môn, đơn vị cơ quan Tỉnh đoàn;

- Lưu TCKT, VP.TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ(Đã ký)


Nguyễn Văn Huy: vbpq -> Lists -> LawDocument -> Attachments
Attachments -> Thanh tra chính phủ Số: 05/2014/tt-ttcp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> MẪu số 01 -ttr (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/tt-ttcp ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ) (1) (2) số: /QĐ (3) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc lâm nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Attachments -> CỦA Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số 294A/2007/ubtvqh12 ngàY 27 tháng 9 NĂM 2007 VỀ TỔ chứC, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạT ĐỘng của ban chỉ ĐẠo tỉNH, thành phố trực thuộc trung ưƠng về phòNG, chống tham nhũNG
Attachments -> Chính phủ Số: 81
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Attachments -> Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương