phenotype/upload/article
  MỤc lục báo cáo kết quả thực hiện chuyêN ĐỀ nghiên cứu khoa họC (Chuyên đề 7)
  MỤc lụC ĐẶt vấN ĐỀ
  Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Linh LỜi cảM ƠN
  BÁo cáo kết quả thực hiện chuyêN ĐỀ nghiên cứu khoa họC (Chuyên đề 5)
  1. 1 Vài nét sơ lược về cây lú
  ĐẶt vấN ĐỀ 2 I. TỔng quan nghiên cứU 3
  ĐÁnh giá Đa dạng di truyền tậP ĐOÀn giống lúa có khả NĂng chịu hạn bằng chỉ thị phân tử ssr
  MỤc lụC 1 Triệu chứng bệnh 4
  Đặc biệt, nhu cầu về các giống lúa có chất lượng cao ngày càng gia tăng trong những thập kỷ gần đây, do yêu cầu của thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng
  Xanthomonas oryzea pv oryze, đ
  ChuyêN ĐỀ 1 Tách chiết adn với số lượng cực lớn, chất lượng cao của 30 giống lúa
  MỤc lục báo cáo kết quả thực hiện chuyêN ĐỀ nghiên cứu khoa học chuyên đề 1
  ChuyêN ĐỀ 3 XÂy dựng website củA ĐỀ TÀI ĐỂ quản lý VÀ chia sẻ CƠ SỞ DỮ liệu genotype và phenotype của các giống lúa nghiên cứU
  Thiết kế phần mềm quản lí DỮ liệu phenotype đẶt vấN ĐỀ I. Giới thiệu chung về phần mềM
  MỞ ĐẦu lý do chọn đề tài
directory phenotype  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương