CUÏm thu truyeàn thanh khoâng daây kyõ thuaät soátải về 0.89 Mb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích0.89 Mb.
1   2   3   4
RCV50/100L/H
Ñaëc tính:

 • Laép raùp töø linh kieän chính cuûa ALPS - Nhaät vaø Atmel - Myõ.

 • Söû duïng voøng khoaù pha chuaån thaïch anh, oån ñònh taàn soá cao.

 • Taàn soá thu khoâng thay ñoåi theo thôøi gian do thôøi tieát noùng hoaëc aåm.

 • Khoâng bò maát soùng khi cuùp ñieän vaø chaïy trôû laïi.

 • Tín hieäu ñieàu khieån khoâng aûnh höôûng ñeán vieäc nghe taïi loa.

 • Cho pheùp ñieàu chænh coâng suaát ra loa.

 • Soá vuøng maõ ñieàu khieån : 8 + 1 keânh (vuøng)

 • Ñaët taàn soá radio, maõ vuøng, maõ mieàn (ñaøi phaùt) ngay maët maùy.

 • Hieån thò taàn soá Radio, maõ vuøng, maõ mieàn : LCD

 • Coâng suaát ra 50/100W, coù loã caém micro tröïc tieáp.

 • Hieån thò soùng, tín hieäu ñieàu khieån vaø nguoàn: coù.

 • Coù baûo veä choáng seùt lan truyeàn.

 • Coù chöùc naêng töï khoùa baøn phím.

 • Ñaëc bieät: khaû naêng choáng nhieãu cao, töï ñoäng taét maùy khi coù tín hieäu laï vaø hoaït ñoäng bình thöôøng trôû laïi khi khoâng coøn tín hieäu laï.

Thoâng soá kyõ thuaät:

Daûi taàn soá thu : 54Hhz÷68Mhz hay 88÷108Mhz

Ñoä nhaïy : 15 dBµ

Coâng suaát ra aâm taàn : 50/100W

Daïng ñieàu cheá : Ñieàu taàn

Thôøi gian phaùt hieän tín hieäu laï : < 10 giaây

Trôû khaùng ra : 16 Ω hoaëc 8 Ω

Ñaùp tuyeán taàn soá : f ± 3 dB trong daûi 100Hz÷10000Hz

Nguoàn ñieän : 220 V ± 10%, 50/60 Hz

KHOÁI ÑIEÀU KHIEÅN: Maõ hieäu CTR08

Tính naêng kyõ thuaät:


 • Ñieàu khieån taét môû töø xa caùc cuïm thu khoâng daây.

 • Tín hieäu ñieàu khieån ñöôïc maõ hoaù daïng tín hieäu soá.

 • Ñoä oån ñònh cuûa tín hieäu ñieàu khieån daïng maõ hoùa ñaït10-5

 • Soá vuøng ñieàu khieån taét môû: 8

 • Ñaët soá maõ vuøng, maõ mieàn ngay maët maùy vaø hieån thò ôû maøn hình LCD

 • Khaû naêng choáng nhieãu cao:

+ Cho pheùp thay ñoåi soá löôïng soá löôïng maõ ñeå taêng khaû naêng choáng nhieãu.

+ Cho pheùp choïn cheá ñoä phaùt maõ: phaùt ñôn; phaùt laëp; phaùt lieân tuïc.

+ Cho pheùp ñaët thôøi gian phaùt laëp tín hieäu ñieàu khieån.


 • Taàn soá cuûa tín hieäu ñieàu khieån naèm ngoaøi daûi aâm taàn.

 • Ñieàu chænh ñöôïc möùc tín hieäu ñieàu khieån.

 • Ñaàu vaøo / ra cho tín hieäu daïng: RCA, XLR

- Ñaùp tuyeán taàn soá aâm taàn: 3dB trong daûi 100Hz10.000Hz

- Loïc nhieãu- Choáng seùt nguoàn lan truyeàn; Nguoàn ñieän : 220V/50Hz  10%.

TAÊNG AÂM TRUYEÀN THANH

Maõ hieäu: PCE -325S

Thöông hieäu: Royal

Nöôùc sx: Thaùi Lan: doc viewer.aspx?fileName= -> upload -> document
document -> VĂn phòng luật sư V. L. C
document -> Tnhh một thành viên công ty cổ phần cấp nưỚc thủ ĐỨC
document -> Quyết định 1653/QĐ-tchq của Tổng cục Hải quan về việc ấn định thuế đối với hàng hoá nhập khẩu
document -> Số: 24/2005/tt-blđtbxh
document -> Cty cp công nghiệp thủy sảN
document -> Thông tư số 89/1998/tt-btc ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-cp ngày 11/5/98 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng
document -> Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanh


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương