Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanhtải về 3.55 Mb.
trang1/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


LÔØI NOÙI ÑAÀU

Heä thoáng truyeàn thanh cô sôû ngaøy caøng phaùt huy vai troø quan troïng trong ñôøi soáng kinh teá – chính trò – vaên hoùa – xaõ hoäi. Heä thoáng aáy ñaõ trôû thaønh coâng cuï ñaéc löïc trong nhieäm vuï thoâng tin, tuyeân truyeàn, ñeà cao môû roäng daân chuû, naâng cao daân trí; ñoàng thôøi nhö laø moät phöông tieän ñieàu haønh xaõ hoäi raát hieäu quaû.
Ngaøy nay, vôùi ñoàng baøo ôû caùc vuøng noâng thoân roäng lôùn, heä thoáng truyeàn thanh ñaõ trôû neân gaàn guõi, khoâng chæ vì ñaõ ñem laïi cho hoï nhöõng thoâng tin giaûi trí, nhöõng hieåu bieát veà xaõ hoäi, kieán thöùc giuùp ích cho saûn xuaát, ñôøi soáng maø coøn vì noùi leân ñöôïc tieáng noùi vaø öôùc voïng saâu xa cuûa hoï.
Nhö vaäy, vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån heä thoáng truyeàn thanh cô sôû laø raát caàn thieát. Nhöng tröôùc heát, phaûi xaùc ñònh cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanh.
Coâng cuoäc caûi caùch haønh chính hieän nay ñang ñoøi hoûi moãi ngaønh phaûi naâng cao hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù ñieàu haønh baèng vieäc ñeà ra nhöõng ùqui trình, chuaån möïc laøm cô sôû. Theo ñoù vieäc xaây döïng moät taøi lieäu höôùng daãn ñaàu tö cho truyeàn thanh cô sôû khoâng nhöõng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa coâng cuoäc caûi caùch haønh chính maø coøn taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc xaây döïng phaùt trieån kyõ thuaät caùc heä thoáng truyeàn thanh.
Vôùi nhöõng yù nghóa neâu treân, Coâng ty coå phaàn phaùt trieån Phaùt thanh Truyeàn hình Thoâng tin Phöông Nam EMI (Coâng ty coå phaàn EMI.S) laäp ñeà aùn Ñònh Höôùng Phaùt Trieån Trang Bò Kyõ Thuaät caùc Ñaøi Truyeàn Thanh.
Chuùng toâi hy voïng taøi lieäu Ñònh Höôùng Phaùt Trieån Trang Bò Kyõ Thuaät Caùc Ñaøi Truyeàn Thanh seõ taïo nhieàu thuaän lôïi cho söï phaùt trieån vaø hoaït ñoäng cuûa ngaønh.

C.TY CP EMI.S

PHAÀN THÖÙ NHAÁT: MOÂ HÌNH CÔ BAÛN ÑAØI TRUYEÀN THANH HUYEÄN

A. CHÖÙC NAÊNG ÑAØI TRUYEÀN THANH HUYEÄN

Xaùc ñònh roõ chöùc naêng Ñaøi truyeàn thanh huyeän, seõ taïo cô sôû ñeå xaùc ñònh moâ hình toå chöùc boä maùy nhaân söï vaø moâ hình toå chöùc nhieäm vuï, moâ hình caáu truùc thieát bò. Ôû ñaây, coù theå thaáy chöùc naêng cuûa Ñaøi truyeàn thanh huyeän theå hieän treân 4 maët nhö sau:

1. Chöùc naêng thöù nhaát thuoäc veà nhieäm vuï chính trò trung taâm: laø tuyeân truyeàn, ñònh höôùng chính trò theo quan ñieåm ñöôøng loái cuûa Ñaûng vaø chính saùch, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc. Moïi vaán ñeà ñeàu coù lieân quan ñeán chính trò, vaø tuyeân truyeàn coù ñònh höôùng laø coâng cuï ñaéc löïc ñeå moïi ngöôøi daân hieåu roõ, hieåu ñuùng nhaèm taïo ra söï ñoàng thuaän, laøm neàn taûng cho oån ñònh chính trò.

2. Chöùc naêng thöù hai laø thoâng tin, giaûi trí:

Ñöôïc thoâng tin (ñöôïc bieát) laø nhu caàu töï nhieân cuûa con ngöôøi. Thoâng tin ñeå bieát, thoâng tin ñeå hieåu vaø naâng cao nhaän thöùc, trình ñoä. Hieän nay, caàn phaûi laøm roõ chöùc naêng thoâng tin khoâng chæ giôùi haïn trong “tin töùc thôøi söï”, maø phaûi môû roäng ra moïi lónh vöïc: chính trò, kinh teá, xaõ hoäi, giaùo duïc, vaên hoaù, ñôøi soáng, saûn xuaát, phaùp luaät…

Giaûi trí laø moät nhu caàu ñaëc bieät trong cuoäc soáng hieän ñaïi vôùi raát ít thôøi gian raûnh roãi vaø nghæ ngôi. Neáu khoâng quan taâm ñaày ñuû ñeán chöùc naêng giaûi trí thì hieäu quaû tuyeân truyeàn cuõng seõ raát haïn cheá. Noäi dung cuûa giaûi trí trong lónh vöïc truyeàn thanh cuõng khoâng chæ giôùi haïn ôû “vuøng ca nhaïc”.

3. Chöùc naêng thöù ba, thöïc hieän nhieäm vuï noái keát tröïc tieáp giöõa Ñaûng – Chính quyeàn vôùi ngöôøi daân:

Xaõ hoäi caøng phaùt trieån, daân trí caøng cao, yù thöùc vaø söï quan taâm cuûa ngöôøi daân ñoái vôùi xaõ hoäi, ñoái vôùi nhöõng vaán ñeà nhaïy caûm lieân quan ñeán hoï vaø lieân quan ñeán traùch nhieäm cuûa caùc caáp chính quyeàn cuõng ngaøy caøng naâng cao. Thöïc hieän toát chöùc naêng keát noái seõ ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu cuûa Daân chuû hoaù, coâng khai hoaù.

4. Chöùc naêng thöù tö, Ñaøi truyeàn thanh nhö laø moät coâng cuï ñieàu haønh trong nhieàu heä thoáng ñieàu haønh xaõ hoäi. Ñieàu naøy chæ coù ôû Ñaøi truyeàn thanh cô sôû, ñaëc bieät vaøo nhöõng luùc caàn xöû lyù caùc tình huoáng caáp baùch nhö dòch beänh, thieân tai, xuaát hieän caùc dö luaän baát thöôøng… Caàn xaùc ñònh quan nieäm nhö vaäy ñeå phaùt huy heát khaû naêng cuûa Ñaøi truyeàn thanh, vì treân thöïc teá ngaøy caøng coù nhieàu heä thoáng ñieän töû ñöôïc söû duïng nhö moät coâng cuï ñieàu haønh, ví duï nhö maïng internet, caàn truyeàn hình tröïc tieáp…
B. MOÂ HÌNH TOÅ CHÖÙC ÑAØI

Ñeå moâ taû moâ hình toå chöùc Ñaøi truyeàn thanh huyeän, caàn phaân ra moâ hình toå chöùc nhaân söï vaø moâ hình toå chöùc nhieäm vuï chuyeân moân.

1. Theo caáu truùc nhaân söï :

Sô ñoà moâ taû khaùi quaùt caáu truùc nhaân söï coù 02 caáp. Caáp thöïc hieän goàm boä phaän Haønh chính – Taøi vuï, boä phaän Phoùng vieân – Bieân taäp vaø boä phaän Kyõ thuaät. Caáp chæ ñaïo toå chöùc thöïc hieän: Tröôûng Ñaøi – Phoù Ñaøi


Tröôûng Ñaøi

Phoù Ñaøi

Boä phaän

HC – Taøi Vuï

Boä phaän

PV_ Bieân TaäpBoä phaän

Kyõ Thuaät
Hình 1.1 – Toå chöùc nhaân söï
- Boä phaän haønh chính – taøi vuï goàm coù caùc boä phaän chöùc naêng nhoû:

+ Haønh chính quaûn lyù ñôn vò vaø ñoái ngoaïi (quan heä caùc ñôn vò thuoäc ngaønh doïc)

+ Taøi vuï

- Boä phaän Phoùng vieân – Bieân taäp vieân: ngaøy nay, thöôøng phoùng vieân kieâm luoân bieân taäp vieân vaø caû phaùt thanh vieân. Laø löïc löôïng chuû yeáu taïo laäp caùc chöông trình, caùc thö vieän thoâng tin cho Ñaøi, caàn ít nhaát laø 5 ngöôøi ñeàu coù trình ñoä Cao ñaúng chuyeân ngaønh trôû leân.

- Boä phaän kyõ thuaät: chuyeân lo baûo haønh baûo trì söûa chöõa nhoû, khai thaùc söû duïng thieát bò, duy trì söï hoaït ñoäng cuûa thieát bò – caàn ít nhaát coù 4 ngöôøi, trong ñoù coù 02 kyõ sö , soá coøn laïi laø Trung caáp vaø coâng nhaân kyõ thuaät chuyeân ngaønh.
2. Theo nhieäm vuï chuyeân moân :

- Thu nhaän thoâng tin : ghi aâm; ghi hình; thu qua Radio, baêng ñóa CD; qua maïng Internet, maïng ñieän thoaïi, qua thieát bò thu veä tinh… thoâng qua khaâu xöû lyù ñöa ñeán phaùt/chuyeån hoaëc ñöa vaøo löu tröõ.

- Saùng taùc : taïo ra caùc baøi vieát veà tin töùc, bình luaän, phoùng söï,…. qua khaâu xöû lyù ñöa vaøo löu tröõ.

- Xöû lyù kyõ thuaät caùc thoâng tin thu nhaän: loïc taïp nhieãu, chænh söûa thoâng tin, taïo laäp caùc file döõ lieäu môùi ñöa vaøo löu tröõ.

- Löu tröõ caùc thoâng tin thaønh caùc taäp chuyeân ñeà (ca nhaïc caùc theå loaïi, caùc chöông trình phoùng söï, thoâng tin phaùp luaät, thoâng tin khoa hoïc kyõ thuaät, thoâng tin y teá söùc khoeû, dòch beänh…).

- Taïo laäp caùc chöông trình ñeå phaùt, truyeàn thanh haøng ngaøy, haøng tuaàn, haøng thaùng…

- Phaùt hoaëc truyeàn hoaëc chuyeån caùc thoânng tin (phaùt thanh/truyeàn thanh, gôûi baêng ghi hình, ghi aâm,… ).Hình 1.2 – Nhieäm vuï chuyeân moân  1. MOÂ HÌNH CAÁU TRUÙC KYÕ THUAÄT


Ñeå ñaùp öùng chöùc naêng vaø nhieäm vuï ñaõ neâu treân ñaây, caàn moät heä thoáng kyõ thuaät töông öùng ñeå thöïc hieän. Coù nhieàu moâ hình caáu truùc kyõ thuaät khaùc nhau cho nhöõng nhieäm vuï khaùc nhau, trong ñoù coù phaàn ñöôïc söû duïng chung cho nhieàu nhieäm vuï. Caùc heä thoáng caáu truùc kyõ thuaät coù theå phaùt trieån boå sung theâm khi coù nhöõng yeâu caàu nhieäm vuï môùi, hoaëc coù theâm caùc thieát bò chöùc naêng môùi, naâng caáp cho nhieäm vuï ñaõ coù. Tröôùc khi ñi vaøo caáu truùc töøng loaïi moâ hình, coù theå khaùi quaùt moät soá moâ hình sau ñaây:

1. Sô ñoà toå chöùc phoøng thieát bò

2. Sô ñoà toå chöùc Truyeàn thanh coù daây.

3. Sô ñoà toå chöùc Truyeàn thanh khoâng daây.

4. Sô ñoà toå chöùc truyeàn thanh giao löu tröïc tieáp.

5. Sô ñoà toå chöùc truyeàn thanh tröïc tieáp.

6. Sô ñoà toå chöùc maïng maùy tính noäi boä keát noái vôùi internet.

7. Sô ñoà toå chöùc baûo ñaûm phaùt thanh lieân tuïc.

8. Sô ñoà toå chöùc thu tín hieäu veä tinh.

9. Sô ñôø toå chöùc vaø chuyeån taûi tín hieäu hình

10. Heä thoáng choáng seùt – tieáp ñaát.

Caùch toát nhaát moâ taû caùc caáu truùc laø baèng sô ñoà:

1. Sô ñoà toå chöùc phoøng thieát bò:

Goïi sô ñoà döôùi ñaây laø sô ñoà cô baûn toå chöùc phoøng thieát bò vì:

- Thöù nhaát: Noù moâ taû ñaày ñuû chöùc naêng, nhieäm vuï chuyeân moân cuûa Ñaøi truyeàn thanh huyeän nhö ñaõ neâu ôû muïc 2B.

- Thöù hai: Noù coù caáu truùc kyõ thuaät toång quaùt laøm cô sôû cho vieäc xaây döïng caùc sô ñoà caáu truùc kyõ thuaät khaùc theo töøng nhieäm vuï chuyeân moân.Hình 1.3 – Sô ñoà phoøng thieát bò


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương