Tnhh một thành viên công ty cổ phần cấp nưỚc thủ ĐỨCtải về 19.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích19.42 Kb.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Soá : 1376 /TB-CNTĐ-PKD

V/v điều chỉnh giá nước sạch và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (phí BVMT) trong năm 2013.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2012.

Kính gởi : Quý khách hàng

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức xin gởi đến Quý khách hàng lời chào trân trọng và xin thông báo với Quý khách hàng về việc điều chỉnh giá nước sạch và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (phí BVMT) trong năm 2013.

- Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013, đơn giá nước sạch sẽ được điều chỉnh theo mức giá năm 2013.

- Căn cứ Quyết định số 90/2010/QĐ-UBND, ngày 24/12/2010 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, mức phí BVMT giai đoạn 2011 – 2015 là 10% trên đơn giá nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, đơn giá nước sạch và phí BVMT năm 2013 sẽ được áp dụng như sau:


Đối tượng sử dụng nước

Đơn giá nước

(đồng/m3)

Phí BVMT (đồng/m3)

Các hộ dân cư:- Đến 4m3/người/tháng

5.300

530

- Trên 4m3 đến 6m3/ người/tháng

10.200

1.020

- Trên 6m3/người/tháng

11.400

1.140

Đơn vị sản xuất

9.600

960

Cơ quan hành chánh sự nghiệp, đoàn thể

10.300

1.030

Đơn vị kinh doanh, dịch vụ

16.900

1.690

(đơn giá nước sạch nêu trên chưa bao gồm thuế GTGT)

Việc điều chỉnh giá nước và phí BVMT mới được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Như vậy, trên hóa đơn tiền nước kỳ 01 và 02/2013 sẽ thể hiện hai đơn giá tiền nước và phí BVMT cho lượng nước tiêu thụ trước ngày 01/01/2013 và từ ngày 01/01/2013.

Việc tính lượng nước sử dụng thời điểm trước và sau khi điều chỉnh đơn giá nước và phí BVMT mới được thực hiện theo nguyên tắc trung bình tiêu thụ: lấy Tổng lượng tiêu thụ trong kỳ (m3) chia cho Số ngày trong kỳ để lấy Số tiêu thụ bình quân/ngày, sau đó:

- Nhân với Số ngày sử dụng trước ngày 01/01/2013 để có lượng nước tính theo giá nước và phí BVMT của năm 2012.

- Nhân với Số ngày sử dụng từ ngày 01/01/2013 để có lượng nước tính theo giá nước và phí BVMT của năm 2013.

Đối với đối tượng sử dụng nước sinh hoạt, định mức cũng được tính theo bình quân ngày sử dụng như trên.

Cách tính trên được thể hiện cụ thể, rõ ràng trên hoá đơn tiền nước. Nếu Quý khách hàng chưa rõ về tính tiền nước và phí BVMT mới có thể trao đổi với các nhân viên đọc số, thu tiền của chúng tôi hoặc liên hệ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, địa chỉ số 08 đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức - Điện thoại (08)37220192, hoặc tìm hiểu thêm trên website : www.capnuocthuduc.vn

Trân trọng kính chào.KT. GIAÙM ÑOÁC

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC

LÂM TỨ DUY
: doc viewer.aspx?fileName= -> upload -> document
document -> VĂn phòng luật sư V. L. C
document -> Quyết định 1653/QĐ-tchq của Tổng cục Hải quan về việc ấn định thuế đối với hàng hoá nhập khẩu
document -> Số: 24/2005/tt-blđtbxh
document -> Cty cp công nghiệp thủy sảN
document -> Thông tư số 89/1998/tt-btc ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-cp ngày 11/5/98 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng
document -> CUÏm thu truyeàn thanh khoâng daây kyõ thuaät soá
document -> Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương