Câu hỏi ôn tập 1 tiết Tin 8 học kỳ II tuần 27 (Từ 05/3 đến 10/3) Tiết 51, 52tải về 33.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích33.73 Kb.

Câu hỏi ôn tập 1 tiết Tin 8 học kỳ II

Tuần 27 (Từ 05/3 đến 10/3)

Tiết 51, 52

ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ IINội dung

- Ôn lại kiến thức đã học bài 7, 8 và thực hành 7,8

- Trả lời câu hỏi và làm các bài tập của các bài trên.

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Đâu là công việc phải thực hiện nhiều lần với số lần biết trước?

a.Hàng ngày em đi học. b.Ngày đánh răng ba lần

c. Đến nhà bà ngoại chơi vào một hôm cả bố và mẹ đi vắng. d. Em bị ốm vào một dịp có dịch cúm
Câu 2: Đoạn lệnh sau đây :

So : = 1;

While So < 20 do writeln(So);

sẽ cho kết quả gì ?

A. In ra các số từ 1 đến 9;

B. In ra các số từ 1 đến 19;

C. In ra vô hạn các số 1, mỗi số viết trên một dòng;

D. Không phương án nào đúng.

Câu 3 : Hãy cho biết số lần lặp của câu lệnh for sau đây: “for i:=0 to 10 do …..”

A. 13 lần B. 12 lần C. 11 lần D. 10 lần

Câu 3b: Hãy tìm hiểu đoạn chương trình sau đây:

x:= 0; tong:= 0;

While tong <=10 do

Begin


Tong:= tong + 1;

Writeln (tong);

End;

x:= tong;Sau khi đọan chương trình trên được thực hiện, giá trị của x bằng bao nhiêu?

A. 1 B. 11 C. 10 D. 0

Câu 4: Lệnh lặp nào sau đây là đúng?

A. For = to do ;

B. For := to do ;

C. For = downto do ;

D. For : downto do ;

Câu 5: Câu lệnh lặp while…do có dạng đúng là:

A. While <điều kiện> do ;

B. While do ;

C. While <điều kiện> to do;

D. While <điều kiện> to ;

Câu 6: Trong các câu lệnh lặp Pascal sau đây, câu nào đúng

A. While i:= 1 do t:=10

B. While x<=y ; do Writeln (‘y khong nho hon x’) ;

C. While 1 = 1; do Writeln (‘Dung’) ;

D. While (n mod i<> 0) do i:= i+ 1 ;

Câu 7: Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp lệ?

A. For i:=10 to 1 do writeln(‘A’);

B. For i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);

C. For i= 1 to 10 do writeln(‘A’)

D. For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);

Câu 8:Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :

s:=0;


for i:=1 to 5 do s := s+i;

writeln(s);

Kết quả in lên màn hình là :

A. s = 15 B. s = 25 C. s = 5 D. s = 35


Câu 9: Hãy tìm hiểu đoạn chương trình sau đây:

x:= 0; tong:= 0;

While tong <= 29 do

Begin


Tong:= tong + 1;

Writeln (tong);

End;

x:= tong;Sau khi đọan chương trình trên được thực hiện, giá trị của x bằng bao nhiêu?

A. 30


B. 31

C. Không xác định được.

D. 0

Câu 10: Trong các câu lệnh lặp Pascal sau đây, câu nào đúngA. While i> 1 do t:=10 ;

B. While x<=y ; do Writeln (‘y khong nho hon x’) ;

C. While i = 1; do Writeln (‘Dung’) ;

D. While (n mod i<> 0) do i:= i+ 1

Câu 11: Cho đoạn chương trình sau hãy cho biết lệnh writeln in ra màn hình giá trị của j và k là bao nhiêu?

J:=2; k:=3

For i:=1 to 5 do j:=j+1;

K:=k+j;


Cach:=’ ‘;

Writeln (j, cach,k);

Câu 12: Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp lệ?

A. For i:=1 to 100; do x:=x+1;

B. For i:=1.5 to 10.5 do x:=x+1;

C. For i= 1 to 100 do x:=x+1

D. For i:= 1 to 100 do x:=x+1;

Câu 13: Vòng lặp while ..do là vòng lặp:

a. Biết trước số lần lặp c. Chưa biết trước số lần lặp

b. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là <=100 d.Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là >=100

Câu 14:Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :

s:=0;


for i:=1 to 10 do s := s+i;

writeln(s);

Kết quả in lên màn hình là :

A. s = 11 B. s = 55 C. s = 101 D. s = 100

Câu 15: Hãy cho biết số lần lặp của câu lệnh for sau đây: “for i:=1 to 5 do …..”

A. 4 lần B. 3 lần C. 6 lần D. 5 lần

Câu 16: Đoạn lệnh sau đây :

So : = 1;

While So < 10 do

Begin writeln(So);

So : = So + 1;

End;


sẽ cho kết quả gì ?

A. In ra các số từ 1 đến 9;

B. In ra các số từ 1 đến 10;

C. In ra vô hạn các số 1, mỗi số viết trên một dòng;

D. Không phương án nào đúng.

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Nêu cú pháp và hoạt động của vòng lặp không xác định.

Câu 2: Nêu cú pháp và hoạt động của vòng lặp xác định

Câu 3: Hãy phát biểu sự khác biệt giữa câu lệnh lặp với số lần biết trước và lặp với số lần chưa biết trước.

Câu 4: Viết chương trình in ra màn hình bảng nhân của một số từ 1 đến 9, số được nhập từ bàn phím và dừng màn hình để có thể quan sát kết quả. (bài 1, 2 trang 62).

Câu 5: Viết chương trình sử dụng lệnh lặp while…do để tính trung bình n số thực. Với n số được nhập từ bàn phím.

Câu 6a) Viết chương trình tính tổng 50 số tự nhiên bằng vòng lặp for…do

b)Biến đổi chương trình tính tổng của 50 số tự nhiên đầu tiên ở câu 1 thành vòng lặp while…do


Câu 7: Cho vòng lặp

S:=0;

For i:=1 to 50 do

S:=s + i/2;

Hãy biến đổi vòng lặp trên 1 thành vòng lặp while…do
Câu 8: Đánh dấu [x] vào ô đúng hoặc sai tương ứng trong các câu lệnh Pascal sau nếu sai sửa lại?

Câu lệnh

Đúng

Sai

Sửa lại

Program Chuong trinh


Const n:=10


Var I,s : real;


Begin;


While i< n do;


Begin


S:=s+i


I =i+1;


End.


Writeln(s);


Readln


End;
Giáo viên: Nguyễn Thị Cúc

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương