Con ngöÔØi thay ñOÅi soá phaän cuûa mình : SÖÏ AÊn naêNtải về 175.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích175.42 Kb.
#39345

CON NGÖÔØI THAY ÑOÅI SOÁ PHAÄN CUÛA MÌNH: SÖÏ AÊN NAÊN

BAØI 2


CON NGÖÔØI THAY ÑOÅI SOÁ PHAÄN CUÛA MÌNH : SÖÏ AÊN NAÊN

Coù moät em beù raát haûo ngoït. Ñaëc bieät caäu beù raát thích keïo vaø baùnh. Moät ngaøy kia meï cuûa caäu beù nöôùng baùnh. Baø daën con raèng “Neø con, sau böõa aên toái thì con môùi ñöôïc aên baùnh ñaáy nheù”.


Thaät söï caäu beù muoán aên nhöõng caùi baùnh ngon vaø haáp daãn naøy. Thôøi gian hoâm ñoù chaàm chaäm troâi qua, thì côn ñoùi vaø loøng theøm muoán cuûa caäu beù caøng luùc caøng gia taêng. Cuoái cuøng, caäu beù roùn reùn ñi vaøo nhaø beáp vaø môû huõ baùnh ra, caäu chæ laáy 2 hoaëc 3 caùi baùnh maø thoâi. Nhöng khi voäi vaõ ñaäy naép huõ caäu beù ñaõ laøm rôùt caùi huõ vaø noù bò vôõ tan. Khi meï caäu beù böôùc vaøo xem chuyeän gì xaûy ra thì caäu beù bieát raèng mình seõ bò ñoøn. Caäu beù van naøi “Meï ôi, con xin loãi meï. Xin meï ñöøng ñaùnh ñoøn con, con bieát loãi roài meï”. Ngöôøi meï raát hieåu vaø thoâng caûm vôùi con, nhöng vôùi neùt maët nghieâm nghò baø la raèng “Phaûi, meï bieát con xin loãi meï nhöng khoâng phaûi vì chuîeän con khoâng vaâng lôøi meï vaø laáy baùnh nhöng con xin loãi vì con bò baét quaû tang”.
Trong tröôøng hôïp naøy caäu beù khoâng aên naên, maø caäu beù chæ xin loãi veà haäu quaû cuûa haønh ñoäng mình. Trong baøi hoïc naøy baïn seõ nghieân cöùu söï khaùc nhau giöõa söï aên naên thaät vaø söï lieân quan veà haäu quaû cuûa toäi loãi. Baïn seõ kinh ngaïc veà baûn chaát cuûa söï aên naên thaät khi baïn nhaän thaáy noù baét ñaàu tieán trình hieäp nhaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông, thaùnh khieát

vôùi con ngöôøi toäi loãi nhö theá naøo. Vaø baïn seõ ñaùnh giaù troïn veïn hôn veà söï vaän haønh ngoït ngaøo vaø eâm dòu cuûa Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ daãn con ngöôøi ñeán söï aên naên.


Daøn yù baøi hoïc
Baûn chaát cuûa söï aên naên.

Caùc khía caïnh cuûa aên naên.

Moái töông quan vôùi söï phuïc hoài.

Söï nhaán maïnh cuûa Taân öôùc.

Kinh nghieäm veà söï aên naên.
Caùc muïc tieâu baøi hoïc
Khi baïn hoaøn taát baøi hoïc naøy baïn coù theå:


  • Giaûi thích taïi sao söï aên naên laø moät phaàn caàn thieát cuûa tieán trình cöùu roãi.

  • Phaân tích caùc khiaù caïnh cuûa aên naên vaø giaûi thích taàm quan troïng cuûa töøng khía caïnh.

  • Moâ taû kinh nghieäm veà söï aên naên vaø keát quaû cuûa noù.


Caùc hoaït ñoäng hoïc taäp


  1. Nghieân cöùu daøn yù baøi hoïc kyõ löôõng vaø ñoïc taát caû caùc muïc tieâu baøi hoïc.

  2. Haõy ñoïc Luca 15:11-24 nhieàu laàn vaø kyõ.

  3. Haõy nghieân cöùu yù nghóa cuûa nhöõng töø môùi ñoái vôùi baïn.

  4. Nghieân cöùu phaàn trieån khai baøi hoïc vaø traû lôøi nhöõng caâu hoûi nghieân cöùu theo tieán trình ñaõ cho trong baøi 1.

  5. Töï laøm baøi taäp ôû moãi cuoái baøi hoïc.

Töø chìa khoùa


nhöõng haäu quaû

töø boû


söï aên naên

söï ñau thöông,

söï thoáng hoái

söï phuïc hoài.laøm ñau loøng

toái cao


söï suøng baùi hình töôïng

aùch , gaùnh naëng

phaàn thöôûng loøng soát saéng.Trieån khai baøi hoïc
BAÛN CHAÁT CUÛA AÊN NAÊN
Trong baøi hoïc moät chuùng ta ñaõ hoïc raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ban söï cöùu roãi cho taát caû moïi ngöôøi. Vaø thoâng qua söï cheát chuoäc toäi cuûa Ñaáng Christ, Ngaøi ñaõ môû loái cho hoï ñeán cuøng vôùi Ngaøi. Cuõng vaäy, chuùng ta nhaän thaáy raèng söï cöùu roãi maø Ngaøi ban cho ñaùp öùng moãi nhu caàu thuoäc linh. Vaø noù daãn ñeán cuoäc soáng dö daät, söï bình an laï luøng. Söï vui möøng vaø cuoái cuøng laø ñôøi soáng vónh haèng. Tuy nhieân ñeå tieán trình söï cöùu roãi tuyeät vôøi ñöôïc baét ñaàu, con ngöôøi phaûi ñaùp öùng vaøo söï ban cho cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï ñaùp öùng cuûa con ngöôøi khôûi ñaàu baèng söï aên naên.
Töïa ñeà cuûa baøi hoïc naøy cho thaáy raèng söï aên naên ñöa ñeán söï thay ñoåi. Ñoái vôùi moät vaøi ngöôøi thì söï aên naên döôøng nhö laø moät söï thay ñoåi khoâng thoaûi maùi. Bôûi vì hoï coù khuynh höôùng soáng theo ñöôøng loái rieâng cuûa hoï. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi khoâng coù hy voïng vaø muïc ñích thì aùnh saùng Phuùc aâm ñaõ ban cho hoï moät söï thay ñoåi töôi môùi: söï bình an trong taâm trí, giaûi phoùng khoûi söï sôï haõi vaø moät nieàm hy voïng voâ bieân. Ñeå hoï bieát ñöôïc aân ñieån cuûa Chuùa Jeâsus Chuùa chuùng ta coù theå thay ñoåi söï thaát voïng, thay chuyeån söï laàm loãi vaø thay ñoåi cuoäc ñôøi thì aên naên phaûi ñöôïc coâng boá. Söï aên naên laø moät ñieàu kieän cuûa söï cöùu roãi (Luca 13:2-5). Söï aên naên keát hôïp vôùi ñöùc tin daãn ñeán söï bieán ñoåi.
Ñònh nghóa söï aên naên.
Muïc tieâu 1. Nhaän ra ñöôïc yù nghóa vaø xaùc ñònh nhöõng ví duï veà söï aên naên.
Moät em beù nhoû ñaõ ñònh nghóa söï aên naên nhö sau: “Noù laø söï hoái tieác ñeå rôøi boû” Söï aên naên cuõng gioáng nhö moät ñoàng baïc luoân coù hai maët.

1. Noù laø moät haønh ñoäng maø moät ngöôøi nhaän thöùc vaø xoay boû khoûi toäi loãi, vaø xöng nhaän toäi loãi tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.

2. Noù coù yù nghóa maïnh hôn vieäc xoay boû toäi loãi, töùc laø phaûi rôøi boû hoaøn toaøn.
Söï aên naên cuõng bao goàm yù nghóa caûm thaáy ñaùng tieác, chòu ñöïng söï ñau khoå vaø töï an uûi mình. Theâm vaøo ñoù aên naên coøn coù yù nghóa “xoay trôû laïi, bieán ñoåi söï ruûa saû cuûa moät haønh ñoäng”. Theo yù nghóa naøy, aên naên ngaàm chæ moät söï bieán ñoåi veà taâm trí hoaëc muïc ñích.
1 Trong caâu hoûi sau, haõy khoanh troøn kyù töï cuûa caâu mang ñònh nghóa veà söï aên naên troïn veïn nhaát.

a) Caûm thaáy hoái tieác veà toäi loãi mình.

b) Xoay boû khoûi toäi loãi mình bôûi vì chuùng gaây ra söï ñau khoå.

c) Nhaän ra toäi loãi cuûa mình, caûm thaáy hoái tieác veà toäi loãi, xoay boû toäi loãi vaø töø boû hoaøn toaøn.

ÑÖØNG QUAY LAÏI
TOÄI LOÃI

Khi baïn nghieân cöùu yù nghóa veà söï aên naên, baïn seõ chuù yù moät vaøi caâu Kinh Thaùnh phaùn raèng Ñöùc Chuùa Trôøi"töï traùch hoái tieác” veà moät vaøi haønh ñoäng. Chuùng ta haõy xem xeùt söï baøy toû naøy coù yù nghóa gì.


2 Haõy ñoïc nhöõng caâu Kinh Thaùnh sau vaø giaûi thích taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi “Töï traùch”. Chuù yù nhöõng töø ñöôïc duøng ñeå moâ taû” söï thay ñoåi yù nghóa” cuûa Ngaøi.

a Saùng theá kyù 6:5-7 ................

b Xuaát eâdíptoâ kyù 32:7-14 ...........

c ISamueân 15:11 .....................

Nhöõng caâu Kinh Thaùnh naøy baøy toû raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñau ñôùn veà nhöõng thaùi ñoä vaø haønh ñoäng cuûa daân söï Ngaøi. Söï toäi loãi, söï baát phuïc vaø söï noåi loaïn cuûa hoï ñoái khaùng vôùi tieâu chuaån ñöôïc baøy toû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà haønh ñoäng keâu goïi cho söï bieán ñoåi.


3 Xem nhöõng caâu Kinh Thaùnh sau: Thi Thieân 147:5; Chaâm ngoân 15:11; EÂsai 46:10 vaø Heâbôrô 4:13. Nhöõng caâu naøy daïy doã gì cho chuùng ta veà Ñöùc Chuùa Trôøi?.

......................................................................


Chuùng ta ñaõ ñoïc bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi bieát tröôùc con ngöôøi ñaùp öùng nhö theá naøo ñoái vôùi aân ñieån cuûa Ngaøi vaø keá hoaïch ñöôïc baøy toû cuûa Ngaøi. Tuy nhieân söï töï do cuûa con ngöôøi döôùi taùc ñoäng cuûa Satan vaø baûn chaát toäi loãi cho neân khoâng theå coù ñöôïc söï coâng bình vaø baûn tính thaùnh thieän maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñoøi hoûi vaø mong moûi trong daân söï cuûa Ngaøi. Khi Ngaøi taïo döïng con ngöôøi hoaëc choïn löïa Ysôraeân hoaëc choïn löïa Saulô, Ngaøi khoâng aán ñònh moãi ngöôøi seõ ñaùp öùng vaøo aân ñieån cuûa Ngaøi nhö theá naøo maëc daàu Ngaøi bieát tröôùc söï vieäc seõ nhö theá naøo. Moãi ngöôøi ñeàu coù cô hoäi ñeå ñaùp öùng moät caùch tích cöïc nhöng hoï ñaõ khoâng laøm nhö vaäy. (Chuùng ta seõ nghieân cöùu moân söï Toaøn Tri cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong baøi 5 kyõ hôn).
Chuùng ta haõy nhôù raèng baûn tính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng bao giôø thay ñoåi. Taát caû moïi ñieàu Ngaøi laøm ñeàu nhaát quaùn vôùi baûn tính cuûa Ngaøi. Vì vaäy khi Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn veà thaønh Ninive “coøn 40 ngaøy nöõa Ninive seõ bò ñoå xuoáng” (Gioâna 3:4), thì chuùng ta nhaän thaáy söï ñoaùn xeùt vaø söï coâng bình khoâng thay ñoåi cuûa Ngaøi. Nhöng khi Ninive aên naên, thì phaåm chaát khoâng dôøi ñoåi khaùc cuûa Ngaøi ñoù laø söï thöông xoùt vaø söï nhaãn nhuïc caøng trôû neân roõ hôn khi Ngaøi “töï traùch” vaø tha thöù cho Ninive. Trong hình aûnh naøy, Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn khoâng thay ñoåi, nhöng daân söï cuûa Ninive ñaõ thay ñoåi. Taát caû nhöõng caâu Kinh Thaùnh noùi veà Ñöùc Chuùa Trôøi “töï traùch” coù theå ñöôïc hieåu theo caùch naøy.
4 Nhö ñaõ thaáy trong söï traû lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi nhöõng tình huoáng ñöôïc ñeà caäp trong baøi hoïc naøy thì söï aên naên coù theå ñöôïc giaûi thích hay nhaát nhö sau:

a) Haønh ñoäng maø Ñöùc Chuùa Trôøi thöïc hieän döïa treân quyeàn theá cuûa Ngaøi.

b) Söï traû lôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho vì söï sa ngaõ cuûa con ngöôøi.

c) Muïc ñích khoâng dôøi ñoåi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå phaùn xeùt, hình phaït vaø huûy dieät con ngöôøi.


Trong Taân öôùc chuùng ta thaáy nhöõng ví duï veà söï aên naên maø ñaõ baøy toû roõ raøng yù nghóa cuûa töø naøy laø gì. Trong Mathiô 21:28-31 Chuùa Gieâxu cho aån duï veà hai con trai. Trong aån duï naøy, ngöôøi cha yeâu caàu ngöôøi con lôùn ñi ra laøm vieäc ôû vöôøn nho. Ñöùa con traû lôøi raèng “con khoâng ñi”, nhöng sau ñoù ñöùa con ñaõ thay ñoåi vaø ra ñi. Töø Hy laïp dòch töø “Thay ñoåi quyeát ñònh” (söï aên naên) coøn coù yù nghóa “caûm thaáy hoái tieác, kinh nghieäm moät söï thay ñoåi veà caûm xuùc; aên naên hoái haän”. Nhöõng töø khaùc cuõng ñöôïc duøng cho söï aên naên vaø söï aên naên cho chuùng ta yù nghóa cuûa moät ngöôøi ñaõ tieáp caän ñeán moät quan ñieåm khaùc nhau veà nhöõng söï vaät. Ngöôøi naøy ñaõ coù moät söï thay ñoåi veà taâm trí vaø taám loøng. Anh ta ñaõ nhaän ra loãi vaø khuyeát ñieåm cuûa mình vaø anh ta thaät söï hoái tieác veà nhöõng loãi ñoù vaø saün saøng töø boû noù. Nhöõng ngöôøi aên naên seõ minh chöùng moät thaùi ñoä khaùc tröôùc toäi loãi vaø tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.
Söï aên naên coù theå bao goàm moät taâm thaàn thoáng hoái (Luca 18:13) vaø moät taâm thaàn ñau thöông (Thi Thieân 51:17). Khi moät ngöôøi (xöng nhaän) toäi loãi cuûa mình, ngöôøi ñoù coù theå tan vôõ bôûi söï xaáu xa cuûa hoï. Moät soá gioáng nhö Phierô (Luca 22:62) coù theå khoùc loùc thaûm thieát. Tuy nhieân baát chaáp söï ñau khoå maø moät ngöôøi caûm thaáy hoaëc bieåu loä, ñieàu quan troïng laø xöng nhaän toäi loãi vaø quyeát ñònh töø boû noù. Khoâng coù moät löôïng caûm xuùc naøo hình thaønh söï xöng nhaän vaø töø boû toäi loãi.
5 Nhö ñaõ xem trong Taân öôùc nhöõng töø ñaõ giaûi thích veà söï aên naên thì söï aên naên töôïng tröng:

a) Söï ñaùp öùng maët xuùc caûm cuûa moät toäi nhaân ñoái vôùi söï toäi loãi.

b) Hoái tieác veà nhöõng toäi loãi ñaõ phaïm vaø coù moät söï thay ñoåi quyeát ñònh tröôùc toäi loãi vaø tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.

c) Chuû yeáu laø moät söï thay ñoåi taâm trí vaø thaùi ñoä nhöng khoâng thay ñoåi caùch cö xöû.


Söï aên naên noùi ñeán moät (söï buoàn raàu theo yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi) söï hoái tieác thaät söï cuûa moät ngöôøi aên naên xoay quanh moät söï buoàn thaûm saâu saéc trong loøng, khoâng phaûi vì anh ta seõ bò tröøng phaït nhöng bôûi nhöõng loãi laàm kinh khieáp maø anh ta ñaõ laøm ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi thaùnh khieát, yeâu thöông vaø ñaày aân suûng.
BOÛ TOÄI LOÃI ÔÛ PHÍA SAU

Phaoloâ noùi veà söï buoàn raàu naøy vôùi nhöõng keû tin ôû Coârinhtoâ: vì söï buoàn raàu theo yù Ñöùc Chuùa Trôøi sanh ra hoái caûi vaø söï hoái caûi daãn ñeán söï cöùu roãi linh hoàn veà söï ñoù ngöôøi ta chaúng heà aên naên, coøn söï buoàn raàu theo theá gian sanh ra söï cheát (IICoârinhtoâ 7:10).


Vieäc nhaän thöùc toäi loãi vaø xöng nhaän toäi loãi thì cuõng quan troïng khoâng keùm vieäc xoay boû khoûi toäi loãi vaø töø boû toäi loãi hoaøn toaøn. Baïn coøn nhôù hình aûnh minh hoïa veà söï hoái tieác cuûa caäu beù ñaõ khoâng vaâng lôøi meï vaø laøm vôõ huõ baùnh. Söï hoái tieác cuûa caäu beù khoâng phaûi laø söï aên naên thaät. Taïi sao vaäy? Caäu beù vaãn chöa coù yù ñònh xoay boû nhöõng söï caùm doã ñeå thoûa maõn baûn tính haûo ngoït cuûa mình. AÊn naên laø xoay boû khoûi toäi loãi.
6 Haõy ñoïc nhöõng caâu Kinh Thaùnh sau vaø lieät keâ nhöõng ñieàu maø con ngöôøi (töø boû) khi hoï aên naên.

a ITeâsaloânica 1:9 ................

b Coâng vuï 14:13-15 ...............

c Coâng vuï 26:18 .................
Söï aên naên khoâng chæ laø caûm xuùc hoái tieác veà nhöõng haønh ñoäng toäi loãi cuûa baïn. Söï aên naên thaät ñoù laø töø boû haún toäi loãi. Ví duï nhö, Maurice bò baét laø quay baøi trong kyø thi cuûa anh ta. Vò giaùo sö tröøng phaït anh ta baèng caùch cho anh ta ñieåm 0. Maurice tieác vì bò baét gaëp quay baøi vaø tieác vì bò ñaùnh rôùt nhöng anh ta laïi khoâng hoái tieác veà thôøi gian maø anh ta quay baøi vaø thôøi gian anh ta bò baét. Anh ta chæ tieác chöù khoâng phaûi laø aên naên. Thaät ra, anh ta saün saøng quay baøi tieáp neáu coù cô hoäi. Mary cuõng quay baøi trong kyø thi cuûa coâ, nhöng löông taâm coâ ñaõ caén röùt coâ. Vì vaäy coâ ñaõ ñi tôùi vò giaùo sö, thuù nhaän söï khoâng trung thöïc cuûa coâ vaø saün saøng chaáp nhaän hình phaït. Mary aên naên thaät söï bôûi vì coâ ñaõ quyeát ñònh khoâng quay baøi nöõa. Moät vaøi ngöôøi noùi raèng, “Thieân ñaøng thì ñaày nhöõng con ngöôøi aên naên laø nhöõng ngöôøi ñaõ töøng laø toäi nhaân. Ñòa nguïc thì ñaày daãy nhöõng con ngöôøi nuoái tieác”. Nuoái tieác hay hoái tieác veà haønh ñoäng naøo ñoù thì chöa ñuû, söï aên naên ñoøi hoûi ngöôøi naøo ñoù ñaõ ñöôïc tha thöù vaø ñang nhaän bieát söï vui möøng vì coù söï tha thöù toäi loãi.
7 Haõy phaân bieät giöõa ví duï veà söï aên naên thaät vaø ví duï khoâng phaûi laø aên naên thaät (hay laø chæ coù hoái tieác maø thoâi).

a) Moät ngöôøi cha noï, sau khi uoáng say laùi chieác xe hôi cuûa oâng ta treân moät ñöôøng cao toác ñoâng ngöôøi, treân ñöôøng cao toác ñoù oâng bò moät tai naïn raát nghieâm troïng. Ñöùa con moät cuûa oâng ta bò cheát vaø hai ngöôøi khaùc bò thöông naëng. OÂng ta raát hoái tieác vaø ñoå loãi cho oâng ta veà thaûm kòch ñaõ xaûy ra. OÂng quyeát ñònh tìm caùch ñeå queân ñi taát caû veà thaûm kòch ñoù baèng caùch tieáp tuïc uoáng cho say.

b) Alonzo chaïy troán cuøng vôùi moät baêng cöôùp ñöôøng phoá raát hung haõn. Baêng cöôùp cuûa anh ta ñaõ ñaùnh cheát moät ngöôøi ñaøn oâng treû.Löông taâm Alonzo ñaõ caén röùt anh ta. Anh ta nhaän thaáy söï kinh tôûm veà toäi loãi cuûa mình vaø thuù nhaän söï tham gia cuûa anh ta trong vieäc naøy cho caûnh saùt. Anh ta cuõng (rôøi khoûi) baêng cöôùp. Anh ta ñöôïc yeâu caàu khai baùo thöôøng xuyeân cho caûnh saùt vaø theo saùt söï chæ daãn cuûa hoï khoaûng moät naêm vaø anh ta baét ñaàu moät cuoäc soáng môùi vôùi tö caùch laø moät coâng daân tuaân thuû luaät phaùp.
Trong caâu hoûi soá 7, baïn ñaõ nhaän thaáy söï khaùc nhau giöõa Alonzo vaø ngöôøi cha. Ngöôøi cha hoái tieác raát nhieàu vì loãi cuûa oâng ta tuy nhieân oâng ta laïi tieáp tuïc laøm nhöõng ñieàu maø ñaõ gaây ra tai naïn bi thöông. Tuy nhieân Alonzo (vöôït qua xa hôn söï hoái tieác). Anh ta ñaõ nhaän thöùc roõ loãi laàm cuûa mình vaø ñaõ ñi ñeán quyeát ñònh. Anh ta ñaõ coù söï thay ñoåi taâm trí vaø loøng mình- vaø ñaõ töø boû cuoäc ñôøi toäi phaïm cuûa mình.

Trong Luca 16:19-31 chuùng ta thaáy ngöôøi giaøu coù trong ñòa nguïc ñang keâu khoùc vì hoái tieác. OÂng ta ñaày nhöõng söï nuoái tieác, nhöng ñaõ quaù treã cho oâng ta aên naên. Hieän baây giôø ai laø nhöõng ngöôøi khoâng aên naên thì moät ngaøy naøo ñoù seõ phaûi khoùc loùc vaø nghieán raêng trong söï tieác nuoái (Mathiô 13:42, 50; Luca 13:28) nhöng ñaây khoâng phaûi laø söï aên naên thaät. Moät ngaøy kia hoï seõ noùi vôùi nuùi vaø ñaù lôùn haõy rôi xuoáng chaän treân hoï ñeå traùnh söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Khaûi huyeàn 6:16-17) vì côù hoï ñaõ khoâng saün loøng xoay boû khoûi toäi loãi cuûa hoï.


Söï hoái tieác maø khoâng coù söï thay ñoåi chaân thaät veà taâm trí vaø loøng thì chæ ñöa ñeán söï tuyeät voïng maø thoâi. Nhöng söï aên naên thaät maø söï buoàn raàu theo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daãn ñeán söï cöùu roãi (IICoârinhtoâ 7:10) thì bao goàm moät söï thay ñoåi taâm trí vaø taám loøng. Söï hoái tieác veà söï thaát baïi, khuyeát ñieåm vaø loãi laàm cuûa chuùng ta (neáu khoâng coù söï thay ñoåi taám loøng vaø taâm trí) laøm cho chuùng ta ñaët söï chuù yù cuûa chuùng ta vaøo söï yeáu ñuoái vaø toäi loãi rieâng cuûa chuùng ta. Söï hoái tieác naøy thaäm chí laøm cho chuùng ta gheùt baûn thaân mình nhöng laïi laøm chuùng ta yeâu thích söï toäi loãi. Tuy nhieân söï aên naên ñaõ môû roäng caùnh cöûa thöông xoùt vaø tha thöù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï aên naên thaät giuùp chuùng ta vöôït qua (tình traïng) baát haïnh, khoå sôû ñeå ñeán vôùi thaäp töï giaù cuûa Ñaáng Christ laø nôi coù söï töï do, aùnh saùng vaø söï soáng.

ÑÖÔÏC GIAÛI PHOÙNG KHOÛI TOÄI LOÃI


8 Haõy choïn caâu naøo döôùi ñaây moâ taû hay nhaát yù nghóa cuûa söï aên naên (Noù ñaõ ñöôïc trình baøy trong Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi).

a) Moät ngöôøi nhaän thaáy mình ñaõ vöôït qua bôûi söï yeáu ñuoái vaø thaát baïi cuûa mình. Anh ta cuõng phaïm toäi baát tuaân Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hoaëc laø thaát baïi trong vieäc gìn giöõ Luaät phaùp. Nhaän thaáy mình laø ngöôøi khoå sôû, toäi loãi, ñaày söï hoái tieác vaø giaän chính baûn thaân anh ta bôûi söï yeáu ñuoái cuûa mình, anh ta quyeát ñònh laøm vieäc tích cöïc hôn vaø laøm nhieàu vieäc thieän ñeå laáp ñi ñöôøng loái toäi loãi cuûa anh ta.b) Moät ngöôøi nhaän ra raèng anh ta maéc toäi khoâng vaâng giöõ Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Anh ta nhaän thaáy söï gheâ tôûm veà toäi loãi vaø thaät söï hoái tieác. Anh ñaõ xöng nhaän toäi loãi mình vaø quyeát ñònh khoâng phaïm toäi nöõa.
Trong caâu traû lôøi a. Chuùng ta thaáy moät khuynh höôùng ñaõ ñöa moät soá ngöôøi ñeán söï ngoä nhaän hoaøn toaøn veà baûn chaát cuûa söï aên naên. Ñoù laø khuynh höôùng maø moät ngöôøi coù theå nhaän ñöôïc ñaëc aân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch laøm vieäc thieän. Nhö chuùng ta thaáy, söï aên naên khi ñöôïc keát hôïp vôùi ñöùc tin trong Ñaáng Christ ñaõ ñem ñeán söï thay ñoåi, trong khi ñoù laøm vieäc thieän laø coâng vieäc cuûa moät hoaïch ñònh khoâng theo Kinh Thaùnh ñeå nhaän ñöôïc söï ban thöôûng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoâng coù moät ñieàu gì coù theå ñöôïc theâm vaøo coâng vieäc cöùu chuoäc cuûa Ñaáng Christ hôn theá nöõa, moät nguôøi cuõng coù theå laøm vieäc thieän maø khoâng caàn phaûi töø boû toäi loãi cuûa anh ta, vaø coù theå anh ta seõ tin nhaàm raèng khi anh ta coøn laøm nhöõng coâng vieäc laønh thì anh ta coù theå tieáp tuïc trong toäi loãi cuûa mình. Tuy nhieân trong söï aên naên thì moät toäi nhaân phaûi nhaän ra toäi loãi cuûa mình, xoay khoûi toäi loãi, xöng nhaän chuùng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø töø boû chuùng hoaøn toaøn. Vaø chæ coù theo caùch naøy toäi loãi cuûa anh ta môùi ñöôïc tha thöù. Vaø chæ theo caùch naøy anh ta seõ höôûng ñöôïc nhöõng phuùc lôïi veà söï cöùu roãi vó ñaïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.
CAÙC KHÍA CAÏNH CUÛA SÖÏ AÊN NAÊN.
Muïc tieâu 2. Nhaän ra ñöôïc 3 khía caïnh cuûa söï aên naên vaø giaûi thích yù nghóa cuûa chuùng.
Söï aên naên theo Kinh Thaùnh coù 3 khía caïnh hoaëc 3 quan nieäm: tri thöùc, xuùc caûm vaø yù chí (chuùng ta seõ ñeà caäp yù chí nhö laø “moät haønh ñoäng cuûa yù chí” ). Ñeå minh hoïa nhöõng khía caïnh cuûa söï aên naên naøy, chuùng ta haõy xem xeùt nhöõng ví duï sau. Giaû söû baïn ñang ñi treân moät chieác xe buyùt thình lình baïn nhaän thaáy raèng baïn ñi loän xe vaø baïn ñang ñi ngöôïc laïi theo höôùng maø baïn muoán ñeán söï nhaän thöùc naøy töông öùng vôùi khía caïnh tri thöùc maø qua ñoù moät ngöôøi nhaän ra raèng anh ta ñaõ sai traät ñöôøng loái cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thoâng qua Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn seõ böïc mình khi baïn khaùm phaù ra baïn ñaõ ñi traät höôùng. Baïn coù theå seõ trôû neân lo laéng hoaëc cuõng coù theå laø söï sôï haõi nöõa. Nhöõng caûm xuùc naøy minh hoïa khía caïnh xuùc caûm cuûa söï aên naên. Xuùc caûm naøy laø moät söï töï buoäc toäi vaø hoái caûi thaät söï vì côù ñaõ xuùc phaïm Ñöùc Chuùa Trôøi (IICoârinhtoâ 7:9-10). Sau ñoù baïn seõ böôùc xuoáng xe khi coù cô hoäi vaø tìm chieác xe ñuùng chuyeán. Quyeát ñònh naøy minh hoïa moät haønh ñoäng cuûa yù chí: ñeå taïo neân moät söï quay trôû laïi hoaøn toaøn vaø baét ñaàu ñi theo ñöôøng loái cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hình aûnh minh hoïa ñôn giaûn naøy cho thaáy raèng söï aên naên thaät taùc ñoäng ñeán tri thöùc, xuùc caûm vaø yù chí cuûa toäi nhaân aên naên.
9 Nhaän ra moät trong 3 khía caïnh cuûa söï aên naên baèng caùch saép xeáp soá cuûa khía caïnh söï aên naên beân phaûi vôùi ñònh nghóa ñuùng cuûa noù ôû beân traùi.

... a Bao goàm moät quyeát ñònh thay ñoåi phöông höôùng

... b Giaûi quyeát söï nhaän thöùc veà vaán ñeà moät ngöôøi naøo ñoù khoâng ñuùng ñöôøng loái cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

... c Bao goàm söï thay ñoåi cuûa xuùc caûm maø moät ngöôøi naøo ñoù coù lieân heä vôùi toäi loãi maø anh ta ñaõ thöøa nhaän.


1) Tri thöùc

2) Xuùc caûm

3) Moät haønh ñoäng yù chí

Caùi giaù cuûa vieäc töø boû toäi loãi cuûa chuùng ta thì raát cao: “Neáu ai trong caùc ngöôi khoâng boû moïi söï mình coù thì khoâng ñöôïc laøm moân ñoà ta” (Luca 14:33). Söï aên naên bao goàm moãi khía caïnh cuûa cuoäc ñôøi chuùng ta. Noù khoâng chæ ñôn thuaàn coù yù nghóa vieäc nhaän thöùc veà toäi loãi vaø hoái tieác veà quaù khöù nhöng coøn coù yù nghóa veà nhöõng yù muoán cuûa chuùng ta trong töông lai. Noù laø vieäc töø boû ñöôøng loái rieâng cuûa chuùng ta ñeå theo ñöôøng loái cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong vieäc vaâng phuïc vaø thoâng coâng vôùi Ngaøi.


Thöôøng chuùng ta hay nghe nhöõng söù ñieäp nhaán maïnh lôøi keâu goïi cuûa Chuùa Gieâxu, “Hôõi nhöõng keû meät moûi vaø gaùnh naëng haõy ñeán cuøng ta” (Mathiô 11:28), nhöng Ñaáng ñaõ phaùn nhöõng toäi nhaân coù gaùnh naëng “haõy ñeán” thì Ñaáng ñoù cuõng phaùn raèng “Haõy gaùnh laáy aùch ta” (caâu 30). Chuùng ta khoâng theå “ñôn giaûn chæ tieáp nhaän Chuùa Gieâxu vaø ñöôïc cöùu” maø khoâng coù söï keát hôïp. Chuùng ta khoâng theå naøo tieáp nhaän Chuùa Gieâxu laø Ñaáng Cöùu roãi cuûa chuùng ta maø khoâng bao goàm tri thöùc, caûm xuùc vaø yù chí cuûa chuùng ta laø nhöõng ñieàu bao goàm moãi khía caïnh cuûa cuoäc soáng: nhöõng tình caûm cuûa chuùng ta, nhöõng öôùc muoán vaø nhöõng yù ñònh cuûa chuùng ta. Caàn phaûi coù moät söï ñaàu phuïc hoaøn toaøn tröôùc uy quyeàn cuûa Ñaáng Christ vaø moät taám loøng chaân thaønh tieáp nhaän aùch cuûa Ngaøi.
10 Haõy giaûi thích laøm theá naøo moät trong nhöõng ñieàu naøy lieân quan ñeán söï cöùu roãi.

a Tri thöùc ........

b Xuùc caûm .............

c YÙ chí .............
MOÁI TÖÔNG QUAN VÔÙI SÖÏ PHUÏC HOÀI
Muïc tieâu 3. Trình baøy moái quan heä giöõa söï aên naên vaø söï phuïc hoài.
Trong Luca 3:3-8 Giaêng Baùptít rao giaûng Phuùc aâm cho moïi ngöôøi vaø thuùc giuïc hoï thay ñoåi ñöôøng loái cuûa hoï. Trong caâu 8 oâng thuùc giuïc hoï “Haõy keát quaû xöùng ñaùng vôùi söï aên naên”. Taïi ñaây Giaêng ñang ñoøi hoûi nhöõng baèng côù minh chöùng raèng söï aên naên cuûa hoï laø (chaân thaät). Vöùt boû laïi nhöõng gì maø chuùng ta tieáp nhaän sai hoaëc laø söûa laïi nhöõng ñieàu ñaõ laøm sai ñöôïc goïi laø söï phuïc hoài.

Söï phuïc hoài laø moät nguyeân taéc ñöôïc giôùi thieäu trong Luaät phaùp Cöïu öôùc (Xuaát EÂdíptoâkyù 22:1), Leâvikyù 6:5, Daân soá kyù 5:6-7). Maëc daàu phong tuïc taïo neân söï phuïc hoài cho nhöõng ñieàu sai traät maø chuùng ta ñaõ laøm laø theo Kinh Thaùnh vaø ñöôïc öa chuoäng traûi qua thôøi gian daøi, chuùng ta phaûi hieåu raèng töï baûn thaân noù, noù khoâng theå cöùu roãi ñöôïc moät ngöôøi naøo caû.


11 Haõy ñoïc Luca 3:8-14 vaø 19:2-10 vaø haõy khoanh troøn kyù töï cuûa moãi caâu ñuùng.

a Töø Luca 3:12-13 vaø 19:8 chuùng ta hoïc ñöôïc raèng Xacheâ mieãn cöôõng trong vieäc nhaän ra toäi loãi cuûa oâng ta.

b Trong Luca 19:8 chuùng ta thaáy raèng Xacheâ ñaõ thaät söï aên naên.

c Baèng caùch so saùnh Luca 3:8-14 vôùi 19:2-10 chuùng ta hoïc ñöôïc raèng söï phuïc hoài laø moät söï baøy toû vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhaân loaïi raèng chuùng ta ñaõ xoay boû khoûi ñöôøng loái cuoäc soáng cuõ cuûa chuùng ta.
Söï phuïc hoài laø moät minh chöùng coù theå thaáy ñöôïc veà quyeát ñònh cuûa chuùng ta trong vieäc xoay boû toäi loãi maø ñeán vôùi Ngaøi. Noù laøm roõ lôøi laøm chöùng cuûa chuùng ta raèng chuùng ta ñang theo moät vò thaày môùi. Maëc daàu söï phuïc hoài khoâng phaûi laø phöông tieän cuûa söï cöùu roãi, nhöng noù laø moät daáu hieäu roõ raøng raèng chuùng ta ñang töøng traûi aân ñieån cöùu chuoäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.
12 Haõy trình baøy moái quan heä giöõa söï aên naên vaø söï phuïc hoài.

..............................................................................................................................
SÖÏ NHAÁN MAÏNH CUÛA TAÂN ÖÔÙC
Moät söù ñieäp lieân tuïc
Muïc tieâu 4. Lieät keâ 4 ngöôøi giaûng veà söï aên naên trong Taân öôùc vaø trình baøy söï nhaán maïnh cuûa moãi ngöôøi.
Kinh Thaùnh coâng boá raèng söï aên naên laø böôùc ñaàu tieân trong vieäc quay trôû veà cuûa linh hoàn vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi (EÂxeâchieân 14:6; 18:30; Malachi 3:7; Luca 3:3, 5) Khoâng coù söï aên naên thì khoâng ai coù theå ñöôïc cöùu. Vaø vaäy lôøi caàu xin khaån thieát cho söï aên naên laø böôùc ñaàu tieân trong söï keâu goïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi con ngöôøi trong caû Taân vaø Cöïu öôùc söï thuùc giuïc vaø lôøi yeâu caàu caáp baùch cuûa caùc saùch tieân tri trong Cöïu öôùc keát thuùc baèng saùch Malachi thì ñöôïc laøm soáng laïi qua söù ñieäp veà söï aên naên ñaày uy quyeàn ñöôïc coâng boá bôûi Giaêng Baùptít (Mathiô 3:2,8;11; Maùc 1:4 Luca 3:3, 8).
Coù moät söï trieån khai roõ raøng veà caùch söû duïng töø aên naên trong Taân öôùc. Trong Taân öôùc nhöõng töø “haõy aên naên ” vaø “hoái caûi” xuaát hieän 64 laàn. Töø trong ñoàng vaéng xöù Giuñeâ Giaêng Baùptít ñaõ rao leân lôøi caûnh caùo ñoái vôùi ngöôøi Giuña raèng hoï phaûi aên naên vì Nöôùc Thieân ñaøng ñaõ ñeán gaàn (Mathiô 3:1-12). Söù ñieäp veà söï aên naên cuûa oâng ñaõ gaây tieáng vang lôùn trong loøng moïi ngöôøi vaø haøng ngaøn ngöôøi ñaõ aên naên vaø taùi daâng cuoäc ñôøi cuûa hoï cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa nhieàu trong soá nhöõng ngöôøi ñaùp öùng vaøo baøi giaûng cuûa Giaêng cuõng laø trong soá haøng ngaøn ngöôøi ñaõ ñeán vôùi Hoäi Thaùnh trong ngaøy leã Nguõ Tuaàn vaø nhöõng ngaøy keá tieáp.
Chuùa Gieâxu baét ñaàu chöùc vuï cuûa Ngaøi taïi Galileâ vaø cuõng gioáng nhö Giaêng Ngaøi giaûng daïy “Haõy aên naên, vì Nöôùc Thieân ñaøng ñaõ ñeán gaàn” (Mathiô 4;17; haõy so saùnh vôùi Maùc 1:15). Trong Mathiô 4:17 (JEV) ñònh nghóa veà söï aên naên nhö sau: “Haõy töø boû toäi loãi caùc ngöôi vì Nöôùc Thieân ñaøng ñaõ ñeán gaàn”. Söï aên naên vaãn tieáp tuïc (giöõ) moät vò trí quan troïng trong baøi giaûng cuûa Chuùa Gieâxu vaø caùc moän ñoà Ngaøi (Mathiô 11:22; 12:41, Luca 5:32, Maùc 6:12).
Moät trong nhöõng maïng leänh cuoái cuøng Chuùa Gieâxu ban cho tröôùc khi Ngaøi thaêng thieân ñoù laø rao giaûng cho daân caùc nöôùc veà söï aên naên ñeå ñöôïc tha toäi (Luca 24:47, Coâng vuï 1:8). Tuy nhieân söù ñieäp trieån khai troïn veïn veà söï aên naên vaø ñöùc tin xuaát hieän trong saùch Coâng vuï laø saùch maø söï aên naên ñöôïc nhaán maïnh töø ñaàu ñeán cuoái. Phierô giaûng “Haõy hoái caûi” ñeå ñöôïc tha toäi trong ngaøy leã Nguõ Tuaàn vaø haøng ngaøn ngöôøi ñaõ aên naên (Coâng vuï 2:38). Ngay sau ñoù oâng tieáp tuïc giaûng cuøng moät söù ñieäp nhö vaäy vaø moät laàn nöõa nhieàu ngöôøi ñaõ aên naên toäi loãi cuûa hoï vaø trôû laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi (Coâng vuï 3:19). Trong chöùc vuï sau cuøng cuûa oâng thoâng qua nhöõng thô tín oâng noùi veà Chuùa nhö sau: “Ngaøi laáy loøng nhòn nhuïc ñoái vôùi anh em, khoâng muoán cho moät ngöôøi naøo cheát maát, song muoán cho moïi ngöôøi ñeàu aên naên” (IIPhierô 3:9).

GIAÊNG BAÙPTÍT CHUÙA JEÂSUS SÖÙ ÑOÀ PHAOLOÂ


Phaoloâ giaûng söï aên naên cho hoäi ñoàng thaønh phoá ôû Athen (Coâng vuï 17:30) vaø trong töôøng thuaät chöùc vuï cuûa mình oâng noùi raèng: “Toâi ñaõ giaûng cho ngöôøi Giuña nhö cho ngöôøi Gôøreùc veà söï aên naên ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Gieâxu laø Chuùa chuùng ta” (Coâng vuï 20:21) oâng noùi theâm söï kieän naøy veà söï boû qua söï aên naên: “Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ boû qua caùc ñôøi ngu muoäi ñoù, maø nay bieåu heát thaûy caùc ngöôøi trong moïi nôi ñeàu phaûi aên naên” (Coâng vuï 17:30).
13 Trong taäp cuûa baïn, haõy lieät keâ 4 ngöôøi giaûng veà söï aên naên trong Taân öôùc vaø trình baøy söï nhaán maïnh cuûa moãi ngöôøi.

14 Haõy khoanh troøn kyù töï cuûa nhöõng caâu ñuùng lieân quan ñeán söï nhaán maïnh veà söï aên naên trong Taân öôùc.

a Chuû ñeà cuûa söï aên naên ngaàm chæ söï keâu goïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi moïi ngöôøi haõy nhaän bieát Ngaøi.

b Söï keâu goïi aên naên cuûa Giaêng Baùptít laø moät söï lieân tuïc veà lôøi yeâu caàu caáp baùch cuûa caùc tieân tri Cöïu öôùc cho vieäc trôû laïi söï coâng bình.

c Söù ñieäp aên naên cho söï tha thöù toäi loãi ñöôïc rao giaûng bôûi Phierô vaø Phaoloâ chæ daønh cho daân (Do thaùi) maø thoâi.

d Söï aên naên laø chuû ñeà chính cuûa Giaêng Baùptít, Chuùa Gieâxu vaø caùc moân ñoà cuûa Ngaøi vaø cuûa Hoäi Thaùnh ñaàu tieân.
Söï aên naên laø moät chuû ñeà luoân ñöôïc laëp ñi laëp laïi trong Kinh Thaùnh. Khi naøo nhu caàu veà söï cöùu roãi cho toäi loãi coøn thì nhu caàu veà söï aên naên vaãn coøn. Ñieàu naøy luoân ñuùng töø khi söï sa ngaõ cuûa con ngöôøi vaø seõ tieáp tuïc ñuùng cho ñeán thôøi kyø aân ñieån vaø cô hoäi aên naên troâi qua.
Ai seõ aên naên
Muïc tieâu 5. Nhaän ra ñöôïc ai phaûi aên naên vaø taïi sao?
Söï keâu goïi veà söï aên naên thì daønh cho toaøn caàu. “Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ boû qua caùc ñôøi ngu muoäi ñoù, maø nay bieåu heát thaûy con ngöôøi trong moïi nôi ñeàu phaûi töø boû con ñöôøng gian aùc cuûa hoï” (Coâng vuï 17:30 TEV). Moãi ngöôøi ñeàu ñöôïc bao goàm trong söï keâu goïi naøy. Taát caû nhöõng ngöôøi chöa tin nhaän Ñaáng Christ ñeàu ñöôïc keâu goïi haõy aên naên, tieáp nhaän söï tha thöù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø trôû neân moät thaønh vieân trong gia ñình cuûa Ngaøi (Giaêng 3:15-17; Tít 2:11, Khaûi 22:17).
Cuõng vaäy ñoái vôùi nhöõng ai ñaõ thaät söï tin nhaän Ñaáng Christ vaø trôû neân moân ñeä Ngaøi cuõng ñöôïc keâu goïi aên naên. Ñoâi luùc caùc Cô ñoác nhaân ñaõ ñaùnh maát ñi söï noùng chaùy cuûa hoï ñoái vôùi Ñaáng Christ, khi tình yeâu cuûa hoï ñoái vôùi Ngaøi ngaøy caøng nguoäi laïnh ñi. Caùc Cô ñoác nhaân taïi Hoäi Thaùnh EÂpheâsoâ cuõng maéc toäi naøy (Khaûi huyeàn 2:5). Hoï ñöôïc keâu goïi aên naên vaø laøm môùi laïi moái töông giao giöõa hoï ñoái vôùi Ñaáng Christ. Ñoái vôùi caùc Cô ñoác nhaân khaùc nhö ôû Hoäi Thaùnh Laoñixeâ cuõng ñaõ trôû neân haâm haåm veà phaàn thuoäc linh ñeán noãi ñôøi soáng thuoäc linh cuûa hoï cuõng bò ñe doïa (Khaûi 3:15-17), söï aên naên thaät laø lieàu thuoác duy nhaát cho söï cheát thuoäc linh, söï haâm haåm vaø söï thôø ô. Söï aên naên laø caùch duy nhaát trôû veà cuøng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi moãi khi bò sa ngaõ vaø phaïm toäi. Lôøi höùa veà söï tha thöù cuûa Ngaøi trong IGiaêng 1:9 “Neáu chuùng ta xöng toäi mình ra” thì ñöôïc ban tröïc tieáp cho caùc Cô ñoác nhaân, maëc daàu noù coù theå ñöôïc aùp duïng cho baát cöù ai saün saøng aên naên.

15 Haõy löïa choïn nhöõng caâu ñuùng trình baøy ai phaûi aên naên vaø lyù do taïi sao hoï phaûi aên naên döôùi ñaây.

a) Moãi moät ngöôøi chöa tin nhaän Ñaáng Christ ñeàu ñöôïc keâu goïi aên naên toäi loãi cuûa mình vaø theo Ngaøi.

b) Caùc Cô ñoác nhaân, nhöõng ngöôøi bò chìm ñaém trong toäi loãi, nhöõng ngöôøi ñaõ ñaùnh maát ñi tình yeâu töø luùc ban ñaàu cuûa hoï hoaëc laø ñaõ trôû neân thôø ô veà phaàn thuoäc linh thì cuõng ñöôïc keâu goïi aên naên ñeå duy trì moät löông taâm trong saïch tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.

c) Caùc Cô ñoác nhaân cuõng nhö nhöõng ngöôøi chöa phaûi laø Cô ñoác nhaân phaûi aên naên ñeå ñöôïc cöùu roãi.


TÖØNG TRAÛI VEÀ SÖÏ AÊN NAÊN
Muïc tieâu 6. Giaûi thích taïi sao söï aên naên laø caàn thieát, noù ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo vaø nhöõng keát quaû cuûa noù laø gì?
Taïi sao noù laïi caàn thieát?
Ñoái vôùi caâu hoûi, “Taïi sao söï aên naên laø caàn thieát ?”. Chuùng ta coù theå traû lôøi: “Bôûi vì taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñaõ phaïm toäi thieáu maát söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” (Roâma 3:23). Ñieàu naøy cuõng bao goàm taát caû chuùng ta, khoâng ai laø ngoaïi leä caû (ngoaïi tröø Chuùa Gieâxu Christ). Baïn coù theå nhôù laïi trong baøi hoïc 1 raèng neáu toäi loãi thì khoâng theå soáng theo Luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hoaëc laø laøm traùi Luaät phaùp Ngaøi. Ngöôøi kieåm soaùt vieân ñöôøng saét vì khoâng ñoùng chaët cöûa an toaøn vì vaäy daãn tôùi nguyeân nhaân laø xe löûa toác haønh ñaõ toâng vaøo moät chieác xe hôi ñoâng ngöôøi vaø laøm nhieàu ngöôøi cheát, oâng ta bò buoäc toäi gaây ra söï cheát choùc gioáng nhö laø moät toäi phaïm coá yù baén vaø gieát ngöôøi. OÂng ta phaïm toäi thieáu soùt bôûi vì oâng ta bieát roõ nhöõng yeâu caàu veà coâng vieäc ñoái vôùi oâng ta nhöng oâng ta laïi laøm traùi vôùi coâng vieäc khi thöïc hieän (Giacô 4:17). Teân toäi phaïm coá yù baét vaø gieát ngöôøi thì phaïm toäi coá yù. Anh ta phaïm toäi laøm traùi luaät phaùp (Giaêng 3:40). Cho duø toäi loãi cuûa chuùng ta laø thieáu soùt (khoâng laøm ñuùng theo lôøi yeâu caàu) hoaëc coá yù (laøm nhöõng ñieàu ngaên caám) chuùng ta coù theå nhaän bieát raèng taát caû moïi söï khoâng coâng bình ñeàu laø toäi (IGiaêng 5:17).

Vì côù phaïm toäi, chuùng ta laø nhöõng toäi nhaân tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Luaät phaùp ñoøi hoûi vieäc traû giaù cho toäi loãi vaø vì tieàn coâng cuûa toäi loãi laø söï cheát (Roâma 6:23), nhö vaäy trong tình traïng toäi loãi cuûa chuùng ta, chuùng ta phaûi chòu bò keát aùn vaø khoâng theå traùnh ñöôïc. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban söï tha thöù vaø ñôøi soáng vónh cöûu cho nhöõng ai tieáp nhaän söï tha thöù cuûa Ngaøi.


16 Haõy giaûi thích taïi sao söï aên naên laø caàn thieát. Haõy duøng taäp ghi cheùp cuûa baïn neáu caàn.

......................................................................
Noù ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo?
Trong Roâma 2:4 Phaoloâ noùi raèng: “Chaéc chaén raèng ngöôøi nhaän bieát loøng nhôn töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñem ngöôøi ñeán söï aên naên sao”. Ñöùc Chuùa Trôøi trong söï thöông xoùt vaø thöông yeâu ñaõ daãn moïi ngöôøi ñeán söï aên naên (Giaêng 6:44).Tuy nhieân Ngaøi söû duïng nhieàu caùch ñeå ñem hoï tôùi kinh nghieäm naøy. Moät trong nhöõng caùch thoâng thöôøng laø thoâng qua Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi Gioâna giaûng Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi cho daân thaønh Ninive, hoï tin vaøo ñieàu naøy vaø ñaõ töø boû caùch cö xöû gian aùc cuûa hoï vaø haønh ñoäng toäi loãi (Gioâna 3:4, 8, 10).
Theâm vaøo ñoù, söï rao giaûng veà thaäp töï giaù cuõng ñem ñeán söï aên naên. Söù ñieäp veà tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc minh chöùng taïi thaäp töï giaù caûm ñoäng moïi ngöôøi. Söù ñieäp naøy keâu goïi nhöõng ai ñang khoå sôû vaø khoâng coøn hy voïng trong voøng toäi loãi cuûa hoï, nhöõng ngöôøi naøy caàn söï chöõa laønh thuoäc linh (Mathiô 9:13). Tình yeâu maø ban moät höôùng cho nhöõng con ngöôøi khoâng xöùng ñaùng nhaän ñöôïc söï tha thöù ñaõ daãn ñeán söï aên naên.
Moät khaûi töôïng môùi veà Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng daãn ñeán söï aên naên. Khi Gioùp thaáy söï oai nghi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû, oâng ñaõ haï mình vaø aên naên (Gioùp 42:1-6). Sau ñoù baïn seõ thaáy raèng söï toát laønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daãn chuùng ta ñeán söï aên naên thoâng qua Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thoâng qua söï rao giaûng veà thaäp töï giaù vaø thoâng qua moät khaûi töôïng môùi veà Ñöùc Chuùa Trôøi. Coøn coù nhöõng caùch khaùc maø Ngaøi cuõng söû duïng nöõa. Baïn coù bao giôø nghe raèng “Thôøi giôø duy nhaát maø moät vaøi ngöôøi baét ñaàu tìm caàu laø khi hoï ñaõ trôû neân traéng tay.
Cha yeâu thöông Thieân Thöôïng cho pheùp nhöõng bieán coá xaûy ra treân ñôøi soáng chuùng ta ñeå cho chuùng ta nhaän thaáy nhu caàu rieâng cuûa chuùng ta (Khaûi huyeàn 3:19). Ñoâi khi khoù khaên, beänh taät hoaëc bi kòch giuùp chuùng ta nhaän ra nhu caàu cuûa chuùng ta tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Haõy nhôù raèng, “Chæ ñeán khi ngöôøi con trai hoang ñaøng nhaän ra ñöôïc söï xaáu xa veà haønh ñoäng cuûa mình maø noù ñaõ tænh ngoä ñi tôùi quyeát ñònh aên naên vaø trôû veà nhaø” (Luca 15:17-20).
Ñoâi khi Ñöùc Chuùa Trôøi söû duïng nhöõng ví duï hoaëc nhöõng lôøi laøm chöùng veà Chuùa vaø nhöõng Cô ñoác nhaân heát loøng ñeå ñöa con ngöôøi ñeán söï aên naên, chuùng ta coù theå tin chaéc raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ söû duïng nhieàu caùch ñeå phaùn vaøo loøng cuûa moãi ngöôøi.
17 Haõy ghi ra moät soá caùch maø Ñöùc Chuùa Trôøi söû duïng ñeå ñöa con ngöôøi ñeán söï aên naên.

..................................................................

....................................................................

Keát quaû laø gì?
Keát quaû cuûa söï aên naên thaät söï raát kyø dieäu. Söï aên naên ñem ñeán söï vui möøng trong loøng toäi nhaân vaø ngay luùc ñoù Thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng seõ möøng rôõ cho keû coù toäi aên naên (Luca 15:10). Söï aên naên môû cöûa daãn ñeán ñöùc tin vaø söï tha thöù toäi loãi. Giaêng noùi raèng: “Coøn neáu chuùng ta xöng toäi mình, thì Ngaøi laø thaønh tín coâng bình ñeå tha toäi cho chuùng ta vaø laøm cho chuùng ta saïch moïi ñieàu gian aùc”.
Theâm vaøo söï vui möøng kyø dieäu maø toäi nhaân ñöôïc kinh nghieäm khi hoï aên naên, thì coøn coù nhöõng phöôùc haïnh toát laønh, khi Gioùp aên naên thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chöõa laønh cho oâng vaø ban laïi cho oâng con caùi vaø nhöõng söï chuùc phöôùc veà vaät chaát. (Gioùp 42:10-17) vaø khi Gioâna aên naên, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu oâng ta khoûi giaây phuùt cuûa töû thaàn (Gioâna 2:1-10). Hôn theá nöõa, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa raèng “Vaø nhöôïc baèng daân söï ta, laø daân goïi baèng danh ta, haï mình xuoáng, caàu nguyeän, töø boû con ñöôøng taø, thì ta ôû treân trôøi seõ nghe, tha thöù toäi chuùng noù vaø cöùu xöù hoï khoûi tai vaï” (IISöû kyù 7:14).
Haõy töôûng töôïng raèng söï cöùu roãi cuõng gioáng nhö moät daây xích vaø roài haõy nghó ñeán söï aên naên, ñöùc tin vaø söï thay ñoåi chính laø nhöõng maéc xích trong daây xích naøy. Vaø neáu moãi maéc xích trong moät daây xích bò taùch rôøi ra thì “maéc xích cuûa söï cöùu roãi” cuõng gioáng nhö vaäy. Moãi maéc xích thì taùch rôøi haún nhau, tuy nhieân noù ñöôïc noái lieàn vôùi nhöõng “maéc xích” khaùc. Khi tieán trình aên naên baét ñaàu, noù kích thích moät “söï phaûn öùng daây chuyeàn” maø trong ñoù ñöùc tin, söï quy ñaïo, söï taùi sinh, söï coâng bình vaø söï tieáp nhaän ñöôïc gaén lieàn vôùi nhau ñeå ñöa ñeán kinh nghieäm quyeàn naêng veà söï cöùu roãi.

SÖÏ QUY ÑAÏO

SÖÏ AÊN NAÊN ÑÖÙC TIN SÖÏ THA THÖÙ


18 Haõy trình baøy moät soá keát quaû cuûa söï aên naên.

....................................................................

....................................................................

Baøi taäp traéc nghieäm
Haõy khoanh troøn kyù töï cuûa caâu traû lôøi ñuùng trong moãi caâu hoûi sau ñaây:
1 Söï aên naên thì raát quan troïng trong tieán trình söï cöùu roãi bôûi vì noù laø:

a) böôùc ñaàu tieân trong vieäc quay trôû veà vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi.

b) nhöõng minh chöùng söï xöùng ñaùng cuûa ngöôøi aên naên.

c) baøy toû söï buoàn raàu laø phaàn quan troïng nhaát cuûa söï aên naên.


2 Söï aên naên ñöôïc ñònh nghóa hay nhaát laø:

a) minh chöùng söï buoàn raàu vì côù toäi loãi.

b) nhaän ra toäi loãi, hoái tieác veà nhöõng ñieàu chuùng ta ñaõ laøm, xöng nhaän toäi loãi tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi vaø töø boû noù hoaøn toaøn.

c) söï nhaän bieát veà nhöõng khuyeát ñieåm vaø loøng mong muoán laøm toát hôn.


3 Caâu chuyeän veà ngöôøi giaøu trong ñòa nguïc keâu khoùc vì tieác nuoái daïy doã chuùng ta raèng:

a) moät soá ngöôøi coù khuynh höôùng nhaän thöùc toäi loãi cuûa mình taïi thôøi ñieåm cuoái cuøng cuûa cuoäc ñôøi.

b) chuùng ta phaûi caån thaän tra xeùt ñôøi soáng cuûa chuùng ta luoân luoân ñeå nhaän bieát chuùng ta ñang laøm nhöõng ñieàu maø chuùng ta caûm thaáy laø ñuùng.

c) nhöõng ai khoâng aên naên ngay baây giôø seõ khoùc trong söï nuoái tieác trong moät ngaøy naøo ñoù........khi ñaõ quaù muoän.


4 Nhöõng khía caïnh khaùc nhau cuûa söï aên naên daïy doã chuùng ta raèng:

a) moãi khía caïnh cuûa con ngöôøi chuùng ta thì gaén lieàn vôùi haønh ñoäng aên naên.

b) veà cô baûn söï aên naên laø moät böôùc ñôn giaûn, vaø caùi giaù maø chuùng ta phaûi traû thì raát ít hoaëc khoâng coù gì caû.

c) söï aên naên laø moät moùn quaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; vì vaäy noù laø moät haønh ñoäng maø con ngöôøi khoâng coù phaàn.


5 Vì söï aên naên giöõ moät vò trí quan troïng trong suoát Kinh Thaùnh chuùng

ta nhaän thaáy raèng:

a) söï aên naên mang moät vò trí ít quan troïng trong Taân öôùc bôûi vì Taân öôùc nhaán maïnh vaøo aân ñieån.

b) söï aên naên ngoaøi caùc saùch Phuùc aâm thì khoâng quan troïng vaø vì vaäy cuõng khoâng quan troïng trong Taân öôùc.

c) Coù moät söï trieån khai troïn veïn cuûa söï daïy doã veà söï aên naên trong Taân öôùc
6 Theo nhö söï daïy doã cuûa Kinh Thaùnh, vaäy ai laø ngöôøi phaûi aên naên? (Haõy khoanh troøn caâu traû lôøi ñuùng nhaát).

a) nhöõng ngöôøi chöa tin nhaän Chuùa phaûi aên naên.

b) caùc Cô ñoác nhaân sa ngaõ, vaø trôû neân nguoäi laïnh veà maët thuoäc linh, vaø taát caû toäi nhaân ñeàu ñöôïc keâu goïi aên naên.

c) söï aên naên laø söï ñoøi hoûi cho söï choïn löïa.


7 Nhö chuùng ta ñaõ hoïc trong baøi hoïc naøy thì söï aên naên hình thaønh bôûi.

a) söï toát laønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù laø moät moùn quaø vaø vì vaäy con ngöôøi khoâng coù phaàn trong haønh ñoäng.

b) söï toát laønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø nhöõng caùch maø Ngaøi söû duïng thoâng thöôøng laø söù ñieäp cuûa Ngaøi, söï rao giaûng veà thaäp töï giaù, moät khaûi töôïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hoaëc laø nhöõng (tình huoáng) khoù khaên, beänh taät vaø bi kòch.

c) baûn taùnh toát laønh cuûa con ngöôøi, laø nhöõng minh chöùng söï saün loøng ñi theo ñöôøng loái cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sau khi hoï ñaõ xem xeùt caån thaän nhöõng haäu quaû toäi loãi cuûa hoï.


8 Kinh Thaùnh daïy raèng söï aên naên laø caàn thieát bôûi vì:

a) taát caû moïi ngöôøi ñeàu phaïm toäi.

b) noù laø nhu caàu caàn thieát cho taát caû moïi ngöôøi cho duø hoï coù phaïm toäi hay khoâng.

c) noù laø moät minh chöùng raèng nhöõng döï ñònh cuûa con ngöôøi laø ñuùng.


9 Haõy khoanh troøn kyù töï cuûa caâu traû lôøi troïn veïn nhaát. Nhöõng keát quaû cuûa söï aên naên laø:

a) toäi nhaân ñöôïc ñaày daãy söï vui möøng khi ñöôïc laøm thaønh vieân trong gia ñình cuûa mình vaø coäng ñoàng.

b) söï vui möøng Thieân Thöôïng trong nhöõng toäi nhaân trôû veà vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi.

c) theá gian ñöôïc traøn ñaày söï vui möøng döïa treân söï thay ñoåi coù ñöôïc bôûi nhöõng vieäc laøm.


10 Söï phuïc hoài laø moät söï daïy doã theo Kinh Thaùnh. Giaù trò quan troïng nhaát cuûa noù naèm trong söï kieän.

a) noù ñöa ñeán söï ban thöôûng tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.

b) noù ñem söù ñieäp ñeán cho theá gian:

c) noù ñaûm baûo söï cöùu roãi cho nhöõng ai nhaän ñöôïc söï phuïc hoài.


11 Haõy nhaän dieän nhöõng khía caïnh aên naên baèng caùch saép xeáp moãi khía caïnh vaøo ñònh nghóa ñuùng hoaëc laø söï aùp duïng cuûa noù.

... a Celia caûm thaáy hoái tieác toäi loãi maø coâ ta ñaõ vi phaïm.

... b Henry nhaän ra raèng cuoäc ñôøi cuûa anh ta khoâng laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi.

... c Eric quyeát ñònh töø boû hoaøn toaøn ñôøi soáng toäi loãi cuûa mình.

... d Ngöôøi con trai hoang ñaøng noùi raèng: “ta seõ choåi daäy vaø trôû veà nhaø cha ta”.

... e Ngöôøi con trai hoang ñaøng ñi ñeán quyeát ñònh (tænh ngoä).

... f Ngöôøi con trai hoang ñaøng hoái tieác veà nhöõng haønh ñoäng kinh tôûm cuûa mình.
1) Tri thöùc

2) Xuùc caûm3) YÙchí.

Traû lôøi nhöõng caâu hoûi nghieân cöùu
10 Caâu traû lôøi cuûa baïn coù theå ñöôïc dieãn taû hôi khaùc cuûa chuùng toâi:

a Khía caïnh tri thöùc veà söï aên naên giaûi quyeát söï nhaän thöùc veà toäi loãi cuûa chuùng ta vaø söï khoâng xöùng ñaùng cuûa chuùng ta tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.

b Khía caïnh xuùc caûm quan taâm veà söï hoái tieác vaø söï xaáu hoå maø chuùng ta caûm nhaän vì côù toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ ñi ngöôïc laïi aân ñieån vaø tình yeâu thöông cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

c Khía caïnh yù chí trong söï aên naên quan taâm veà haønh ñoäng cuûa yù chí ñem ñeán söï töø boû toäi loãi cuûa chuùng ta vaø trôû veà cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi.  1. c) Nhaän ra toäi loãi cuûa mình, hoái tieác veà toäi loãi, xoay boû toäi loãi vaø tö

boû hoaøn toaøn.
11 a Sai

b Ñuùng

c Ñuùng

2 a Ñöùc Chuùa Trôøi “töï traùch” vì côù söï gian aùc cuûa con ngöôøi. Ngaøi “hoái tieác” vì Ngaøi ñaõ taïo döïng con ngöôøi.

b Ñöùc Chuùa Trôøi “töï traùch” bôûi vì daân Ysôraeân ñaõ phaïm toäi vaø töø choái Ngaøi. Ngaøi “ñaõ thay ñoåi yù ñònh cuûa Ngaøi”.

c Ñöùc Chuùa Trôøi “töï traùch” bôûi söï baát phuïc cuûa Saulô. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi raèng Ngaøi “hoái tieác” vì ñaõ laäp Sau lô laøm vua.
12 Söï phuïc hoài laø minh chöùng cuûa söï aên naên thaät. Noù khoâng theå cöùu, nhöng noù xaùc nhaän raèng chuùng ta ñaõ traûi qua moät söï thay ñoåi.
3 Ñöùc Chuùa Trôøi coù söï nhaän bieát ñaày ñuû vaø troïn veïn veà taát caû moïi ñieàu.

13 Giaêng Baùptít giaûng söï aên naên vaø nhaán maïnh Ñaáng Meâsi ñaõ ñeán. Chuùa Gieâxu cuõng giaûng söï aên naên ñeå tha thöù toäi loãi vaø Nöôùc Trôøi ñang ñeán gaàn. Phierô ñaët ñeå chöùc vuï cuûa oâng trong vieäc giaûng cho daân Giuña vaø ngöôøi ngoaïi ñaïo.

4 b) söï ñaùp öùng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho söï thaát baïi cuûa con ngöôøi.
14 a Ñuùng c Sai

b Ñuùng d Ñuùng.

5 b) Hoái tieác veà toäi loãi ñaõ phaïm vaø moät söï thay ñoåi quyeát ñònh tröôùc toäi loãi vaø Ñöùc Chuùa Trôøi.

15 Caâu traû lôøi a vaø b ñeàu ñuùng. Caâu c. sai bôûi vì Cô ñoác nhaân khoâng phaûi aên naên cho söï cöùu roãi. Hoï aên naên ñeå duy trì moät löông taâm trong saïch vaø moái thoâng coâng vôùi Chuùa cuûa hoï.

6 a Hình töôïng

b Suøng baùi hình töôïng vaø söï meâ tín.

c Söï taêm toái vaø Satan.
16 Taát caû chuùng ta ñeàu phaïm toäi. chuùng ta khoâng laøm theo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chuùng ta phaïm toäi khoâng laøm ñuùng Luaät phaùp cuûa Ngaøi caùi giaù phaûi traû cuûa nhöõng toäi nhaân khoâng aên naên laø söï cheát, nhöng ñoái vôùi taát caû nhöõng ai aên naên Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho söï tha thöù vaø söï cöùu roãi.

7 b) Alonzo chaïy troán cuøng vôùi moät nhoùm baêng cöôùp ñöôøng phoá...........
17 Söï toát laønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa chuùng ta ñeán söï cöùu roãi. Nhöõng caùch maø Ngaøi söû duïng laø thoâng thöôøng qua Lôøi cuûa Ngaøi, söï giaûng veà thaäp töï giaù, vaø moät khaûi töôïng veà Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoù khaên, beänh taät vaø bi kòch cuõng coù theå ñem ñeán cho chuùng ta söï cöùu roãi. Ñôøi soáng cuûa nhöõng Cô ñoác nhaân cuõng nhö lôøi laøm chöùng cuûa hoï laø nhöõng caùch maø Ñöùc Chuùa Trôøi söû duïng ñeå ñem ñeán cho chuùng ta söï cöùu roãi.

8 b) Moät ngöôøi nhaän ra raèng anh ta phaïm toäi laøm traùi luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi
18 Söï aên naên ñem ñeán söï vui möøng trong toäi nhaân aên naên vaø trong Thieân ñaøng. Noù coù tröôùc ñöùc tin vaø daãn ñeán söï tha thöù. Noù laø maéc xích thöù nhaát trong daây chuyeàn cuûa söï cöùu roãi.

9 a 3) Moät haønh ñoäng yù chí

b 1) Tri thöùc

c 2) Xuùc caûm.


tải về 175.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương