noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/42
  S¸ch míi sè 01/2013
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/43
  S¸ch míi sè 02/2013
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/79
  Sách mới số 10/2015
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/33
  S¸ch míi sè 04/2012
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/17
  S¸ch míi sè 12/2010
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/18
  S¸ch míi sè 01/2011
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/34
  S¸ch míi sè 05/2012
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/20
  S¸ch míi sè 03/2011
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/36
  S¸ch míi sè 07/2012
assets/thuvien
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạo tp. ĐÀ NẴng đỀ kiểm tra học kỳ 1 trưỜng thpt quang trung môN: tiếng anh lớP 11
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/12
  S¸ch míi sè 08/2010
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/47
  S¸ch míi sè 06/2013
opac/tckh
  Danh mục sách ngoại văn (Sách tặng từ Quỹ Châu Á)
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/9
  S¸ch míi sè 05/2010
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/7
  S¸ch míi sè 03/2010
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/32
  S¸ch míi sè 03/2012
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/39
  S¸ch míi sè 10/2012
KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/ThuMucSach
  GIỚi thiệu sách về luật dân sự Sửa đổi Bộ luật dân sự: Kỷ yếu tọa đàm (phần các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ)/. H.:, 2012 – ht: 436
  Chuyên đề sách về Luật Hình sự
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ 300. Khoa học xã HỘI
caf/capnhat/uploads/thuvien
  Tt nhan đỀ SỐ LƯỢNG
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/5
  S¸ch míi sè 01/2010
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/13
  S¸ch míi sè 09/2010
bitstream/VAAC_360/114/5
  ĐÁnh giá chất lưỢng của máY ĐẾm tế BÀo t cd4 – pima lê Chí Thanh, Vũ Xuân Thịnh, Khưu Văn Nghĩa Trần Tôn, Trương Thị Xuân Liên
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/56
  S¸ch míi sè 03/2014
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 12/2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/14
  S¸ch míi sè 10/2010
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/19
  S¸ch míi sè 02/2011
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/24
  S¸ch míi sè 07/2011
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/60
  S¸ch míi sè 07/2014
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/31
  S¸ch míi sè 02/2012
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/48
  S¸ch míi sè 07/2013
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/61
  S¸ch míi sè 08/2014
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/50
  Th ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 09/2013 S¸ch míi sè 09/2013 ChÝnh trÞ
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/62
  S¸ch míi sè 09/2014
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/59
  S¸ch míi sè 06/2014
noidung/thuvien/Lists/SachMoi/Attachments/132
  Danh môc bµi t¹p chÝ theo chñ ®Ò nghiªn cøu con ng­êi 0002 / vconnguoi / vie (VN) VÊn ®Ò con ng­êi theo quan ®iÓm chñ nghÜa M¸c
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/8
  S¸ch míi sè 04/2010
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/10
  S¸ch míi sè 06/2010
UserFiles/Phamdinhtuyen/Thuvien/Tieuchuan/2014
  Danh mục các Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam
Resources/file
  Lịch sử Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ Phần I: Kháng chiến chống Pháp
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/65
  SÁch mới số 12/2014
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 06/2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/66
  SÁch mới số 01/2015
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/52
  S¸ch míi sè 11/2013
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/70
  Sách mới số 05/2015
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/21
  S¸ch míi sè 04/2011
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/29
  S¸ch míi sè 12/2011
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/26
  S¸ch míi sè 09/2011
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/53
  S¸ch míi sè 12/2013
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/73
  Sách mới số 08/2015
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/11
  S¸ch míi sè 07/2010
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/78
  Sách mới số 09/2015
assets/thuvien
  I. grammar: unit 1: A. Ly Thuyet: Infinitive with to and Infinitive without to
Documents/dien
  Chương 1: CƠ SỞ KỸ thuật số giới thiệU
file
  Lâm Ngữ Đường
images/file/_xa3iZ1G0QgQAO5k
  NHỮng lời dạy từ CÁc thiền sư việt nam xưa teachings From Ancient Vietnamese Zen Masters
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/37
  S¸ch míi sè 08/2012
Dao-Tao/Nhan-Tuong-Hoc
  12 Con Giáp và những đặc tính Lịch sử và đôi điều về tử vi
upload/download
  Hà Nội Điện Biên Phủ trên không
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/57
  S¸ch míi sè 04/2014
bitstream/VAAC_360/114/6
  Đào Việt Tuấn Trung tâm Phòng, chống hiv/aids hải Phòng
Documents/dien
  Gx Chöông 1: khaùi nieäm chung veà khí cuï ÑIEÄN. Bài 1 : Khái Niệm, Phân Loại 1 Khái niệm
caf/capnhat/uploads/thuvien
  Danh sách luận văN ĐẠi học năM : 2012
  Danh sách luận văn sau đẠi họC (Đưa lên mạng)
Thuvien/danhchonguoidilam/quantrikinhdoanh/kynangquanly
  THÔng tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/38
  S¸ch míi sè 09/2012
file
  Padre Nobre
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/69
  Sách mới số 04/2015
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/27
  S¸ch míi sè 10/2011
assets/thuvien
  1./ VÕ VĂn chiến kiến thức cơ bản Sinh học 10 thpt
upload/download
  Biểu tượng của khí phách kiên cường và sức mạnh sáng tạo
UploadFiles/ThuVienTaiLieu
  Bài học từ sự sụp đổ và tan rã của Liên Xô
bitstream/VAAC_360/124/1
  CỤc phòNG, chống hiv/aids
Documents/ketoan
  QUẢn trị HỌc chưƠng I. Nhà quản trị VÀ CÔng việC quản trị I. ĐẶC ĐIỂm củA quản trị Khái niệm quản trị
assets/thuvien
  ĐỀ SỐ 1 I. Trắc nghiệM: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/72
  Sách mới số 07/2015
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/22
  S¸ch míi sè 05/2011
file
  Arnold Bennett
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/35
  S¸ch míi sè 06/2012
phamquangquyen/bitstream/123456789/833/1
  THƯ MỤc sách phòng mưỢn mới nhất quý I năM 2014
phamquangquyen/bitstream/123456789/834/1
  THƯ¦ MỤc sách ngoại văN 2013 (BG: 4397 đến 4489+4303+4312+4315) Ngày nhập: 13/01/2014)
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/71
  Sách mới số 06/2015
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/46
  S¸ch míi sè 05/2013
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/81
  Sách mới số 12/2015
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/58
  S¸ch míi sè 05/2014
files/document/kdoan
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8866: 2011
documents/htqlcl/QT63.Quy trình tự kiểm định chất lượng/Biểu mẫu
  CÁc từ viết tắT
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/41
  S¸ch míi sè 12/2012
files/document/kdoan
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 09: 2011/bgtvt
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8821 : 2011
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8858 : 2011
UserFiles/Phamdinhtuyen/Thuvien/Tieuchuan
  Tcvn tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9411 : 2012 Xuất bản lần 1 nhà Ở liên kế tiêu chuẩn thiết kế
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/54
  S¸ch míi sè 01/2014
userfiles
  Ch­¬ng III dn C­
assets/thuvien
  Nhúng, chèn các tệp kết xuất từ các phần mềm toán học trong Power Point
upload/download
  Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa, nâng lên tầm cao mới tư tưởng độc lập tự chủ, hòa bình và hội nhập thế giới một truyền thống lâu đời của chính trị Việt Nam
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/15
  S¸ch míi sè 11/2010
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/67
  SÁch mới số 02/2015
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/64
  S¸ch míi sè 11/2014
file
  Khuyết Danh
Phat-Hoc/Thien-hoc-Phat-giao-Myanmar/tam tu
  [04] Phần cuối : Những bài kinh tâm từ
Ebook/WORD/Nhung-Cau-Chuyen-Thanh-Cong
  E-commerce là gì?
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/40
  S¸ch míi sè 11/2012
upload/download
  Chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
uploads/news/2016_03
  SÁch sinh họC (Tính đến 1/3/2016)
noidung/thuvien/Lists/SachMoi/Attachments/130
  Chñ ®Ò m I tr­êng 0044 / vconnguoi / vie (VN)
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/80
  Sách mới số 11/2015
phamquangquyen/bitstream/123456789/825/1
  000 tin họC, thông tin, tp tổng quáT 020 thư viện họC, thôNG tin học bùi Loan Thuỳ. Giáo trình pháp chế thư viện- thông tin
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/25
  S¸ch míi sè 08/2011
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/68
  Sách mới số 03/2015
gallery/upload/file
  TẬp tài liệu môn luật thưƠng mại quốc tế
images/file/LRoR0OWk0QgQAOoT
  Application for the fifth dharma retreat
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/63
  S¸ch míi sè 10/2014
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/6
  S¸ch míi sè 02/2010
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/51
  S¸ch míi sè 10/2013
Documents/dien
  Đề cương bài giảng Điện tử công suất Nghề Đcn bàI 1: TỔng quan về ĐIỆn tử CÔng suấT
file
  Khuyết Danh
assets/thuvien
  ĐỀ SỐ 2 thi thử TỐt nghiệp thpt 2009
bitstream/VAAC_360/113/10
  XÂy dựng phưƠng pháp in-house đo tải lưỢng VI rút hiv- 1 BẰng kỹ thuật real time rt-pcr nguyễn Thùy Linh *,, Dunford, Linda*,, Dean, Jonathan*,, Nguyễn Thị Lan Anh *,, Carr, Michael *,, Coughlan, Suzie*,, Connell, Jeff *, Nguyễn Trần Hiển
Documents/dien
  1. khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện A. Tổ chức công việc lắp đặt điện
phamquangquyen/bitstream/123456789/719/1
  Phát hiện ddos và Phòng ddos
Documents/dien
  Biên soạn: Lê Ân Tình Chuyên đề lập trình cỡ nhỏ chưƠng I: giới thiệu chung về BỘ ĐIỀu khiển lập trình cở nhỏ
Documents/cokhi/cgkl
  SỞ LĐ tbxh tỉnh br-vt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng trung cấp nghề Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
bitstream/VAAC_360/113/8
  DỰ BÁo nhu cầu và ngân sách sử DỤng thuốc arv tại việt nam (2011 2015)
upload/download
  BAÛn tin phaùt haønh thöÙ saùu haøng tuaàn số 323
Ebook/Ebook-2/Ngoai-Ngu/Learn English
  Ab from aberration ad to adequate ambi
Ebook/Tai-Lieu/TL-KD-va-Quan-tri-DN/5. Nhà quản lí
  Đi tìm bí ẩn của “Nhà lãnh đạo”
file
  Gordon Livingston
before2015/thuvien-dat/uploads/Files/mem
  Nhớ Anh Yêu – Học cho tốt nhe! ÔN tập phân loại thực vật nè em nhóm các ngành quyết và thôNG
noidung/thuvien/Lists/SachMoi/Attachments/126
  VIỆn nghiên cứu con ngưỜi phòng thông tin thư viện danh mục sách mới trong Thư viện
Documents/cokhi/cgkl
  Chương 1: CÁc khái niệm phần tĩnh học: I. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu
Ebook/Sach
  Cynthia kersey
caf/capnhat/uploads/thuvien
  Danh mục luận văn sau đẠi họC (Đưa lên mạng)
ebook/Ebook-2/Kinh-Te-Quan-Tri
  Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty
thuvien/uploads/documents
  Unit 01. Từ loại
  Một số mẫu câu thông dụng cho người mới học
uploads
  THÁnh giáO ĐÀn phú LÂM
assets/thuvien
  Ôn tập anh văN 12 hkii unit 9 : deserts grammar I. Connectives: and, but, however, or, so, therefore
files/Thuvien
  GIỚi thiệu sách tuầN 1 tháng 12
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/49
  S¸ch míi sè 08/2013
bitstream/TVHG_07113876976/1600/1
  1. Dọn dẹp màn hình Desktop
Kho_Chua/VienSon
  Ý nghĩa trọng đẠi của cuộc nổi dậy tại thiên an môN
Ebook/Sach
  Nghệ thuật sống Quyển 1 Lời giới thiệu
SachHay-NenDoc
  Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch MỤc lụC [01]
bitstream/11744.38/3008/1
  Báo cáo tổng kết đề tài Hậu Giang
thuvien/uploads/documents
  Ngữ pháp tiếng anh sơ cấp Product by: vũ viết chỉnh. Tell: 01656034602
files/Thuvien
  Bạn thân mến, Nhà nghiên cứu giáo dục Phạm Toàn đã nhận xét sau khi đọc cuốn sách
components/com_booklibrary/ebooks
  LỜi cam đoan
bitstream/11744.38/2796/1
  20 mật pháp quảng bá trang web của bạn
upload/Bacgiang/files
  LƯỢc thuật bắc giang qua báo chí trung ưƠng tháng 5/2012 H. Sơn Động, Bắc Giang: Hỗ trợ 5,1 tỷ đồng phát triển sản xuất.// Đại biểu nhân dân. Số 123. Ngày 2/5/2012. T
bitstream/11744.38/3006/1
  BÁo cáo kết quả ĐỀ TÀi nghiên cứU oOo nghiên cứu chọn giống lúa phẩm chất cao thông qua công nghệ di truyền phục vụ TỈnh hậu giang danh sách những người thực hiện đề tài
bitstream/11744.38/3031/1
  Ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang sở khoa học và CÔng nghệ BÁo cáo kết quả nghiên cứU khoa họC
bitstream/VAAC_360/113/9
  Danh sách bài báO ĐĂng trên kỷ YẾu hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IV
bitstream/VAAC_360/161/1
  CỤc phòNG, chống hiv/aids báo cáo kết quả nghiên cứU ĐỀ TÀi cấp cơ SỞ
bitstream/VAAC_360/134/1
  Trung tâm phòNG, chống hiv/aids thanh hóa báo cáo kết quả nghiên cứU ĐỀ TÀi cấp cơ SỞ
Ebook/WORD/Chua_loc/nhung cau chuyen thanh cong
  Giá trị của nghịch cảnh
bitstream/11744.38/699/1
  Bài giảng: Autocad nâng cao và lập trình trong autocard
Kho_Chua/VienSon
  TÌnh hình thế giới gầN ĐÂy vẫn có LỢi cho trào lưu dân chủ TỰ do
thuvien/uploads/documents
  PHỤ gia khoáng trong công nghiệp sản xuất XI măNG
noidung/thuviendientu/Lists/Thongbaosachmoi/Attachments/55
  S¸ch míi sè 02/2014
data/attach
  TÔn giáo khxh, XÃ HỘi họC, nhân loại học và DÂn tộc họC
assets/thuvien
  Tên: lớp: 12 / phòng thi:… sbd: …
Ebook/WORD/triet ly cuoc song-file word
  Bước ra từ đau khổ ta mạnh mẽ hơn khi bước vào – Alexandre Dumas, Nhà văn Pháp 1802 – 1870 Cuộc sống là một món quà
Ebook/Sach
  Many lives, many masters tác Giả : Bác Sĩ brian L. Weiss dịch Giả: thích tâm quang
thuvien/uploads/documents
  HEÄ thoáng ñAÙnh löÛA 1 Lyù thuyeát ñaùnh löûa cho ñoäng cô xaêng
components/com_booklibrary/ebooks
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NÔng nghiệp và ptnt
assets/thuvien
  Tên: lớp: 12 / phòng thi:… sbd: …
components/com_booklibrary/ebooks
  Cây tỏi ta Tiếng Anh: Garlic Tên khoa học: Allium Sativum L. Tỏi ta là một trong ba loại sản phẩm (cùng với ớt và hạt tiêu) giữ vai trò chính trong mặt hàng gia vị xuất khẩu của Việt Nam. Trong những năm vừa qua đã xuất khẩu tới 000
bitstream/VAAC_360/140/1
  CỤc phòng chống hiv/aids
bitstream/VAAC_360/117/1
  CỤc phòng chống hiv/aids
uploads/chuyende
  PHẦn I: Toàn văn văn bản pháp quy về phòng chóng hiv/aids tại Việt Nam. Phần II
directory thuvien  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương