CÔng ty cpxd 565 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 16.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích16.21 Kb.
#23141
CÔNG TY CPXD 565 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số…………./CBTTHòa Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2012

V/V giải trình lợi nhuận sau thuế

BCTC Kiểm toán năm 2011 âm


Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng 565

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

Mã chứng khoán: NSN

Điện thoại: ( 0218 )3 854 024 – 3.854 024; Fax: ( 0218)3 855 055

Website : tsc565.vn

Công ty cổ phần xây dựng 565 giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC Kiểm toán năm 2011 đạt kết quả âm như sau:
STT

Chỉ tiêu

Năm 2011

1


Danh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ


207.250.819.570


2

Giá vốn bán hàng

173.407.605.357

3

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

33.843.214.213


4

Chi phí tài chính

- Chi phí lãi vay

25.579.108.276


5

Chi phí quản lý DN

11.907.944.055


6

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

-3.606.732.027


7

Lợi nhuận khác

727.618.528


8

Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN

-2.896.733.266

Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lỗ ( -2.896.266 đ ) chủ yếu tình kinh tế khó khăn, các công trình công ty thi công chậm, thiếu vốn; Bên cạnh đó doanh thu của công ty chủ yếu từ các dự án thủy điện, giao thông thuộc vốn xây dựng cơ bản nguồn vốn này giải ngân rất chậm cộng với giá cả vật liệu, nhân công đầu vào tăng cao, công tác thanh toán bù giá gặp rất nhiều khó khăn, thiếu vốn hoạt động SXKD của công ty chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng, chi phí lãi vay ngân hàng cao (25.379.108.276đ ) chiếm 12,3% doanh thu. Mặt khác do một số công nợ phải thu khách hàng kéo dài trên 3 năm, theo quy định của Bộ Tài chính, Kiểm toán yêu cầu công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi số tiền ( 4.777.223.455 đ ) làm chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, đó là nguyên chủ yếu dẫn đến LNST BCTC Kiểm toán năm 2011 có kết quả âm.

Biện pháp khắc phục: Tập trung năng lực nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn, đảm bảo vốn cho sản xuất, quay nhanh vòng vốn, hạ chi phí lãi vay xuống ½ năm 2011.

Như vậy với tình hình SX có nhiều triển vọng năm 2012, Công ty sẽ hoạt động SXKD có lãi.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được công bố
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

-Như trên;- Lưu 565,


Nguyễn Mạnh Toàn

tải về 16.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương