Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóctải về 9.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.66 Kb.

UBND tØnh Thanh Ho¸


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 1230 tc/ubth


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 1984

QuyÕt ®Þnh uû ban nh©n d©n tØnh thanh Ho¸


VÒ viÖc thµnh lËp BÖnh x¸ l©m tr­êng S«ng Chµng (huyÖn Nh­ Xu©n)


- C¨n cø QuyÕt ®Þnh 678 Q§/UBTH ngµy 24/05/1984 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc thµnh lËp l©m tr­êng s«ng Chµng (huyÖn Nh­ Xu©n) ®­îc tæ chøc tr¹m y tÕ trùc thuéc l©m tr­êng.

- XÐt ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ Gi¸m ®èc Së L©m nghiÖp vµ ®ång chÝ Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh.

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: Nay thµnh lËp BÖnh x¸ l©m tr­êng s«ng Chµng - trùc thuéc Gi¸m ®èc l©m tr­êng s«ng Chµng chØ ®¹o:

- Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña bÖnh x¸ lµ:

1- Kh¸m ch÷a bÖnh, ch¨m lo søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong l©m tr­êng vµ chuyÓn tiÕp c¸c tr­êng hîp bÖnh nh©n cÊp cøu trong khu vùc l©m tr­êng ®ãng lªn tuyÕn trªn.

2- §­îc cÊp thuèc ch÷a bÖnh theo chÝnh s¸ch (91) cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong l©m tr­êng.

3- ChÞu sù h­íng dÉn vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n cña Së Y tÕ vµ phèi hîp c«ng t¸c phßng bÖnh vµ ch÷a bÖnh víi c¸c c¬ së y tÕ trªn ®Þa bµn n¬i l©m tr­êng ®ãng.

§iÒu 2: BÖnh x¸ l©m tr­êng cã tõ 10 - 12 gi­êng bÖnh, cã 1 bÖnh x¸ tr­ëng, 1 phã bÖnh x¸ vµ tõ 5 - 7 y t¸ d­îc t¸ vµ hé lý gióp viÖc

- BÖnh x¸ ®­îc dïng con dÊu riªng ®Ó giao dÞch.§iÒu 3: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh, Gi¸m ®èc Së L©m nghiÖp, Gi¸m ®èc Së Y tÕ vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ ®iÒu 2 Q§

- Gi¸m ®èc L©m tr­êng s«ng Chµng

- L­u VP - TC
k/t chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

phã chñ tÞch
§· Ký
Ng« Ngäc C­

: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương