CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chính -sở lao đỘng độc lập – Tự do – Hạnh phúc thưƠng binh và XÃ HỘItải về 31.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích31.99 Kb.


UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH -SỞ LAO ĐỘNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Số: 1351/STC-SLĐTBXH Quảng Ninh, ngày 17 tháng 7 năm 2014


HƯỚNG DẪN

Về việc thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ,

người có công với cách mạng và các đơn vị nhân dịp kỷ niệm 67 năm

ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2014) và kỷ niệm 50 năm ngày

truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam

và quân, dân Miền Bắc (02 và 05/8/1964-02 và 05/8/2014)

Thực hiện Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2014 của UBND Tỉnh về việc thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các đơn vị nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2014 và kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân, dân Miền Bắc (02 và 05/8/1964-02 và 05/8/2014).

Để việc chi tặng quà cho các đối tượng được kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, tránh trùng, sót đối tượng, Liên Sở Tài chính và Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về đối và mức chi quà tặng:

Được thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Liên Sở hướng dẫn thêm một số điểm cụ thể như sau:

- Trường hợp một người thuộc diện từ 2 loại đối tượng trở lên được tặng quà của UBND Tỉnh thì chỉ được nhận 01 suất quà (nếu các suất quà có mức khác nhau thì được nhận suất quà có mức cao nhất).

Ví dụ 1: ông Trần Văn A vừa là thương binh 2/4 vừa là người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hằng tháng; trường hợp này ông A chỉ được nhận 1 suất quà là 300.000 đồng.

Ví dụ 2: ông Trần Văn B vừa là thương binh 1/4 vừa là người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hằng tháng; trường hợp này ông A chỉ được nhận 1 suất quà có mức cao nhất là 600.000 đồng.

- Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) là một đại diện duy nhất trong số thân nhân chủ yếu của liệt sĩ còn sống; trường hợp thân nhân chủ yếu của liệt sĩ đồng thời là đối tượng được tặng quà trong số các đối tượng còn lại theo quy định tại Điều 1 của Quyết định số 1502/QĐ-UBND, thì đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ được nhận 01 suất quà.

Ví du 3: Liệt sĩ Nguyễn Văn A còn bố là ông Nguyễn Văn B và vợ liệt sĩ là bà Phạm Thị C nhưng ông Nguyễn Văn B đồng thời là thương binh hạng 3/4 thì ông B được nhận suất của đối tượng là thương binh hạng 3/4 và bà C là vợ liệt sĩ được nhận suất quà của đối tượng đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ.

- Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ là một người duy nhất được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ; trường hợp một người thờ cúng từ 2 liệt sĩ trở lên thì được hưởng số suất quà tương ứng với số liệt sĩ thờ cúng.2. Trách nhiệm của các địa phương, đơn vị:

2.1. Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp số lượng đối tượng, nhu cầu kinh phí và thực hiện chi tặng quà cho các đối tượng quy định tại khoản 1 (trừ điểm d) và khoản 2 (trừ thương binh đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh và Công an Tỉnh), cụ thể như sau:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (kể cả thương binh loại B), mất sức lao động do thương tật từ 81% trở lên (TB 1/4); Bệnh binh mất sức lao động do bệnh tật từ 81% trở lên (BB 1/3); Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện còn sống đang hưởng chế độ ưu đãi); Bố, mẹ, vợ (chồng) liệt sĩ cô đơn đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; Con liệt sĩ mồ côi đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của 2 liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (các đối tượng này ngoài quà của tỉnh còn được Chủ tịch nước tặng quà mức 400.000 đồng/suất).

- Gia đình liệt sĩ anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người họat động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (Lão thành cách mạng); Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa)

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (kể cả thương binh loại B, thương binh đang công tác các cơ quan, đơn vị, thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động), suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 80% trở xuống (TB hạng: 2/4, 3/4, 4/4); Bệnh binh mất sức lao động do bệnh tật từ 80% trở xuống (Bệnh binh hạng: 2/3, 3/3); Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố mẹ, vợ, chồng, con, người nuôi dưỡng liệt sĩ); Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh,chị,em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống (các đối tượng này ngoài quà của tỉnh còn được Chủ tịch nước tặng quà mức 200.000 đồng/suất).

- Vợ (chồng) liệt sĩ tái giá đang hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ; Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hằng tháng; Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học bị dị dạng, dị tật đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

2.2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh:

Tổng hợp số lượng đối tượng, nhu cầu kinh phí và thực hiện chi tặng quà cho đối tượng là thương binh (kể cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) hiện đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.2.3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

Tổng hợp số lượng đối tượng, nhu cầu kinh phí và thực hiện chi tặng quà cho các đối tượng sau:

- 4 Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có thương bệnh binh là người của tỉnh Quảng Ninh đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, gồm: Trung tâm Nho Quan, Ninh Bình; Trung tâm Kim Bảng, Hà Nam; Trung tâm Duy Tiên, Hà Nam; Trung tâm Thuận Thành, Bắc Ninh.

- 10 thương bệnh binh là người của tỉnh Quảng Ninh đang được nuôi dưỡng tại 04 Trung tâm nuôi dưỡng thương binh của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- 14 đối tượng là Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh tiêu biểu (Hạ Long 3, Đông Triều 3, Quảng Yên 2, Cẩm Phả 2, Uông Bí 2 và Tiên Yên 2).

3. Về hình thức cấp kinh phí cho các địa phương, đơn vị chi tặng quà cho đối tượng.

3.1. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Căn cứ báo cáo số lượng đối tượng và nhu cầu kinh phí tặng quà của các huyện, thị xã, thành phố do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định, tổng hợp chuyến đến, Sở Tài chính cấp bổ sung kinh phí có mục tiêu cho các địa phương để thực hiện.

3.2. Đối với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh:

Căn cứ danh sách đối tượng và nhu cầu kinh phí tặng quà do đơn vị lập chuyển đến, Sở Tài chính cấp kinh phí cho đơn vị bằng hình thức bổ sung dự toán.

3.3. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Căn cứ danh sách đối tượng và nhu cầu kinh phí tặng quà do đơn vị lập chuyển đến, Sở Tài chính cấp kinh phí cho đơn vị bằng hình thức lệnh chi tiền.

3.4. Đối với Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Sở Tài chính cấp kinh phí bằng hình thức bổ sung dự toán.4. Chi trả và quyết toán kinh phí tặng quà cho đối tượng:

- Nhận được kinh phí, các địa phương và đơn vị khẩn trương thực hiện việc rút kinh phí và chi quà tặng cho đối tượng, đảm bảo cho đối tượng được nhận quà trước ngày 27/7/2014;

- Trường hợp số kinh phí đã cấp không đủ chi, đề nghị các địa phương có báo cáo kịp thời về Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính để xem xét cấp bổ sung;

- Kinh phí chi tặng quà cho đối tượng được hạch toán theo chương tương ứng, khoản 527, mục 7162;

- Kết thúc đợt chi tặng quà, số kinh phí còn thừa (nếu có), các địa phương, đơn vị nộp trả ngân sách tỉnh; đồng thời tổng hợp quyết toán (theo mẫu biểu đính kèm và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh - trang thành phần của Sở Tài chính) gửi Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chậm nhất trước ngày 15/8/2014 để tổng hợp báo cáo Uỷ ban Nhân dân Tỉnh; để thuận tiện cho việc tổng hợp quyết toán, ngoài việc gửi bằng văn bản, đề nghị các địa phương, đơn vị gửi quyết toán bằng thư điện tử theo địa chỉ: vuhuythai1961@gmail.com và thiepncc@gmail.com.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để xem xét giải quyết./.Nơi nhận: SỞ TÀI CHÍNH SỞ LAO ĐỘNG TBXH

- UBND tỉnh (để B/c); KT. GIÁM ĐỐC KT. GIÁM ĐỐC

- UBND huyện, TX, TP; PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

- Bộ CHQS, BP, Công an tỉnh; (đã ký) (đã ký)

- Phòng LĐTBXH các huyện;

- Phòng Tài chính các huyện;- Lưu : STC, SLĐTBXH.Mạc Thành Luân Vũ Văn Thông


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương