CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam phòng qlhđXD&htkttải về 57.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích57.39 Kb.

SỞ XÂY DỰNG LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QLHĐXD&HTKT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /TTr-HĐXD
Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2015.TỜ TRÌNH

Về việc thông báo công bố thông tin năng lực HĐXD (đợt 2 năm 2015)


Kính gửi: Giám đốc Sở Xây dựng Lạng Sơn.


Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 11/2014/TT-0BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình;

Phòng Quản lý Hoạt động xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đã tiếp nhận được 05 hồ sơ xin đăng ký đăng tải thông tin năng lực hoạt động của các đơn vị. Ngày ngày 15/5/2015, Phòng đã chủ trì tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ đăng ký công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đợt 2 năm 2015) của các đơn vị. Đồng thời tiếp nhận kiến nghị của 03 đơn vị xin đăng ký bổ sung thông tin năng lực hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2015 (đã rà soát, đánh giá và thông báo trong đợt 1). Sau khi kiểm tra, rà soát và đối chiếu với các quy định của pháp luật Phòng Quản lý HĐXD&HTKT tổng hợp đánh giá các tổ chức công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng như sau: (có bảng biểu đánh giá kèm theo).

Thông báo này công bố đăng tải điều chỉnh, bổ sung nội dung đăng tải đối với 03 đơn vị (đợt 1) bao gồm: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn; Công ty Cổ phần và Tư vấn xây dựng Chiến Thắng; Công ty TNHH Vũ Phương.

Thông báo này công bố đăng tải điều chỉnh, bổ sung nội dung đăng tải đối với 03 đơn vị bao gồm: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn; Công ty Cổ phần và Tư vấn xây dựng Chiến Thắng; Công ty TNHH Vũ Phương (biểu số 01). Thông báo thông tin năng lực đối với 05 đơn vị mới bao gồm: Công ty TNHH Anh Yến Lạng Sơn; Công ty Cổ phần xây dựng Thành Sơn; Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Gia Long; Công ty Cổ phần xây dựng Thành Công; Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Sơn Nam (biểu số 02)./.

Phòng Quản lý Hoạt động xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật kính trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt./.Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;- Lãnh đạo Sở;- Lưu: HĐXD&HTKT.(THT)

Lã Trung Lưu

Biểu số 01

Danh sách công bố điều chỉnh, bổ sung thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn

tỉnh Lạng Sơn (Điều chỉnh bổ sung danh sách đợt 1 năm 2015)

(Kèm theo Thông báo số /TB-SXD ngày /5/2015 của Sở Xây dựng Lạng Sơn)

STT

Tên đơn vị

Thông tin đơn vị

Lĩnh vực hoạt động

Loại, cấp công trình, nhóm dự án

Ghi chú

1

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Giao thông Lạng Sơn

- Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

- Giám đốc: Hoàng Văn Hải

- ĐT liên hệ: 0253.810.728


Lập dự án đầu tư

- Giao thông: Nhóm B.

- Hạ tầng kỹ thuật: Nhóm B.(Điều chỉnh)

Khảo sát xây dựng

- Dân dụng cấp III.

- Giao thông cấp II.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III.


Thiết kế quy hoạch xây dựng

Đô thị loại III.

Thiết kế xây dựng; thẩm tra thiết kế xây dựng

- Dân dụng cấp III.

- Giao thông cấp II.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III.


Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Dân dụng cấp III.

- Giao thông cấp II.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III.


Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Theo QĐ công nhận Phòng thí nghiệm LAS –XD 302

2

Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Chiến Thắng

- Địa chỉ: Số 168, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

- Giám đốc: Pham Văn Kim.

- ĐT liên hệ: 0253.712.885


Thiết kế xây dựng

Dân dụng cấp III.

(Bổ sung)

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Dân dụng cấp III.

- Giao thông (đường bộ) cấp IV.

- Nông nghiệp phát triển nông thôn (thủy lợi) cấp IV.


3

Công ty TNHH Vũ Phương

- Địa chỉ: Số 7, ngõ 17A, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

- Giám đốc: Nguyễn Đình Chuân.

- ĐT liên hệ: 0253.877.403


Khảo sát xây dựng công trình

- Dân dụng cấp IV;

- Nông nghiệp phát triển nông thôn (thủy lợi) cấp III.(Bổ sung)

Thiết kế xây dựng

- Nông nghiệp phát triển nông thôn (thủy lợi) cấp III.

Thi công xây dựng

- Dân dụng cấp III.

- Giao thông (đường bộ) cấp III.

- Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi) cấp III.Biểu số 2

Danh sách công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đợt 2 năm 2015)

(Kèm theo Thông báo số /TB-SXD ngày /5/2015 của Sở Xây dựng Lạng Sơn)

STT

Tên đơn vị

Thông tin đơn vị

Lĩnh vực hoạt động

Loại, cấp công trình, nhóm dự án

Ghi chú

1

Công ty TNHH Anh Yến Lạng Sơn

- Địa chỉ: Số 18, ngõ 17A, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Giám đốc: Đoàn Văn Nhũ

- ĐT liên hệ: 0253.387.033


Thi công xây dựng

- Dân dụng cấp IV.

- Giao thông (đường bộ) cấp III.

- Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp III.

2

Công ty Cổ phần xây dựng Thành Sơn

- Địa chỉ: Số 170 đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

- Giám đốc: Phạm Văn Đương

- ĐT liên hệ: 0253.717.884


Thi công xây dựng

- Dân dụng cấp II.

- Giao thông (đường bộ ) cấp III.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV.

3

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Gia Long

- Địa chỉ: Thôn Sẩy Hạ, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

- Giám đốc: Nguyễn Minh Quân

- ĐT liên hệ: 0989.186.613


Thi công xây dựng

- Dân dụng cấp III.

- Giao thông (đường bộ) cấp III.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III.

- Nông nghiệp phát triển nông thôn cấp IV.


4

Công ty Cổ phần xây dựng Thành Công

- Địa chỉ: Số 13, ngõ 17A, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn.

- Giám đốc: Lê Đăng Khoa

- ĐT liên hệ: 0253.879.642


Giám sát thi công xây dựng

- Dân dụng cấp III.

- Giao thông (đường bộ) cấp III.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV.

- Nông nghiệp phát triển nông thôn cấp IV.


Thi công xây dựng

- Dân dụng cấp III.

- Giao thông (đường bộ) cấp III.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III.

- Nông nghiệp phát triển nông thôn cấp III.5

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư xây dựng Sơn Nam

- Địa chỉ: Khối 14, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn.

- Giám đốc: Nguyễn Minh Quân

- ĐT liên hệ: 0989.186.613


Thi công xây dựng

- Dân dụng cấp III.

- Giao thông (đường bộ) cấp III.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III.

- Nông nghiệp phát triển nông thôn cấp III.


: system -> files
files -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Biểu số 01a/btp/VĐC/xdpl
files -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CHÍnh phủ Số: 18
files -> Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Trình tự thực hiện
files -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Nghị ĐỊnh số: 149/2007/NĐ-cp ngàY 09 tháng 10 NĂM 2007 VỀ XỬ phạT VI phạm hành chính trong lĩnh vực du lịCH
files -> THỦ TỤc cấp giấy phép phổ biến phim
files -> BÁo cáo hiện trạng môi trưỜng tỉnh lạng sơn giai đOẠN 2011 2015 MỤc lụC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương