CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng huyện bắc bình độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 42.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích42.1 Kb.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 39/BC-LĐLĐ Bắc Bình, ngày 24tháng 11 năm 2014
BÁO CÁO

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

Thực hiện công văn số 362/LĐLĐ, ngày 05/11/2014 của Liên đoàn Lao động Bình Thuận về việc báo cáo tình hình và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.Trên cơ sở Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh và nội dung nhiệm vụ chương trình công tác trọng tâm của Công đoàn năm 2014. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về “Nâng cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức” và Chỉ thị số 30 – CT/TU, ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của các cấp Công đoàn trong huyện, đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CB CNVCLĐ) của huyện đã có sự chuyển biến đáng kể về nhận thức và hành động, nhất là việc chấp hành giờ giấc, phong cách, tinh thần trách nhiệm và chất lượng công tác được nâng lên rõ nét và dần hình thành một nét văn hóa mới tại công sở được thực hiện trên tinh thần tự giác, ý thức chấp hành triệt để nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

2. Tình hình triển khai thực hiện 04 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn huyện: Ban Thường vụ đã ban hành Chương trình số 01/CTr-LĐLĐ ngày 16/4/2014 về Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động huyện Bắc Bình, giai đọan 2013 – 2018; Kế hoạch số 26/KH-LĐLĐ ngày 31/12/2013 về Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; Kế hoạch số 12/KH-LĐLĐ ngày 16/4/2014 về “Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018”; Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 18/5/2014 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2013-2018” triển khai đến 51 CĐCS trực thuộc huyện và Công đoàn giáo dục huyện. Liên đoàn Lao động đã quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” theo kế họach chỉ đạo của Công đoàn cấp trên. Tổ chức khảo sát nắm chắc trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức ngọai ngữ, tin học của CNVCLĐ. Tuyên truyền, vận động đoàn viên công nhân viên chức, lao động tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Có kế hoạch đề xuất với chuyên môn giải pháp đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho người lao động, đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của CNVCLĐ vào nội dung Nghị quyết hội nghị CBCC, nội dung TƯLĐ tập thể, quan tâm tạo điều kiện về thời gian, vật chất để CNVCLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ; tham gia xây dựng chính sách khuyến khích CNVCLĐ tự học tập nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị; là tiêu chí để sắp xếp tổ chức, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Đẩy mạnh họat động khuyến học trong các cơ quan, đơn vị: Vận động thành lập quỹ khuyến học tại cơ sở để hỗ trợ cho CNVCLĐ nghèo không có điều kiện học tập, những người học giỏi, có nhiều sáng kiến trong quản lý, cải tiến hợp lý hoá sản xuất, tiếp tục học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp. Trong năm, có 97 cán bộ cử học trung cấp chính trị, 12 cán bộ cử học cao cấp chính trị, 112 cán bộ học sơ cấp chính trị, 192 giáo viên tham dự lớp quản lý giáo dục.

3. Tình hình và kết quả công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2014:

- Trong năm đã phát triển mới: 264/190 nữ đoàn viên. Nâng tổng số ĐVCĐ hiện nay: 3.557/2070 nữ (gồm 51 CĐCS trực thuộc huyện và 74 CĐCS trực thuộc CĐGD)

- Thành lập mới 01 CĐCS Ban Quản lý điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng, với 09 ĐVCĐ. Còn 01 CĐCS dự kiến sẽ thành lập vào đầu tháng 12/2014.

- Riêng Công đoàn Giáo dục huyện thành lập mới 2 CĐCS Trường TH và THCS Võ Hữu (tách ra từ Trường TH Hòa Thắng 1 và Trường THCS Hòa Thắng) và Trường TH Lê Văn Tám (tách ra từ trường TH Bình An), nâng số lượng các CĐCS toàn huyện hiện có: 51 CĐCS trực thuộc huyện và 01 Công đoàn Giáo dục (gồm 73 CĐCS Trường học, 01 CĐCS Phòng Giáo dục)

- Công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp thiếu những giải pháp đồng bộ của một số ngành trong huyện; thiếu những biện pháp nhằm tăng cường đối thoại với các chủ doanh nghiệp; cá biệt có cơ sở qua tuyên truyền đã có số đông người lao động đồng tình việc thành lập tổ chức Công đoàn, nhưng bản thân chủ doanh nghiệp thiếu thiện chí thành lập tổ chức Công đoàn; còn biểu hiện né tránh, không chấp nhận, không tạo điều kiện cho công nhân lao động có môi trường hoạt động, không muốn có sự hiện diện của Công đoàn can thiệp vào công việc nội bộ của DN; dựa vào các lý do công nhân không ổn định, ý thức kém, điều kiện SXKD còn gặp nhiều khó khăn.

Kiến nghị:

- Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện có kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, quy định các doanh nghiệp phải nghiêm túc tuân thủ pháp luật Nhà nước; tăng cường chỉ đạo hoạt động của Đội thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện pháp Luật Lao động, Luật Công đoàn và Luật BHXH tại cơ sở; việc thực hiện Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết về tài chính Công đoàn, Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - XH tại các DN thuộc các thành phần kinh tế, đặc biệt là tại các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước có đông CNVCLĐ đóng trên địa bàn huyện.4. Tình hình kết quả tổ chức chấm điểm CĐCS. Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh theo kế hoạch 3 giai đoạn:

Theo đó, việc chấm điểm CĐCS vững mạnh phải đảm bảo quy trình:

- CĐCS chấm: CĐCS đã thực hiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục đề nghị xem xét công nhận, bảng điểm…vv

- Cụm thi đua chấm: Liên đoàn Lao động huyện đã có phân công từng ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện phụ trách địa bàn theo dõi cụm thi đua; kết quả chấm điểm của các cơ sở được các ủy viên BCH Liên đoàn Lao động huyện phản ảnh kịp thời phục vụ cho việc chấm điểm khách quan, phản ảnh đúng thực chất gắn với việc phân công cán bộ thường trực Liên đoàn Lao động theo dõi đối chiếu với kết quả các hoạt động của Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức trong năm để làm cơ sở xét đánh giá Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Liên đoàn Lao động huyện chấm: Ban Thường vụ xem xét lại bước cuối, cân nhắc rà soát và có những quan điểm cụ thể bảo vệ cho danh hiệu CĐCS đạt vững mạnh theo tiêu chí đã đề ra.

Kết quả chấm điểm có:…..CĐCS xếp loại VMXS; ….CĐCS xếp loại VM; …..CĐCS xếp loại Trung Bình; ……CĐCS xếp loại Yếu; ….CĐCS không xếp loại, lý do…..5. Tình hình, kết quả phối hợp với cơ quan thuế thực hiện chương trình phối hợp thu kinh phí Công đoàn năm 2014:

Đã phối hợp với Chi cục Thuế huyện xây dựng chương trình phối hợp số 01/CTrPH ngày 09/6/2014 về việc thực hiện thu nộp kinh phí Công đoàn năm 2014, công văn số 34/CV-LĐLĐ ngày 06/8/2014 về việc đóng 2% kinh phí công đoàn, triển khai Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn đến 50 doanh nghiệp trong huyện. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay nhiều DN trong huyện do số lao động rất ít người (3-5 người) vẫn còn tâm tư: việc trích nộp kinh phí 2% đòi hỏi DN phải mở sổ sách theo dõi, đối chiếu hàng tháng rất phiền phức. Một số DN còn lại thuộc khu vực ngoài nhà nước còn tìm mọi cách né tránh không tuân thủ triệt để việc thực hiện Nghị định 191/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính Công đoàn. Ngành thuế của huyện đang theo dõi quyết toán tài chính của từng DN vào cuối năm để có hướng phối hợp giải quyết.6. Tình hình triển khai hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ 7, năm 2015:

Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành các văn bản triển khai xuống cơ sở: Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ ngày 13/8/2014 về “Truyên truyền Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” gắn với tuyên truyền Hội nghị điển hình tiến tiến cấp huyện lần thứ IV tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VII (2011 – 2015)”; Kế hoạch số 25/KH-LĐLĐ ngày 29/9/2014 về “Hội nghị điển hình tiến tiến cấp huyện lần thứ IV tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VII (2015), Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động lần thứ IX”. Trong quá trình giao ban, triển khai chương trình công tác, sơ kết định kỳ đã có chú ý nhắc nhỡ các Công đoàn cơ sở tập trung tốt nhiệm vụ trọng tâm này trong thời gian đến.7. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn số 16/LĐLĐ-CSPL của Liên đoàn Lao động tỉnh:

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã xây dựng nội dung Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ ngày 04/11/2014 và Kế hoạch số 28/LH-LĐLĐ ngày 04/11/2014 về “Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hộiQuyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền”. Một số cơ quan đơn vị đã thực hiện việc đặt hòm thư góp ý trước công sở theo quy định.

Cơ quan Liên đoàn Lao động huyện cùng các cơ quan đoàn thể trong Khối Dân vận Mặt trận có đặt thùng thư góp ý trước trụ sở Khối, phân công 01 cán bộ trong Khối phụ trách theo dõi mở thùng thư hàng ngày và chuyển nội dung thư đến các cơ quan có liên quan phụ trách trong Khối để giải quyết.

8. Tình hình phối hợp tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại theo Nghị định 60/NĐ-CP:

Thực hiện QCDC cơ sở, ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp UBND huyện triển khai Hướng dẫn số 16/HD-LĐLĐ ngày 23/12/2013 “Về việc thực hiện Quy chế dân chủ - tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; hội nghị người lao động tại cơ sở năm 2014”. Kết quả trong năm các Công đoàn đã phối hợp cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức (HNCBCC), hội nghị người lao động đầu năm bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực với tổng số 174/176 (98.86%) cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị năm 2014.9. Tình hình và kết quả tổ chức hoạt động kiểm tra ở các cấp Công đoàn:

Hoạt động kiểm tra Công đoàn trong năm có chú trọng xây dựng nội dung chương trình công tác kiểm tra, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện tự kiểm tra có báo cáo kết quả về Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện.

Ủy Ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn 17/52 (đạt 33%) Công đoàn cơ sở. Công đoàn Giáo dục huyện đã tổ chức 25 CĐCS trường học (đạt 35%) và 01 cuộc kiểm tra cùng cấp; ngoài ra còn kiểm tra kết quả thực hiện các Chỉ thị 27/TU và Chỉ thị 30/TU, kết quả học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; kế hoạch chương trình công tác của Công đoàn; việc thực hiện các nguyên tắc trong quản lý tài chính, tài sản Công đoàn; đã tiếp nhận và phối hợp giải quyết 04 trường hợp đơn thư liên quan chế độ quyền lợi chế độ và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

10. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của đơn vị năm 2014:

- Phát triển đoàn viên: phát triển mới 264 ĐVCĐ/190 nữ (đạt 155%), số giảm: 128 ĐVCĐ; số tăng thực tế 136 (đạt 80% chỉ tiêu tỉnh giao).

- Cấp thẻ đoàn viên: 90 ĐVCĐ

- Thành lập mới CĐCS: 01 CĐCS. Dự kiến tháng 12 thành lập mới 01 CĐCS, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao.

- Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn:

- Tham gia phong trào VHVN, TDTT: tổ chức giải thể thao đầu xuân; tổ chức Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi. Phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức Liên hoan “Hát ru và hát dân ca” năm 2014; tổ chức toạ đàm nhân ngày “Gia đình Việt Nam” (28/6)

- Thực hiện QCDC cơ sở, tổ chức hội nghị CBCC: có 174/176 (98.86%) cơ quan, đơn vị tổ chức.

- Phát triển đảng viên: 131/67 nữ

- Chấm điểm CĐCS vững mạnh:

- XHTT: Tính đến ngày 20/11/2014.

Các CĐCS vận động mỗi đoàn viên, CNVCLĐ tham gia nhắn tin ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” và vận động đoàn viên hưởng ứng đóng góp ủng hộ bằng tiền mặt số tiền: 51.266.000 đồng; quỹ “Mái ấm Công đoàn” số tiền: 38.580.000 đồng ; “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” số tiền 25.000.000 đồng; quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” 87.583.000 đồng; quỹ “Vì người nghèo” số tiền: 217.393.069 đồng; quỹ“Đền ơn đáp nghĩa” số tiền: 419.609.500 đồng.

11. Việc cung cấp tin bài cho website Công đoàn Bình Thuận:

Ban Thường vụ đã tuyên truyền, triển khai đến các Công đoàn cơ sở và Công đoàn Giáo dục huyện, tuy nhiên số lượng tham gia còn hạn chế. Các Công đoàn cơ sở tham gia: CĐCS Đài TTTPTH, Cơ quan Huyen ủy, Công đoàn Giáo dục… Một số CĐCS vững mạnh xuất sắc nhưng chưa tham gia.12. Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh:

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm các yêu cầu chỉ đạo của trên. Áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành chỉ đạo nên được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành một số báo cáo cấp trên yêu cầu còn hơi chậm.* Các văn bản cấp trên triển khai xuống công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quá nhiều, thời gian yêu cầu báo cáo một số văn bản gửi về trên đôi lúc quá gấp, vì vậy đã tạo áp lực xuống công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (LĐLĐ huyện) và CĐCS trực thuộc huyện.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;- Lưu.
Lê Hoài Trung

: Uploads -> userfile -> user4 -> files
userfile -> Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
userfile -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt kế hoạch tập huấn nghiệp vụ
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng huyện bắc bình độc lập -tự do Hạnh phúc
userfile -> Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014
userfile -> Tcvn t I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
userfile -> 05 Ngày 04 Đêm ) Khởi hành mùng 2 tết : 4/2/2011 – 8/2/2011 ngàY 1 tphcm- hong kong ( Ăn Chiều) cx 766 11h20
userfile -> NGÀY 1: saigon bangkok (ăn nhẹ trên máy bay )
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương