Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchtải về 22.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích22.34 Kb.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

__________________________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________________KẾ HOẠCH

Tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình năm 2012

(Ban hành theo Quyết định số 2074 /QĐ-BVHTTDL ngày 01/6/2012

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_______________________________________

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ Gia đình;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình năm 2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Bổ sung, cập nhật kịp thời các kiến thức nghiệp vụ trong công tác Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Trang bị các kỹ năng, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao về lĩnh vực Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình.

- 100% đại biểu tham gia tập huấn hiểu rõ và thực hành được những nội dung, phương pháp và kỹ năng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của công tác Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình được cung cấp tại các lớp tập huấn.II. PHẠM VI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Các lớp tập huấn được thực hiện ở cấp trung ương, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) chịu trách nhiệm tổ chức.

- Giảng viên của các lớp tập huấn là cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương của các Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, các Bộ, ngành liên quan, các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thời gian tổ chức tập huấn: Quý 3 năm 2012.

- Địa điểm tổ chức tập huấn: Tại 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

III. NỘI DUNG

1. Nội dung tập huấn:

- Giới thiệu những nội dung cơ bản của Chiến lược Phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nghị định quy định về nội dung công tác Gia đình; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo 26 của Ban Bí thư (08 tiết).

- Hướng dẫn lồng ghép công tác thanh tra việc thực hiện chính sách Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình trong công tác thanh tra của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (04 tiết);

- Hướng dẫn thực hiện các Thông tư liên tịch và Thông tư chuyên ngành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình (04 tiết);

- Hướng dẫn thực hiện bình đẳng giới trong gia đình và triển khai tài liệu “Hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Hướng dẫn lồng ghép mục tiêu phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch hàng năm của địa phương, đơn vị” (04 tiết);

- Khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm của địa phương trong việc triển khai Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam và công tác Phòng, chống bạo lực gia đình (04 tiết).2. Chương trình, thời gian, địa điểm tập huấn:

- Địa điểm: Tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Cần Thơ (dự kiến).

- Thời gian: Tuần 1,2 của tháng 7 năm 2012 (03 ngày/lớp).

- Chương trình: (chi tiết tại phụ lục kèm theo).3. Thành phần tham gia tập huấn:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm:

+ 01 đại diện lãnh đạo Sở phụ trách công tác Gia đình;

+ 01 lãnh đạo Phòng phụ trách công tác Gia đình;

+ 01 chuyên viên phụ trách công tác Gia đình;

+ 01 chuyên viên đại diện phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ 01 Thanh tra Sở;

- Đại diện Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng: 04 người.

- Đại diện Ban Công tác Gia đình và Trẻ em Bộ Công an: 04 người.

4. Kinh phí tập huấn:

- Kinh phí chi cho công tác tổ chức tập huấn do Bộ thực hiện sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp Gia đình năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kinh phí chi cho đại biểu của các địa phương, đơn vị tham dự tập huấn do Bộ tổ chức sử dụng nguồn kinh phí của các địa phương, đơn vị cử cán bộ tham gia tập huấn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định tổ chức tập huấn, giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các địa phương đăng cai và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2012.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị được nêu trong kế hoạch có văn bản cử cán bộ tham gia tập huấn theo đúng thành phần gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) trước ngày 20 tháng 6 năm 2012, tạo mọi điều kiện về thời gian, kinh phí để cán bộ của địa phương, đơn vị tham gia tập huấn đầy đủ, hiệu quả.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố đăng cai địa điểm tổ chức tập huấn tạo mọi điều kiện phối hợp, hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) triển khai hoạt động đảm bảo kế hoạch đề ra./.


Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Sở VHTTDL 63 tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Ban DSGĐTE Bộ Quốc phòng;

- Ban Công tác GĐTE Bộ Công an;

- Các Vụ, đơn vị thuộc Bộ;- Lưu: VT, GĐ(02).NTH.100.


(Đã ký)


Huỳnh Vĩnh ÁiCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương