QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt kế hoạch tập huấn nghiệp vụtải về 10.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích10.25 Kb.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________________________

Số: 2074/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch tập huấn nghiệp vụ

công tác Gia đình - Năm 2012

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình năm 2012 (sau đây gọi chung là Kế hoạch).

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp Gia đình năm 2012 tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và kinh phí của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị cử cán bộ tham gia tập huấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, GĐ(02).NTH.80.Đã ký


Huỳnh Vĩnh Ái


: uploads -> userfiles
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
userfiles -> Cong ty Trung Lam chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm và ủng hộ sản phẩm của cong ty chúng tôi. Xin gửi tới Quý khách bảng giá như sau
userfiles -> Văn cúng tại Ban gia tiên
userfiles -> Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
userfiles -> Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014
userfiles -> Tcvn t I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
userfiles -> 05 Ngày 04 Đêm ) Khởi hành mùng 2 tết : 4/2/2011 – 8/2/2011 ngàY 1 tphcm- hong kong ( Ăn Chiều) cx 766 11h20
userfiles -> NGÀY 1: saigon bangkok (ăn nhẹ trên máy bay )
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương