CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚc cao bằng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 20.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích20.14 Kb.
KHO BẠC NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 508 /KBCB-KSC Cao Bằng, ngày 28 tháng 9 năm 2015

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ

kiểm soát chi NSNN.


Kính gửi:

- Các Đơn vị sử dụng ngân sách;

- Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.


Thực hiện công văn số 10254/BTC-ĐT ngày 27/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức tạm ứng đối với các công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng; Kho bạc Nhà nước có công văn 2244/KBNN-KSC ngày 10 tháng 9 năm 2015 về việc triển khai thực hiện công văn số 10254/BTC-ĐT ngày 27/7/2015 của Bộ Tài chính; công văn số 1999/KBNN-KSC ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Kho bạc Nhà nước về việc phân công nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN.

Nhằm thực hiện phân công nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN và thực hiện tạm ứng hợp đồng xây dựng theo quy định, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi theo các công văn trên như sau:

1.Việc thực hiện tạm ứng hợp đồng xây dựng theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2015): Đề nghị các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án truy cập văn bản số 10254/BTC-ĐT nêu trên tại trang thông tin điện tử của kho bạc nhà nước tỉnh (http://khobac.caobang.gov.vn) để triển khai, thực hiện theo đúng quy định.

2. Kể từ ngày 01/10/2015 nhiệm vụ chi đầu tư XDCB từ 01 nguồn vốn hoặc nhiều nguồn vốn do Phòng hoặc bộ phận Kiểm soát chi thực hiện; chi thường xuyên do Phòng hoặc bộ phận Kế toán Nhà nước thực hiện, cụ thể như sau:2.1.Phòng hoặc bộ phận Kế toán Nhà nước thực hiện kiểm soát chi đối với các đối tượng sau:

  • Kiểm soát chi NSNN đối với các khoản chi thường xuyên.

  • Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nhưng không yêu cầu phải lập dự án có mức vốn dưới 03 tỷ đồng theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

2.2.Phòng hoặc bộ phận Kiểm soát chi NSNN thực hiện kiểm soát chi đối với các đối tượng sau:

Thực hiện kiểm soát chi đối với các trường hợp không thuộc điểm 2. 1 nêu trên, bao gồm:  • Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, chương trình 135 và các nguồn vốn khác được giao quản lý như: nguồn vốn Quảng cáo Truyền hình, vốn xổ số kiến thiết, vốn Bảo hiểm Xã hội, nguồn vốn từ việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Quyết định 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

  • Các dự án, công trình được đầu tư từ nhiều nguồn (giao từ nguồn kinh phí thường xuyên và nguồn vốn đầu tư XDCB).

+ Các dự án, công trình, nhiệm vụ chi từ Quỹ bảo trì đường bộ, vốn sự nghiệp đường sắt, sự nghiệp giao thông, sự nghiệp thủy lợi (bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư).

+ Các dự án ODA (có công trình, hạng mục công trình XDCB được ghi trong dự án, báo cáo khả thi hoặc báo cáo Kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt); dự án ODA hỗn hợp (bao gồm vốn ODA hành chính sự nghiệp và vốn ODA đầu tư XDCB được phê duyệt trong cùng dự án) được đầu tư từ các nguồn vốn đầu tư XDCB, vốn TPCP và vốn sự nghiệp hoặc nguồn vốn khác.  • Dự án quy hoạch được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách hàng năm.

  • Các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải lập Dự án khả thi ứng dụng công nghệ thông tin, Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo đầu tư theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  • Chi phí quản lý dự án từ TKTG của Ban QLDA (đối với các khoản kinh phí QLDA được trích từ dự án, công trình đầu tư XDCB hoặc các khoản kinh phí làm dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng do chủ đầu tư gửi vào TKTG).

  • Chi đền bù giải phóng mặt bằng từ TKTG của chủ đầu từ, hoặc của Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ đền bù GPMB.

  • Chi sự nghiệp cho các dự án, chương trình, nhiệm vụ từ nhiều nguồn vốn khác.

Trên đây là một số nội dung lưu ý trong thực hiện nhiệm vụ, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đề nghị các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trên địa bàn nghiên cứu, thực hiện theo các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ảnh về Kho bạc Nhà nước tỉnh (Phòng Kiểm soát chi, Phòng Kế toán NN) để phối hợp, giải quyết./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Các Phòng KTNN, TT, GD;

- KBNN các huyện (cổng TT); (Đã ký)

- BLĐ KBNN tỉnh;- Lưu VT, KSC.
Nguyễn Thị Hương
: sites
sites -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương