CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúctải về 22.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích22.4 Kb.
#21481

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ NỘI VỤ


Số: 468 /SNV - QLCC,VCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2012

V/v hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Kính gửi:

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long; Trường Cao đẳng Y tế; Trường Cao đẳng sư phạm;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT- BGDĐT-BNV- BTC -BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Để đảm bảo thống nhất việc giải quyết chế độ chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, sau khi trao đổi với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ hướng dẫn về việc thực hiện chi trả phụ cấp đối với nhà giáo như sau:

1. Các đơn vị thành lập Hội đồng (cấp Sở, cấp huyện) xét duyệt hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo của đơn vị, chủ động rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của đơn vị đối chiếu với hồ sơ quản lý của đơn vị và quy định Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 và Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT- BGDĐT-BNV- BTC -BLĐTBXH ngày 30/12/2011, để xác định đúng đối tượng được hưởng theo quy định và đúng thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên của từng đối tượng.

Lưu ý:Đơn vị xác định thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên của từng đối tượng căn cứ bản tự kê khai của cá nhân, bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền, bản sao sổ Bảo hiểm xã hội.

Đối với những trường hợp tuyển dụng trước năm 1993 mà cá nhân không lưu giữ được quyết định hết tập sự thì áp dụng cách tính thâm niên như sau: tổng thời gian công tác có đóng BHXH trừ đi tổng số thời gian tập sự theo quy định tại thời điểm đó.

Đối với những người có thời gian làm việc trong quân đội, công an và cơ yếu: Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định trên cơ sở căn cứ quyết định được hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu.

Đơn vị phải đối chiếu với hồ sơ quản lý gốc của các trường hợp trước khi lập danh sách những người được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo của đơn vị.

2. Các đơn vị lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện hưởng chế độ phụ cấp đối với nhà giáo năm 2011, năm 2012 (theo mẫu kèm theo) tổng hợp nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên năm 2011, năm 2012 (theo các mẫu biểu 1, biểu 2 của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT- BGDĐT-BNV- BTC -BLĐTBXH ngày 30/12/2011) và niêm yết công khai danh sách tại đơn vị (phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng của các Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo của các huyện) sau khi được Hội đồng xét duyệt hoặc thông báo danh sách trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở, huyện.Lưu ý: Danh sách phải lập trên biểu EXCEL (thống nhất dùng Font Times New Roman - Bảng mã Unicode TCVN).

Đối với trường hợp cá nhân có nhiều biến động về tiền lương, tỷ lệ (%) phụ cấp thâm niên giáo dục thì mỗi dòng tính theo một mức tương ứng.

3. Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị xét duyệt về cơ quan có thẩm quyền để được quyết định hoặc phê duyệt danh sách nhà giáo được hưởng phụ cấp thâm niên theo phân cấp của tỉnh.

Hồ sơ đề nghị xét duyệt gồm: Công văn đề nghị, Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt; Biên bản xét duyệt; Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện hưởng chế độ phụ cấp đối với nhà giáo năm 2011, năm 2012 của đơn vị.

- Đối với các trường hợp thuộc đối tượng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý: Gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến để Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định cụ thể.

- Đối với các trường hợp thuộc đối tượng Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý: Gửi về Sở Nội vụ để Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết định theo uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Những trường hợp này, đề nghị đơn vị gửi kèm hồ sơ cá nhân (các quyết định tuyển dụng, quyết định công nhận hết tập sự, bản sao sổ BHXH, các tài liệu có liên quan ...) để Sở Nội vụ thẩm định.

- Đối với các trường hợp thuộc đối tượng đơn vị quản lý theo phân cấp của tỉnh: Gửi về Sở Nội vụ để Sở Nội vụ phê duyệt danh sách và đơn vị ra quyết định cụ thể. Các đơn vị chịu trách nhiệm về hồ sơ cá nhân của các đối tượng được hưởng phụ cấp.

Đối với những trường hợp gửi Sở Nội vụ để phê duyệt danh sách hoặc quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, đề nghị đơn vị gửi thêm biểu danh sách về địa chỉ E-mail: daothithanhvan@quangninh.gov.vn.

Sau khi được cấp có thẩm quyền xác định các đối tượng cụ thể của đơn vị được hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo quy định của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 và Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT- BGDĐT-BNV- BTC -BLĐTBXH ngày 30/12/2011, các đơn vị sẽ chủ động xây dựng kế hoạch tài chính đề nghị Sở Tài chính cấp bổ sung kinh phí và thực hiện chi trả cho các đối tượng theo quy định.

Việc quyết định nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo hàng năm đối với các đối tượng được thực hiện theo thẩm quyền phân cấp quản lý nêu trên.

Các văn bản liên quan đến phụ cấp thâm niên nhà giáo được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử thành phần Sở Nội vụ www.quangninh.gov.vn (Sở Nội vụ).

Đề nghị các đơn vị xác định đúng đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định, khẩn trương thực hiện và phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức ./.


Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Như trên;

- P.GD-ĐT, p.Nội vụ các huyện, tx, tp;

- Lưu VP, QLCC.

Gi¸m ®èc


(Đã ký)


Vũ Minh Thiết
tải về 22.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương