CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 11.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích11.33 Kb.


UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


V/v Tổng hợp, báo cáo số liệu, tài liệu, điều tra khảo sát phục vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long
Số: 1277 /SXD-KTTH Vĩnh Long, ngày 19 tháng 7 năm 2016

Kính gửi: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh.

Thực hiện việc triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ văn bản số 413/BXD-QLN ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở đến 2020 và tầm nhìn đến 2030;

Căn cứ Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập đề án xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Nhằm thu thập số liệu phục vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp cung cấp số liệu, tài liệu theo danh mục và biểu mẫu đính kèm như sau:

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh: báo cáo số liệu theo mẫu biểu số 13.


 • Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục thống kê: báo cáo số liệu theo mẫu biểu số 15.

 • Sở Tài Nguyên và Môi trường: báo cáo số liệu theo mẫu biểu số 07.

 • Ban Quản lý các khu công nghiệp: báo cáo số liệu theo mẫu biểu số 10,14.

 • Sở Giáo dục và Đào tạo: báo cáo theo biểu mẫu số 11,12.

 • Sở Công thương: báo cáo theo biểu mẫu số 10.

 • Sở Tài chính: báo cáo theo biểu mẫu số 18.

Số liệu báo cáo gửi về Sở Xây dựng trước ngày 31/7/2016 (kể cả trường hợp các biểu mẫu không có số liệu báo cáo);

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ: (bà) Võ Nguyễn Hải Yến, Chuyên viên phòng Kinh tế Tổng hợp – Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại : 0703.831810 để được xác nhận thông tin và giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các quý cơ quan, đơn vị./.

(Các mẫu biểu số liệu có đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa chỉ: http://www.sxd.vinhlong.gov.vn)Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 • Như trên;

 • UBND tỉnh (để báo cáo); Đã ký: Đoàn Thanh Bình

 • BGĐ Sở XD;

 • Phòng KTTH;

 • Phòng QL HT KT và Nhà ở;

 • Lưu.
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương