CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi họC ĐÀ NẴng độc lập -tự do Hạnh phúctải về 9.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.55 Kb.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


Số: 8191/ĐHĐN-TCCB Đà Nẵng, ngày 4 tháng 12 năm 2013

V/v: Trình tự, thủ tục và triển khai

thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

Kính gửi:

- Các Trường thành viên;

- Các đơn vị trực thuộc.

Ngày 31 tháng 10 năm 2013 Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Thực hiện các qui định của Chính phủ về việc kê khai tài sản, thu nhập, Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Trường thành viên và Đơn vị trực thuộc trình tự, thủ tục thực hiện việc kê khai và người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 cụ thể như sau:

1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

Theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 9, Điều 1 (Chương I) của Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.Bản kê khai tài sản, thu nhập: như Phụ lục II kèm theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31/10/2013. Bản kê khai tài sản, thu nhập có tại địa chỉ http://www.udn.vn/.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập (thực hiện theo Điều 5 Thông tư 08/2013/TT-TTCP).

Giám đốc Đại học Đà Nẵng yêu cầu Hiệu trưởng các Trường thành viên và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ĐHĐN tiến hành thực hiện các công việc sau:

1. Lập danh sách (theo mẫu) người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 như Mục a, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư 08/2013/TT-TTCP. Lưu ý: Đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 như Mục A và B của Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP.

2. Gửi danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 về Đại học Đà Nẵng qua Ban Tổ chức Cán bộ (phòng 215) trước ngày 14/12/2013.

3. Thu nhận bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 của Người có nghĩa vụ kê khai tài sản trong đơn vị, tập hợp và gửi bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 của đơn vị về Đại học Đà Nẵng qua Ban Tổ chức Cán bộ (phòng 215) trước ngày 31/12/2013. Các Ban chức năng nộp trực tiếp bản kê khai tài sản, thu nhập tại phòng 215.

Đại học Đà Nẵng yêu cầu Hiệu trưởng các Trường thành viên và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phối hợp với các tổ chức Đảng, Đoàn thể của đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương này.

Công văn này thay thế công văn số 7812/ĐHĐN-TCCB ngày 25/11/2013 triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập 2013 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi; (đã ký)- Đảng ủy ĐHĐN (để báo cáo); PGS. TS. Trần Văn Nam

- Lưu TCCB, VT.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương