BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 22.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích22.32 Kb.
#11498

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5583/ĐHĐN-ĐT

V/v: Hướng dẫn thực hiện quy định mở ngành đào tạoĐà Nẵng, ngày17 tháng 9 năm 2013

Kính gửi: - Các Trường, Phân hiệu Kontum, Khoa Y-Dược;  • Các Trung tâm trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Căn cứ Quyết định số 3360/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 21 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cho Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng; Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BGD-ĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng và căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, Đại học Đà Nẵng hướng dẫn các trường, phân hiệu, khoa, trung tâm trực thuộc (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) thực hiện các quy định về mở ngành, mở chuyên ngành, mở ngành đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng hoặc từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học (sau đây gọi chung là mở ngành) như sau:I. Điều kiện mở ngành

1. Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học: thực hiện theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Thông tư số 08/2011/TT-BGD-ĐT ngày 17/02/2011 của Bộ GD&ĐT.

2. Điều kiện mở ngành đào tạo liên thông: cơ sở đào tạo đã có quyết định mở ngành đào tạo chính quy của ngành đăng ký đào tạo liên thông.

3. Điều kiện mở chuyên ngành: cơ sở đào tạo đã có quyết định mở ngành đào tạo chính quy có chuyên ngành đăng ký mở.II. Hồ sơ đăng ký mở ngành

Hồ sơ đăng ký mở ngành bao gồm:  • Tờ trình đăng ký mở ngành (Phụ lục I);

  • Đề án mở ngành (Phụ lục II), mở chuyên ngành (Phụ lục III), mở ngành đào tạo liên thông (Phụ lục IV).

Trường hợp tên ngành đào tạo đăng ký mở chưa có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các trường phải trình bày trong đề án mở ngành luận cứ khoa học về ngành đào tạo mới đã được Hội đồng khoa học và đào tạo của trường thông qua; thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới, kèm theo chương trình đào tạo tham khảo của ít nhất 2 trường đại học đã được kiểm định ở nước ngoài.

Các mẫu hồ sơ đăng ký mở ngành đề nghị tải từ trang web của Ban Đào tạo tại địa chỉ http://www.udn.vn/bandaotao.

Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học được lập thành 07 bộ và gửi về Đại học Đà Nẵng để được thẩm định ra quyết định mở ngành.

Hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành, mở ngành đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng hoặc từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học được lập thành 02 bộ và gửi về Đại học Đà Nẵng để được xem xét ra quyết định mở ngành.

Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học hoặc từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT và gửi về Đại học Đà Nẵng để ĐHĐN chuyển ra Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét ra quyết định mở ngành.

Các ngành, chuyên ngành chỉ được phép đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh khi đã có quyết định mở.III. Thẩm định hồ sơ

1. Đối với hồ sơ đăng ký mở ngành:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học của cơ sở đào tạo, Đại học Đà Nẵng tổ chức họp thẩm định đề án mở ngành. Thành phần Hội đồng thẩm định bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là đại diện Ban Giám đốc, các ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Ban: Tổ chức Cán bộ, Đào tạo, Kế hoạch Tài chính, Quản trị Thiết bị, Quản lý Dự án Xây dựng, Đảm bảo chất lượng Giáo dục và đại diện Ban Giám hiệu của các trường thành viên khác có liên quan đến ngành đăng ký mở.

Sau khi Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua đề án, Giám đốc Đại học Đà Nẵng ra quyết định mở ngành đào tạo.

2. Đối với hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành, mở ngành đào tạo liên thông:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành, mở ngành đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng hoặc từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Đại học Đà Nẵng sẽ xét duyệt đề án. Trong trường hợp cần thiết, Đại học Đà Nẵng sẽ thành lập Hội đồng để thẩm định.

Sau khi thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Đại học Đà Nẵng hoặc Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua đề án, Giám đốc Đại học Đà Nẵng ra quyết định mở chuyên ngành, mở ngành đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng hoặc từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học.

IV. Kinh phí

Kinh phí xây dựng và thẩm định các đề án mở ngành được thực hiện theo các quy định hiện hành của Đại học Đà Nẵng.V. Lưu trữ hồ sơ

Ban Đào tạo có trách nhiệm lưu trữ các hồ sơ đăng ký mở ngành, biên bản họp thẩm định đề án, quyết định mở ngành và các hồ sơ khác để phục vụ công tác báo cáo, kiểm tra.

Các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ trực tiếp với Ban Đào tạo để được hướng dẫn.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên; (Đã ký và đóng dấu)- Lưu VT, Ban ĐT.


/


tải về 22.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương