Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngtải về 36.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích36.4 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1250 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình tại Tờ trình số 811/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1203/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 17 tập thể và 54 cá nhân thuộc tỉnh Hoà Bình (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Hoà Bình;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT;- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Mai (9b).


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1250 /QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________ 1. TẬP THỂ:

 1. Chi cục Quản lý Thị trường, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình;

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình;

 3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình;

 4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình;

 5. Phòng Nội vụ huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình;

 6. Phòng Nội vụ huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình;

 7. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình;

 8. Phòng Nội vụ huyện Tân lạc, tỉnh Hòa Bình;

 9. Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Sở y tế tỉnh Hòa Bình;

 10. Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình;

 11. Trung tâm Thi đấu và Dịch vụ Thể dục Thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình;

 12. Bảo tàng Hoà Bình, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình;

 13. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

 14. Phòng Nội vụ thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

 15. Nhân dân và Cán bộ xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình;

 16. Nhân dân và Cán bộ xã Thượng Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình;

 17. Nhân dân và Cán bộ xã Hưng Thi, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

 1. CÁ NHÂN:

  1. Ông Đoàn Hữu Quý, Chánh Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình;

  2. Ông Trần Dũng Hòa, Chánh Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình;

  3. Ông Cù Văn An, Trưởng phòng Phòng Vật liệu Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình;

  4. Bà Cao Thị Cánh, Phó Chánh Thanh tra xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình;

  5. Ông Trần Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình;

  6. Ông Đinh Công Năm, Trưởng phòng Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình;

  7. Ông Đỗ Hữu Định, Trưởng ban Ban Quản lý Dự án vùng hồ Sông Đà, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình;

  8. Bà Phan Thị Bé, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính, Tổ chức, Kế toán, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình;

  9. Ông Bùi Đức Thọ, Giám đốc Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

  10. Ông Nguyễn Văn Hồng, Trưởng phòng Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hòa Bình;

  11. Ông Vũ Chính Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Hòa Bình;

  12. Bà Bùi Thị Minh, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh uỷ Hòa Bình;

  13. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Hòa Bình;

  14. Ông Tạ Ngọc Liên, Trưởng khoa Dân vận, Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình;

  15. Ông Bùi Viết Dũng, Trưởng ban Ban Tổ chức, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình;

  16. Ông Đỗ Viết Liêm, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình;

  17. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;

  18. Bà Nguyễn Thị Lai, Phó Trưởng phòng Phòng Quản trị-Tài vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;

  19. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế II, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;

  20. Ông Đinh Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;

  21. Bà Trần Thị Thăng, Giám đốc Trung tâm tin học và Công báo, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;

  22. Ông Bùi Văn Tiến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình;

  23. Ông Nguyễn Văn Phấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình;

  24. Ông Quách Thanh Phong, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình;

  25. Bà Bùi Thị Thạo, Trưởng ban Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình;

  26. Bà Dương Thị Phương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình;

2

  1. Bà Lý Thị Hồng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình;

  2. Bà Nguyễn Thị Nhung, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình;

  3. Ông Dương Như Rụ, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình;

  4. Ông Huỳnh Ngọc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình;

  5. Ông Trần Đức Trường, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình;

  6. Ông Đào Đoan Hùng, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình;

  7. Bà Hà Thị Lan, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Mai Châu, tỉnh Hòa Bình;

  8. Ông Nguyễn Văn Sáu, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình;

  9. Bà Phạm Thị Hào, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình;

  10. Ông Bùi Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình;

  11. Ông Bùi Như Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình;

  12. Bà Bùi Thị Kim Cúc, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình;

  13. Ông Bùi Xuân Sách, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình;

  14. Ông Bùi Đức Thịnh, nguyên Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình;

  15. Ông Phạm Ngọc Tùng, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình;

  16. Ông Tô Duy Nhất, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình;

  17. Ông Trần Quốc Thắng, Trưởng phòng Phòng Văn nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình;

  18. Ông Trần Quang Trường, Chánh Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình;

  19. Ông Nguyễn Quang Triệu, Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội Lạc Sơn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình;

3

  1. Ông Đặng Thanh Xuân, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công Kim Bôi, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình;

  2. Bà Trần Thị Bắc, Trưởng phòng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình;

  3. Ông Vũ Trấn Phương, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình;

  4. Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình;

  5. Ông Bạch Duy An, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình;

  6. Ông Nguyễn Xuân Thành, Chánh Thanh tra huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình;

  7. Bà Bùi Thị Tâm, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình;

  8. Bà Đặng Thị Chinh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình;

  9. Ông Đinh Thế Sinh, Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.


4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương