C¨n cø LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51-lct ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam dn chñ céng hoµtải về 8.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.81 Kb.

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 636 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1972

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51-LCT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ.

- §Ó ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt hiÖn nay.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty C«ng nghiÖp vµ bµ Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay ®æi tªn Tr¹m VËt t­ c«ng nghiÖp thµnh Tr¹m VËt t­ vËn t¶i c«ng nghiÖp.

§iÒu 2: Giao thªm cho Tr¹m VËt t­ - vËn t¶i c«ng nghiÖp nhiÖm vô qu¶n lý ®oµn xe vËn t¶i, ®Ó vËn chuyÓn trong néi bé Ty vµ vËn chuyÓn ngoµi Ty khi cã lÖnh ®iÒu ®éng cña UBHC tØnh.

- NhiÖm vô chi tiÕt, cô thÓ cña Tr¹m VËt t­ - vËn t¶i c«ng nghiÖp do «ng Tr­ëng ty C«ng nghiÖp quy ®Þnh cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña Ty. Tr¹m VËn t­ vËn t¶i c«ng nghiÖp ®­îc xö dông con dÊu riªng ®Ó giao dÞch.§iÒu 3: C¸c c¬ quan cã liªn quan nh­ UBHC, Ty Tµi chÝnh, Chi nh¸nh ng©n hµng cïng c¸c ngµnh h÷u quan kh¸c c¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh, t¨ng c­êng ®Çu t­, vèn, chØ tiªu lao ®éng v.v.. ®Ó tr¹m VËt t­ - vËn t¶i c«ng nghiÖp hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao.

§iÒu 4: ¤ng bµ: Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, bµ Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh Tr­ëng ty Lao ®éng, Tµi chÝnh, C«ng nghiÖp, Tr­ëng chi nh¸nh Ng©n hµng, Tr¹m VËn t­ c«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh h÷u quan kh¸c trong tØnh thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 4 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm

: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương