Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10tải về 6.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích6.86 Kb.

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 758/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 112/TTr-CP ngày 17/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 12 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


(Kèm theo Quyết định số 758/QĐ-CTN ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. Lê Thị Hiền, sinh ngày 20/10/1975 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Sangfuglestien 16, 2sal, 2400 Copenhagen NV

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Huế Nữ, sinh ngày 25/9/1991 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Strandvejen 8-3sal, 8000 Ărhus

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 19/02/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Silkeborgej 40, 2TH, 8000 Aarhus C

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Phú Quốc, sinh ngày 19/10/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Peter Fabersvej 48 st, tv 8210 Aarhus V

Giới tính: Nam

5. Quách Nhơn Hùng, sinh ngày 26/02/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Paaskelokkevej 10, 1.th, 5000 Odense C

Giới tính: Nam

6. Huỳnh Thị Diệu Linh, sinh ngày 22/11/1978 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Vibevej 57, 3.TV, 2400 Copenhagen NV

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Thị Bảo Quyên, sinh ngày 23/3/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Praestevaenget 1A, 7480 Vildbjerg

Giới tính: Nữ

8. Trần Ngọc Huy, sinh ngày 12/6/1990 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Humlehaven 2, 5320 Agedrup

Giới tính: Nam

9. Trần Thị Hương, sinh ngày 07/9/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Siovaenget 7, True, 8381 Tilst, Arhus

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 20/11/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lorkeparken 48, 2TH, 5240 Odense No

Giới tính: Nữ

11. Helena Huỳnh, sinh ngày 18/6/2008 tại Đan Mạch (con c. Ngọc Anh)

Hiện trú tại: Lorkeparken 48, 2TH, 5240 Odense No

Giới tính: Nữ

12. Võ Thanh Quỳnh Hương, sinh ngày 10/4/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kolleparhen 57, 9200 Aalborg SVGiới tính: Nữ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương