CỤc quản lý TÀi nguyên nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 64.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích64.09 Kb.
#1227BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QUY TRÌNH

Tổ chức đoàn ra, đoàn vào

(Ban hành kèm theo quyết định số 259/QĐ-TNN ngày 15 tháng 12 năm 2014

về việc ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2008 của Cục Quản lý tài nguyên nước)

1. Mục đích

Quy trình này quy định trình tự, cách thức thực hiện các bước tiến hành việc tổ chức đoàn ra, đoàn vào. Đồng thời quy định rõ trách nhiệm thực hiện của các cá nhân liên quan tại các bước tương ứng của hoạt động này.2. Phạm vi áp dụng

- Áp dụng đối với trong công tác tổ chức đoàn ra, đoàn vào của Cục quản lý tài nguyên nước.

- Văn phòng chịu trách nhiệm tham mưu ban Lãnh đạo Cục tổ chức thực hiện quy trình này.

3. Tài liệu viện dẫn/ cơ sở pháp lý

- Quyết định số 668/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy chế cử công chức, viên chức, người lao động đi công tác nước ngoài; đón tiếp khách nước ngoài vào việt nam; tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và ký kết các văn bản hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của bộ tài nguyên và môi trường.

- Thông tư số 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTC Bộ Tài chính ngày 06/01/2010 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;4. Định nghĩa/ Viết tắt

- Bộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- VPC: Văn phòng Cục;

- LĐC: Lãnh đạo Cục;

- LĐVP: Lãnh đạo Văn phòng.

5. Nội dung quy trình:

(xem tiếp trang sau)

5.1 Tổ chức đoàn ra

TT

Hoạt động

Trách nhiệm

Mô tả

Biểu mẫu

Bước 1

Xây dựng kế hoạch

Chuyên viên được phân công

Các đơn vịCác đơn vị Hàng năm, Chuyên viên được phân công có trách nhiệm tiến hành xây dựng kế hoạch đoàn ra, trình lãnh đạo Cục xem xét, trình Bộ TN&MT phê duyệt kế hoạch
Bước 2

Tiếp nhận yêu cầu

Văn thư; LĐC;

Chuyên viên được phân công


Thư mời đoàn ra từ các nguồn được gửi đến Cục qua đường văn thư.

- Sau khi qua Văn thư Cục để xử lý quản lý theo quy trình văn bản đến, đi thì được chuyển đến LĐC để xử lý và cho ý kiến chỉ đạo.

- Thư mời sau khi ý kiến chỉ đạo được Văn thư chuyển tới chuyên viên phụ trách để xử lý .Bước 3

Đề xuất thành phần đoàn ra

Chuyên viên được phân công

Văn phòng CụcCăn cứ nội dung thư mời đề xuất thành phần đoàn ra, trình lãnh đạo văn phòng xem xét, trình Lãnh đạo cục duyệt thành phần đoàn ra và báo cáo Bộ xin chủ trương theo đúng kế hoạch đoàn ra được Bộ phê duyệt

Trường hợp ngoài kế hoạch thì Cục phải có văn bản trình Bộ xin điều chỉnh kế hoạch đoàn ra


Bước 4

Lập dự toán đoàn ra

VPC, đơn vị liên quan


Sau khi có ý kiến duyệt chủ chương từ Bộ, tiến hành lập dự toán đoàn ra:

+ Kinh phí do phía mời đài thọ toàn bộ : Không lập dự toán

+ Kinh phí do phía mời đài thọ một phần : Căn cứ bản dịch thư mời, lập dự toán cho các hạng mục không được tài trợ

Kinh phí từ đoàn ra của Cục : Lập dự toán theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính
Bước 5

Phê duyệt dự toán chi đoàn ra

VPC, Phòng Tài chính

- VPC hoàn thiện dự toán gửi Phòng Tài chính

- Phòng Tài chính dự thảo quyết định phê duyệt kinh phí đoàn ra trình phê duyệt.


Bước 6

Đặt vé máy bay và tạm ứng kinh phí đoàn ra

VPC, cán bộ hoặc đại diện đoàn được cử đi công tác

- Căn cứ lịch trình đặt vé máy bay cho đoàn hoặc cán bộ được cử đi công tác

- Tạm ứng kinh phí cho cán bộ được cử đi công tác


Bước 7


Thanh toán

VPC, Đơn vị có cán bộ hoặc đại diện đoàn được cử đi công tác

Đơn vị chủ trì công tác hoàn thiện hồ sơ:

- Báo cáo chuyến công tác

- Bản đề nghị quyết toán chuyến công tác

- Thẻ lên máy bay

- Hóa đơn mua vé máy bay

- Chứng từ chi phí phát sinh

VPC căn cứ hồ sơ làm thủ tục thanh toán

Bước 8

Quyết toán

VPC, Phòng Tài chính

- VPC chuyển hồ sơ thanh toán (bản sao) cho Phòng Tài chính

- Phòng Tài chính xét duyệt hồ sơ, làm thủ tục trình phê duyệt quyết toán đoàn ra.


Bước 9

Lưu hồ sơ

VPC

Các văn bản tài liệu liên quan được lưu theo mục 7 của quy trình này
5.2 Tổ chức đoàn vào

TT

Hoạt động

Trách nhiệm

Mô tả

Biểu mẫu

Bước 1

Xây dựng kế hoạch

Chuyên viên được phân công

Các đơn vịCác đơn vị Hàng năm, Chuyên viên được phân công có trách nhiệm tiến hành xây dựng kế hoạch đoàn vào, trình lãnh đạo Cục xem xét, trình Bộ TN&MT phê duyệt kế hoạch
Bước 2

Tiếp nhận Văn bản đến

Văn thư

Văn phòng cục


Sau khi qua Văn thư Cục để xử lý quản lý theo quy trình văn bản đến, đi thì được chuyển đến LĐC để xử lý và cho ý kiến chỉ đạo.

Sau khi có ý kiến của lãnh đạo cục, lãnh đạo văn phòng giao chuyên viên phụ trách dự thảo các văn bản, hồ sơ liên quan xin chủ trương đón đoàn vào trình Bộ

Bước 3

Xin chủ trương

Chuyên viên phụ trách

Gửi văn bản xin chủ trương tới Bộ sau khi văn bản và hồ sơ liên quan đã được lãnh đạo văn phòng xem xét, lãnh đạo cục duyệt theo đúng kế hoạch đoàn ra được Bộ phê duyệt

Trường hợp ngoài kế hoạch thì Cục phải có văn bản trình Bộ xin điều chỉnh kế hoạch đoàn ra


Bước 4

Lập dự toán đoàn vào trình duyệt

VPC

Lập dự toán đoàn vào theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và chuyển cho Phòng Tài chính, trình Bộ duyệt
Bước 5

Tổ chức thực hiện

VPC và các đơn vị liên quan

Các đơn vị và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được phân công
Bước 6

Thanh toán

VPC và các đơn vị liên quan

Đơn vị chủ trì hoàn thiện hồ sơ:

- Báo cáo kết quả đoàn vào

- Bản đề nghị quyết toán

- Chứng từ liên quan

VPC căn cứ hồ sơ làm thủ tục thanh toán

Bước 7

Quyết toán

VPC, Phòng Tài chính

- VPC chuyển hồ sơ thanh toán (bản sao) cho Phòng Tài chính

- Phòng Tài chính duyệt hồ sơ, dự thảo quyết định trình duyệt thanh toán theo quy định


Bước 8

Lưu hồ sơ

VPC, phòng TC

Các văn bản tài liệu liên quan được lưu theo mục 7 của quy trình này
6. Biểu mẫu

Không áp dụng

7. Hồ sơ lưu
TT

Văn bản lưu

Thời gian lưu

Trách nhiệm lưu

Hồ sơ đón đoàn (Quyết định, chương trình, dự toán)

Tối thiểu 01 năm trước khi chuyển lưu trữ chungVăn phòng; phòng TC

Hồ sơ tổ chức đoàn ra (Quyết định, chương trình, dự toán, hồ sơ thành viên đoàn ra)
KT. CỤC TRƯỞNGLần ban hành: 01 Mã số: QT-15 /


Каталог: uploads -> tthc -> files
files -> Mẫu số 01/Đktc (Theo Thông tư liên tịch số 20/2011/ttlt-btp- btnmt ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường). CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> 13. Trình tự thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường Trình tự thực hiện: + Bước 1
files -> 5. Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
tthc -> Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể nhập khẩu
files -> PHỤ LỤC 13 MẪu văn bảN ĐỀ nghị XÁc nhậN ĐĂng ký ĐỀ Án bảo vệ MÔi trưỜng đƠn giảN
files -> Phụ lục 6 MẪU ĐƠN ĐĂng ký, SỔ ĐĂng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạI

tải về 64.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương