5. Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọngtải về 30.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích30.47 Kb.
5. Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh. Cán bộ công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Chi cục bảo vệ môi trường để giải quyết theo quy định.

+ Trường hợp không đủ điều kiện xác nhận, Chi cục bảo vệ môi trường thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và yêu cầu chủ cơ sở nhận lại hồ sơ.

+ Trường hợp đủ điều kiện xác nhận, Chi cục bảo vệ môi trường tổ chức kiểm tra thực tế, lập biên bản kiểm tra và tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường cấp quyết định

- Bước 3: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Khi đến nhận kết quả người nhận phải xuất trình phiếu biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị chứng nhận của Chủ cơ sở (theo mẫu tại Phụ lục 1 theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bản chính).

- Báo cáo kết quả xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg (theo mẫu tại Phụ lục 2 theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bản chính).

- Bảng kết quả phân tích các thông số môi trường có chữ ký của thủ trưởng và dấu của đơn vị phân tích.

- Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đối với các cơ sở đó được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường trước ngày 01/7/2006 (Bản sao)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp phải phân tích mẫu để kiểm định thời hạn không quá 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chứng nhận cơ sở đó hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị chứng nhận cơ sở đó hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo mẫu Phụ lục 1, ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2006 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Mẫu báo cáo kết quả xử lý triệt để đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo mẫu Phụ lục 2, ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đó hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg.

Phụ lục 1:

Mẫu Đơn đề nghị chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để

theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/08/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


straight connector 292Tên đơn vị lập hồ sơCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

straight connector 291Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.., ngày ……. tháng …… năm …..
Đơn đề nghị chứng nhận

Cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để

theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Kính gửi: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố...

1. Tên cơ sở:

- Tên ghi trong Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg:

- Tên mới (nếu có):

2. Địa chỉ cơ sở:

- Địa chỉ ghi trong Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg:

- Địa chỉ mới (nếu có):

- Điện thoại: ................................................................................... - Fax:

3. Cơ quan chủ quản:

4. Cơ quan chỉ đạo thực hiện:

5. Biện pháp xử lý triệt để ghi trong Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg:

6. Tiến độ thực hiện ghi trong Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg:

Thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 04 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, [Tên đơn vị đề nghị chứng nhận] đã tích cực triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để. Thông tin chi tiết về kết quả triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để trong báo cáo gửi kèm theo.

[Tên đơn vị đề nghị chứng nhận] kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét, chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin trong báo cáo gửi kèm theo; đồng thời cam kết thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Thủ trưởng đơn vị lập hồ sơ

(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 2:

Hướng dẫn nội dung báo cáo kết quả xử lý triệt để đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/08/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1- Phần bìa:

Phải thể hiện tên báo cáo và đầy đủ các thông tin chung của cơ sở theo bố cục như sau:
TÊN ĐƠN VỊ LẬP HỒ SƠ
BÁO CÁO

KẾT QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM TRIỆT ĐỂ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG
Cơ quan chủ quản:

Cơ quan chỉ đạo thực hiện:.........., tháng/năm


2- Phần nội dung:

Phải thể hiện đầy đủ các phần sau:1. Thông tin hoạt động của cơ sở trước khi xử lý:

- Mô tả khái quát quy trình hoạt động, công suất hoạt động, các giai đoạn phát sinh chất thải (nếu là cơ sở sản xuất kinh doanh);

- Hiện trạng ô nhiễm môi trường

- Các giải pháp xử lý ô nhiễm đã thực hiện2. Các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để mà cơ sở đã triển khai thực hiện:

- Mô tả chi tiết việc áp dụng và thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg

- Thời gian thực hiện

- Kinh phí thực hiện

+ Tổng số kinh phí thực hiện

+ Nguồn kinh phí thực hiện

- Tổng quan kết quả đạt được sau khi thực hiện các biện pháp xử lý triệt để

- Kết quả quan trắc và các yếu tố môi trường.

- Đơn vị thực hiện và phối hợp xử lý.

3. Cam kết của cơ sở:

Nêu rõ cam kết của cơ sở về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sau khi được chứng nhận, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường quốc gia.Thủ trưởng đơn vị lập hồ sơ

(Ký tên và đóng dấu)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương