13. Trình tự thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường Trình tự thực hiện: + Bước 1tải về 21.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích21.38 Kb.
13. Trình tự thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1- Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: Tổ 1A – phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Quy định thời điểm giao nhận: Vào giờ hành chính các ngày.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục BVMT Bắc Kạn

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 01 bộ; bao gồm:

+ 01 (một) văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008;

+ 07 (bảy) bản đề án bảo vệ môi trường được đóng thành quyển theo mẫu trang bìa và phụ bìa quy định tại Phụ lục 4 Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của tổ chức, cá nhân và đóng dấu ở trang phụ bìa.

+ Một (01) bản sao của một trong các loại: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy phép khai thác khoáng sản hoặc giấy phép hoạt động khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

+ Một (01) bản sao báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008

+ Đề án bảo vệ môi trường được đóng thành quyển theo mẫu trang bìa và phụ bìa quy định tại Phụ lục 4 Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Bảo vệ môi trường 2005

+ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ;

+ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ;

+ QĐ số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;


+ Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008;

+ TT 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008, của Bộ Tài nguyên và Môi trường.PHỤ LỤC 3.

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT, XÁC NHẬN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Kèm theo Thông tư số …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường)

(1) …

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: …

V/v đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của “… (2)…”

(Địa danh), ngày … tháng … năm …

Kính gửi: … (3) …

Chúng tôi là: … (1) …, Chủ cơ sở/khu … (2) …

- Địa điểm hoạt động: …;

- Địa chỉ liên hệ: …;

- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …

Xin gửi quý … (3) … những hồ sơ sau:

- Đề án bảo vệ môi trường (số lượng bản Đề án bằng tiếng Việt được quy định tại mục 2, phần II, Thông tư này);

- 01 (một) bản sao: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc giấy phép đầu tư/hoặc giấy chứng nhận đầu tư/hoặc giấy phép hoạt động khác;

- Các hồ sơ, báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư có liên quan (nếu có).

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: cơ sở/khu … của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và theo quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là hoàn toàn đúng sự thực và đang còn hiệu lực áp dụng.

Nếu có gì sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đề nghị … (3) … phê duyệt/xác nhận đề án bảo vệ môi trường cho cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi.
Nơi nhận:

- Như trên;


- Lưu …

… (4) …

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)Ghi chú:

(1) Tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

(2) Tên đầy đủ của cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

(3) Cơ quan xem xét, phê duyệt hoặc xác nhận đề án BVMT;

(4) Thủ trưởng, người đứng đầu của tổ chức hoặc cá nhân quản lý cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

PHỤ LỤC 4.

MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
(Kèm theo Thông tư số …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường)


 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ, IN HOA, KHÔNG ĐẬM)


TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ (IN HOA, ĐẬM)

 

  

 

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGCỦA “CƠ SỞ/ KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ”

 

  

CHỦ CƠ SỞ/KHU SX,KD,DV (*)
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

CƠ QUAN TƯ VẤN (*)
(nếu có)
(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

(Địa danh), tháng … năm 200… Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa
: uploads -> tthc -> files
files -> CỤc quản lý TÀi nguyên nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Mẫu số 01/Đktc (Theo Thông tư liên tịch số 20/2011/ttlt-btp- btnmt ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường). CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> 5. Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
tthc -> Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể nhập khẩu
files -> PHỤ LỤC 13 MẪu văn bảN ĐỀ nghị XÁc nhậN ĐĂng ký ĐỀ Án bảo vệ MÔi trưỜng đƠn giảN
files -> Phụ lục 6 MẪU ĐƠN ĐĂng ký, SỔ ĐĂng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương