Mẫu số 01/Đktc (Theo Thông tư liên tịch số 20/2011/ttlt-btp- btnmt ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường). CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 39.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích39.37 Kb.
Mẫu số 01/ĐKTC

(Theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP- BTNMT ngày 18/11/2011

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày tháng năm


PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ giờ _ _ phút, ngày _ _ _ / _ _ _ /--

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _Số thứ tự _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)
ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)Kính gửi:

PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

1. Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) …………………………………

……………………………………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ liên hệ:

……………………………………………………………………………………………

1.3. Số điện thoại (nếu có): ………… Fax (nếu có):

Địa chỉ email (nếu có): ....................................................................................

1.4. Chứng minh nhân dân Hộ chiếuSố:………………………………………………………………………….

Cơ quan cấp……………………………. cấp ngày .. tháng …. năm

GCN đăng ký kinh doanh QĐ thành lập GP đầu tưSố:……………………………………………………………………………………….

Cơ quan cấp………………………… cấp ngày ….. tháng năm

2. Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) …………………………..

………………………………………………………………………………………

2.2. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2.3. Số điện thoại (nếu có): …………….. Fax (nếu có):……………………………

Địa chỉ email (nếu có): ...................................................................................

2.4. Chứng minh nhân dân Hộ chiếuSố:………………………………………………………………………………………

Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày …… tháng ……. năm

GCN đăng ký kinh doanh QĐ thành lập GP đầu tưSố:………………………………………………………………………………………

Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày tháng ….. năm

3. Mô tả tài sản thế chấp

3.1. Quyền sử dụng đất

3.1.1. Thửa đất số: ………….; Tờ bản đồ số (nếu có): ;

Loại đất ………………………………………………………………

3.1.2. Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………….................

………………………………………………………………………………………

3.1.3. Diện tích đất thế chấp:……………………………………………………….m2(ghi bằng chữ:………………………………………………………………………..)

3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy:

Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm .....

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ……………………………………………......

……………………………………………………………………………………………
3.2. Tài sản gắn liền với đất:

3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền

với đất:

Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:…………………………………

Cơ quan cấp:……………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm …….

3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ……………; Tờ bản đồ số (nếu có): …………..

3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) , ký kết ngày tháng năm

5. Tài liệu kèm theo:

……………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………


6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

Nhận trực tiếp

Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)

……………………………………………………

……………………………………………………..Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ,

phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp

luật về các thông tin đã kê khai.BÊN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,

nếu là tổ chức)
BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,

nếu là tổ chức)
PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):…
Chứng nhận việc thế chấp………………………………………………………..

đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.

……. ngày tháng nămTHỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương