Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanhtải về 3.55 Mb.
trang9/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

h1 , h2 : độ cao an ten (m)

d0 : cự ly nhìn thấy (Km)

* Do tia sóng bị cong khi truyền trong không khí, cự ly nhìn thấy vô tuyến lớn hơn cự ly nhìn thấy quang học:

(7)

* Khi anten phát và thu nằm ngoài vùng nhìn thấy, cường độ trường bằng không. Thực tế, do hiện tượng phản xạ, tán xạ sóng mà cường độ trường có thể khác không nhưng không ổn định, thu sóng không tin cậy.

* Khi anten thu phát nằm gần giới hạn vùng nhìn thấy, do ảnh hưởng độ cong quả đất, hiệu quãng đường tính theo công thức (3) không còn đúng.

Ta xem hình vẽ:Tương ứng với (7), ta có:

(8)

(9)1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương