Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanhtải về 3.55 Mb.
trang3/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

* Yeâu caàu boá trí:

- Veà ngöôøi: ngöôøi daãn chöông trình vaø ngöôøi ñoái thoaïi boá trí trong phoøng thu caùch aâm; ngöôøi toång ñaïo dieãn phuï traùch Mixer vaø nguoàn aâm; moät hoaëc hai ngöôøi phuï traùch ñieän thoaïi.

- Veà thieát bò: Caùc tai nghe ñöôïc trang bò cho caùc nhaân vieân laáy töø Boä khueách ñaïi tai nghe. Mixer ngoaøi chöùc naêng troän caùc tín hieäu, coøn phaûi coù khaû naêng noái keát caùc heä thoáng vôùi nhau do Toång ñaïo dieãn ñieàu khieån.

* Nguyeân lyù vaän haønh cuûa heä thoáng:

Ngöôøi daãn chöông trình phaùt lôøi ñeà nghò thính giaû neâu yeâu caàu (ví duï giaûi ñaùp veà moät saùng taùc aâm nhaïc), nhaân vieân ñieän thoaïi nhaän ñöôïc tin vaø trao ñoåi veà noäi dung vôùi thính giaû. Sau ñoù ñöôïc chuyeån vaøo Mixer qua Active Hybrid (Boä noái gheùp) ñeán ngöôøi daãn chöông trình qua Boä khueách ñaïi tai nghe. Nhaïc syõ seõ giaûi ñaùp qua Mixer ñöa ra maùy phaùt (hoaëc)/vaø vaøo thieát bò löu tröõ. Neáu caàn söû duïng nguoàn aâm (phaùt baøi haùt theo yeâu caàu) thì Toång ñaïo dieãn môû nguoàn aâm ñeå ñöa baøi haùt vaøo Mixer chuyeån vaøo maùy phaùt phaùt ñi.
5. Sô ñoà boá trí thieát bò cho truyeàn thanh tröïc tieáp:

Heä thoáng truyeàn thanh tröïc tieáp ñöôïc söû duïng cho vieäc töôøng thuaät taïi choã caùc leã hoäi, caùc hoäi thaûo, ñaïi hoäi Ñaûng, hoäi nghò cuûa Hoäi ñoàng nhaân daân, cuûa Maët traän Toå quoác….


Hình 1.7 – Heä thoáng truyeàn thanh tröïc tieáp


Heä thoáng goàm 2 phaàn:

- Phaàn traïm phaùt löu ñoäng:

Caùc Micro duøng thu aâm tröïc tieáp vaø cho phoùng vieân daãn chöông trình, caùc ñaàu thu (ghi) aâm saün caùc phoùng söï, ca nhaïc… ñeå gheùp vaøo chöông trình phaùt tröïc tieáp. Tín hieäu aâm thanh ñöôïc ñöa vaøo Mixer ñeå chænh söûa, sau ñoù ñöa vaøo maùy phaùt, phaùt qua anten höôùng veà Ñaøi truyeàn thanh huyeän, vôùi taàn soá phaùt F1. Taïi Traïm phaùt löu ñoäng, coøn coù tai nghe vaø maùy thu FM kieåm tra (soùng phaùt F1 cuûa traïm löu ñoäng vaø soùng F2 cuûa Ñaøi huyeän), coù ñieän thoaïi ñeå lieân laïc vôùi Ñaøi huyeän. Anten phaùt daïng Yagi (coù höôùng) vaø truï anten daïng cô ñoäng (coù nhieàu ñoát thaùo raùp ñöôïc) cao khoaûng 12 – 15m.

- Phaàn Ñaøi truyeàn thanh huyeän:

Khi thöïc hieän chöông trình truyeàn thanh tröïc tieáp, cuõng gioáng nhö thöïc hieän chöông trình tieáp aâm Ñaøi caáp treân. Ñieåm khaùc, do maùy phaùt löu ñoäng coâng suaát quaù nhoû neân phaûi laép anten thu daïng Yagi (coù höôùng) höôùng veà nôi ñaët Ñaøi phaùt F1 (Traïm phaùt löu ñoäng), cao khoaûng töø 25m trôû leân.

Ñieåm caàn löu yù laø choïn F1, phaûi khaùc F2 vaø khoâng truøng taàn soá cuûa Ñaøi phaùt laân caän, cuûa caû hai khu vöïc Ñaøi truyeàn thanh huyeän vaø Traïm truyeàn thanh löu ñoäng.

Cöï ly nhìn thaáy trong tröôøng hôïp naøy laø:

Dnt = 4.12* ( + )= 36.56 km vôùi: h1 = 15m, h2 = 25m

Cöï ly thu ñöôïc vôùi maùy phaùt 50W, ñoä nhaïy maùy thu ôû phía Ñaøi truyeàn thanh 50µV laø:29,3km.
6. Sô ñoà toå chöùc maïng maùy tính noäi boä keát noái vôùi internet:


Hình 1.8 – Maïng maùy tính1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương