BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNHtải về 0.57 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.57 Mb.
#1250
1   2   3   4   5

Tên đơn vị: ………………


Mẫu D02-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH
ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)
Số định danh: ……....…..
Địa chỉ: ………..……….
DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN

Số:…… tháng ….. năm ……
 

STT

Họ và tên

Số định danh

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc

Tiền lương

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Ghi chú

Hệ số/Mức lương

Phụ cấp

Chức vụ

Thâm niên VK (%)

Thâm niên nghề (%)

Phụ cấp lương

Các khoản bổ sung

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị A

123456781

Phó Chánh thanh tra Sở A

4,74

0,40

 

19%

 

 

06/2015

09/2015

Số 11/QĐ-SởA

2

Nguyễn Văn B

123456782 

Thanh tra viên Sở A

3,33

 

 

5%

 

 

06/2015

09/2015

Số 12/QĐ-SởA

I.2

Tiền lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn C

123456783

Phó Trưởng Phòng nghiệp vụ 1 

4,98

0,40

 

29%

 

 

02/2015

09/2015

……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Giảm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2

Tiền lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng giảm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp: ……………..…

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: ………….…….Ngày …..tháng ….. năm …….
Người lập biểu


Đơn vị
Ký, ghi rõ họ tên


Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
4.

Tên thủ tục hành chính

Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.

Nộp tiền cho cơ quan BHXH theo phương thức đã đăng ký.2. Bước 2: Đối với cơ quan BHXH

- Bộ phận một cửa: nhận hồ sơ của người tham gia. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn, sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ quản lý thu. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại người tham gia.

- Phòng/Tổ quản lý thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.

- Phòng/Tổ Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (nếu có) và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.


Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa
Thành phần hồ sơ

1. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

2. HĐLĐ có thời hạn ở nước ngoài (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).


Số lượng hồ sơ

01 bộ
Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

- BHXH tỉnh

- BHXH huyện


Kết quả thực hiện

Sổ BHXH
Lệ phí

Không
Tên mẫu biểu, mẫu tờ khai

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (áp dụng đến hết 31/12/2015); Luật BHXH số 58/2014/QH13 áp dụng từ ngày 01/01/2016.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc (áp dụng đến hết 31/12/2015).

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP (áp dụng đến hết 31/12/2015).

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH (áp dụng đến hết 31/12/2015).

- Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Mẫu: TK1-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH

ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)
straight connector 3BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 1

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI

THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Kính gửi: ..............................................................................

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………...…………

[02]. Số định danh: ………………………………………………………….……

[03]. Ngày tháng năm sinh: …… [04]. Giới tính: ………. [05]. Quốc tịch ……..

[06]. Nơi cấp giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn) .……………………..

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) …….…..……………….…....

[06.3]. Tỉnh (thành phố) …………………..……………….…….…………….....

[07]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu): …………………………………………….

[08]. Địa chỉ nơi cư trú: [08.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .…….……..……

……………………………………………………………………...…………..…

[08.2]. Xã (phường, thị trấn)..……..……………… [08.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).………..…………... [08.4].Tỉnh (thành phố) ….……..…..

[09]. Địa chỉ liên hệ: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .………..……..….…

[09.2]. Xã (phường, thị trấn)..……..………… [09.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).………………... [09.4].Tỉnh (thành phố) …………………….…

[10]. Mức tiền đóng:………………[11]. Phương thức đóng: …...………………

[12]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: ………………………....……

[13]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………………………...……………

[14]. Tài liệu kèm theo: ………………………………………………..…………
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Каталог: Resource -> hoso -> phieugiaonhanhoso
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh

tải về 0.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương