Các đối tượng nêu trên được truy thu bhxh bắt buộc để làm căn cứ tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật bhxhtải về 54.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích54.83 Kb.
#10746

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1726/BHXH-BT
V/v truy thu BHXH đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), ý kiến của Bộ Nội vụ tại công văn số 3372/BNV-TL ngày 28/9/2010 về việc thực hiện chế độ BHXH đối với cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng và công văn số 890/BNV-TL ngày 18/3/2011 về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố thực hiện truy thu BHXH bắt buộc đối với cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng như sau:

1. Đối tượng và thời gian truy thu:

Cán bộ, công chức cấp xã là người hưởng chế độ bệnh binh các hạng, giữ chức vụ, chức danh theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003, không thuộc đối tượng hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và đã được cơ quan có thẩm quyền xếp lương theo chức danh chuyên trách hoặc chức danh chuyên môn theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính nhưng chưa đóng BHXH bắt buộc.

Các đối tượng nêu trên được truy thu BHXH bắt buộc để làm căn cứ tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật BHXH. Thời gian truy thu tính từ ngày được hưởng lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP đến ngày tham gia BHXH theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. Trường hợp đối tượng đã được giải quyết BHXH một lần hoặc đã nghỉ hưu, nếu có yêu cầu thì cũng thực hiện truy thu để làm căn cứ tính lại chế độ theo quy định.

2. Mức truy thu:

- Từ 01/10/2004 đến 31/12/2006, mức truy thu bằng 15% mức lương chức danh được hưởng của cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, tính theo tiền lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng tiền, trong đó: cá nhân đóng 5%, Ủy ban nhân dân cấp xã đóng 10%.

- Từ 01/01/2007 đến 31/12/2009, mức truy thu bằng 16% mức lương chức danh được hưởng theo quy định, tính theo tiền lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng tiền, trong đó: cá nhân đóng 5%, Ủy ban nhân dân cấp xã đóng 11%.

Ví dụ về cách tính số tiền truy thu: Ông A là bệnh binh hạng 2 đảm nhiệm chức danh Tư pháp - Hộ tịch tại xã Y từ 01/10/2004 đến nay. Từ 01/10/2004 đến 31/12/2009 ông A chưa đóng nên được truy thu BHXH bắt buộc. Nếu truy thu BHXH tại thời điểm tháng 4/2011 thì tiền lương làm căn cứ truy thu tính theo mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng. Diễn biến tiền lương, mức truy thu và số tiền truy thu đối với ông A theo Bảng sau:

Thời gian truy thu

Hệ số lương được hưởng

Tỷ lệ truy thu (%)

Lương tối thiểu chung (đồng/tháng)

Số tiền truy thu (đồng)

Từ

Đến

Số tháng

1

2

3

4

5

6

7=3x4x5x6

01/10/2004

30/9/2006

24

1,86

15

730.000

4.888.080

01/10/2006

31/12/2006

3

2.06

15

730.000

676.710

01/01/2007

30/9/2008

21

2,06

16

730.000

5.052.768

01/10/2008

31/12/2009

15

2,26

16

730.000

3.959.520

Tổng cộng

-

63

-

-

-

14.577.078

(Tổng số tiền truy thu: 14.577.078 đồng)

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Hồ sơ, trình tự truy thu:

a. Người đang hưởng lương hưu hàng tháng, người đã hưởng BHXH một lần có yêu cầu truy thu: làm đơn theo mẫu số 02CBX-THU (đính kèm), gửi UBND xã, phường, thị trấn nơi ra quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc hưởng BHXH một lần.

b. Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Rà soát, lập danh sách (mẫu số 01CBX-THU đính kèm) đối tượng thuộc diện truy thu theo quy định tại Điểm 1 công văn này; Chuyển danh sách có xác nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, kèm theo đơn của người có yêu cầu truy thu, Bảng thanh toán tiền lương của đơn vị trong thời gian truy thu cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHXH;

- Chuyển đủ số tiền truy thu bao gồm số tiền thuộc trách nhiệm đóng của cá nhân và số tiền thuộc trách nhiệm đóng của UBND cấp xã vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

c. Cơ quan BHXH phối hợp với UBND cấp xã xác định số tiền truy thu và thực hiện thu, ghi sổ BHXH, cấp lại sổ BHXH theo quy định.

3.2. Thời gian tính hưởng BHXH:

- Thời gian truy thu BHXH được tính để hưởng chế độ hưu trí, tử tuất kể từ thời điểm truy thu trở đi.

- Thời gian công tác trước khi nghỉ việc hưởng chế độ bệnh binh không được tính để hưởng BHXH.

3.3. Giải quyết lại BHXH đối với các trường hợp đã được giải quyết hưởng chế độ hưu trí hoặc BHXH một lần:

- Trường hợp đã giải quyết hưởng chế độ hưu trí thì căn cứ thời gian truy thu đã ghi bổ sung trong sổ BHXH để thực hiện điều chỉnh lại chế độ theo quy định.

- Trường hợp đã giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần thì hủy hồ sơ trợ cấp BHXH một lần và thu hồi số tiền trợ cấp BHXH một lần, cấp lại sổ BHXH để làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH.

Đề nghị BHXH tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện theo hướng dẫn trên. Quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NV, LĐTB&XH (để b/c);
- UBND tỉnh, thành phố (để chỉ đạo);
- TGĐ (để b/c);
- Các Ban: TH CSBHXH, CST, Chi, KHTC; TTTT;
- Lưu: VT, BT (4b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh
Mẫu số 01CBX-THU

(Ban hành kèm theo Công văn 1726/BHXH-BT ngày 29 tháng 4 năm 2011 của BHXH Việt Nam)

Ủy ban nhân dân (xã, phường, thị trấn):……..

Mã đơn vị:

Điện thoại liên hệ:DANH SÁCH CÁN BỘ CẤP XÃ TRUY THU BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Theo Công văn số 1726/BHXH-BT ngày 29 tháng 4 năm 2011 của BHXH Việt Nam)

STT

Họ và tên

Mã số (Số sổ BHXH hoặc số của Giấy chứng nhận hưu trí)

Ngày sinh

Nữ

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc

Mức đóng

Ghi chú

Tiền lương

Tỷ lệ đóng (%)

Tiền lương chính

Phụ cấp

CV

TN VK (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Xác nhận của UBND quận (huyện)...
(Chức danh, ký, họ tên, đóng dấu)


Người lập biểu


.., ngày … tháng … năm …
TM. UBND (xã, phường, thị trấn)
Chủ tịch
(Ký; ghi rõ họ, tên; đóng dấu)


Mẫu số 02CBX-THU

(Ban hành kèm theo Công văn 1726/BHXH-BT ngày 29 tháng 4 năm 2011 của BHXH Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRUY THU BHXH

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………

- Tôi tên là (viết chữ in hoa có dấu):

- Ngày tháng năm sinh: …./……./……………………., Giới tính:

- CMT số: ……………………………., nơi cấp: ……………… , ngày cấp: ……../………./

- Nơi ở hiện nay:

- Giấy chứng nhận hưu trí số:

Đã hưởng BHXH một lần: □

Nội dung:

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.…………, ngày … tháng … năm …
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)


tải về 54.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương