BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtntải về 2.14 Mb.
trang1/16
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích2.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINHTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN


STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính do BHXH cấp tỉnh thực hiện

1

Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến (PGNHS 101)

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh

2

Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (PGNHS 103)

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh

3

Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc (PGNHS 103; 301; 321)

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh

4

Điều chỉnh lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu hoặc sáp nhập (PGNHS 103; 301; 321)

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh

5

Giải quyết ngừng đóng BHXH đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn (PGNHS 106)

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh

6

Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (PGNHS 103)

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh

7

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (PGNHS 109)

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh

8

Truy thu BHXH, BHYT và BHTN (PGNHS 103)

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh

9

Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT và BHTN cho người sử dụng lao động (PGNHS 107)

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh

10

Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú (PGNHS 103)

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh

11

Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài (PGNHS 103)

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh

12

Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT (PGNHS 102; 104)

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh

13

Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc (PGNHS 102; 104

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN


1.

Tên thủ tục hành chính

Đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến (PGNHS 101)
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.

2. Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động

- Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu và ký trong tờ khai của người lao động.

- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

3. Bước 3: Đối với cơ quan BHXH

- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại sau đó chuyển hồ sơ cho phòng Thu.

- Phòng Thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng Cấp sổ, thẻ.

- Phòng Cấp sổ thẻ: Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (đối với trường hợp chưa có sổ BHXH), thẻ BHYT và chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.


Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet….
Thành phần, số lượng hồ sơ (PGNHS 101)

1. Đơn vị:

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.

- Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

- Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01-TS), kèm theo:

+ Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;

+ Phương thức trả lương cho người lao động.

2. Người lao động: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).

- Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.

- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Thời hạn giải quyết

Thời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 10 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện

Tổ chức
Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh
Kết quả thực hiện

Sổ BHXH, Thẻ BHYT
Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

- Văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01-TS).

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS)

Yêu cầu, điều kiện

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp.

- Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
Mẫu số: D01-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH

Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội.............................................


- Tôi tên là (viết chữ in hoa có dấu):....................................................................

- Mã số quản lý:...........................................................................................

- Ngày tháng năm sinh: ......../......../.................., Giới tính:..........................

- CMT số:..........................., nơi cấp:..................., ngày cấp: ...../...../...........

- Đơn vị:........................................................................................................

Nội dung:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
................, ngày ..... tháng ..... năm ...........

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)


Tên đơn vị:
Mã đơn vị:

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT
Điện thoại liên hệ:

Số:…… tháng ….. năm …...


 STT

Họ và tên

Mã số

Ngày sinh

Nữ

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, điều kiện, nơi làm việc

Mức đóng cũ

Mức đóng mới

Từ tháng, năm

Đến tháng,

năm

Không trả thẻ

Đã có sổ BHXH

Ghi chú

Tiền lương

Phụ cấp

Tiền lương

Phụ cấp

CV

TN VK (%)

TN nghề (%)

CV

TN VK (%)

TN nghề (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

I

Tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2

Mức đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Resource -> hoso -> phieugiaonhanhoso
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương