BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính I. Danh mục tthc lĩnh vực chi trả các chế độ bhxh


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 396.56 Kb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích396.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Mẫu 20 CBH
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phócgiÊy ®Ò nghÞ

thay ®æi n¬i lÜnh l­¬ng h­u, trî cÊp B¶o hiÓm x· héi
KÝnh göi: B¶o hiÓm x· héi ...........................................................................
Tªn t«i lµ: .................................................................... N¨m sinh: ...................................

N¬i c­ tró Sè ®iÖn tho¹i:................

Sè sæ BHXH:........................ Lo¹i chÕ ®é BHXH ®ang h­ëng: .......................................

Sè tiÒn ®­îc h­ëng chÕ ®é BHXH: ............... N¬i lÜnh chÕ ®é BHXH (tæ, x· hoÆc lÜnh qua tµi kho¶n thÎ ATM): .................................................................

§· lÜnh tiÒn chÕ ®é BHXH hÕt th¸ng..... n¨m .....

Nay ®Ò nghÞ ®­îc lÜnh chÕ ®é BHXH hµng th¸ng theo ph­¬ng thøc

t¹i: .

(số hiệu tài khoản, ngân hàng mở tài khoản thẻ ATM nÕu lÜnh qua tµi kho¶n thÎ ATM)


§Ò nghÞ c¬ quan BHXH gi¶i quyÕt./.

X¸c nhËn cña §¹i diÖn chi tr¶ x·..., ngµy... th¸ng ... n¨m...

Ng­êi ®Ò nghÞ


(Ký, ghi râ hä tªn)Ghi chó:

  • Tr­êng hîp ng­êi ®ang h­ëng l­¬ng h­u, trî cÊp BHXH hµng th¸ng cã h­ëng phô cÊp khu vùc chuyÓn sang n¬i c­ tró míi thuéc ®Þa bµn cã phô cÊp khu vùc ph¶i göi kÌm theo 01 b¶n chôp ®ång thêi xuÊt tr×nh b¶n chÝnh sæ hé khÈu.

  • Tr­êng hîp ng­êi h­ëng chuyÓn sang lÜnh tiÒn b»ng thÎ ATM th× ghi râ sè hiệu tµi kho¶n thÎ ATM, ng©n hµng më tµi kho¶n.6

Tên thủ tục hành chính

Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sau kỳ chi trả, trước khi BHXH huyện báo số chưa nhận về BHXH tỉnh
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng lập 01 bản Giấy đề nghị (Mẫu 17-CBH) gửi BHXH cấp huyện.

2. Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận, Đối chiếu với Danh sách chi trả (C72a-HD hoặc C72c-HD) xác định người hưởng chưa ký nhận trên Danh sách chi trả, xét duyệt vào Giấy đề nghị của người hưởng, thực hiện chi tiền mặt tại BHXH cấp huyện.

3. Bước 3: Người hưởng ký nhận trực tiếp vào phiếu chi và nhận tiền.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu 17-CBH)

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Giải quyết kịp thời, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện
Kết quả thực hiện

Phiếu chi tiền mặt
Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu 17-CBH)
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.Mẫu số 17-CBH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Giấy đề nghị truy lĩnh

Số tiền chưa nhận chế độ Bảo hiểm xã hội hàng tháng
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ................................

Họ và tên:.........................................................................

Số chứng minh nhân dân: Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi cư trú:

Số điện thoại liên hệ:

Hưởng chế độ BHXH: ...................số tiền hàng tháng:

Số sổ hưởng BHXH:.......................

Đang lĩnh tại:

Lý do:

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết cho tôi được lĩnh trực tiếp số tiền chế độ BHXH từ tháng ..... năm ...... đến tháng .....năm ...... tại cơ quan Bảo hiểm xã hội .........Số tiền : ..........................................................

Số tiền bằng chữ: .....................................................................................


......, ngày ...... tháng ...... năm ......

Xét duyệt của cơ quan BHXH Người đề nghị

- Tổng số tháng được truy lĩnh:.......... tháng (Ký, ghi rõ họ tên)

Từ tháng..... năm ..... đến tháng.... năm .....

- Tổng số tiền được truy lĩnh: .............. đồng

Bằng chữ: .................................................
......, ngày ...... tháng ...... năm ......

Giám đốc BHXH(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:

1. Giám đốc BHXH tỉnh: Xét duyệt đối với trường hợp hưởng mới, từ tỉnh khác chuyển đến có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

2. Giám đốc BHXH cấp huyện: Xét duyệt đối với trường hợp truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người đã hết hạn hưởng không còn tên trong danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; nhận lương hưu, trợ cấp BHXH sau kỳ chi trả.7

Tên thủ tục hành chính

Hưởng tiếp trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng lập Giấy xác nhận đang đi học có xác nhận của nhà trường (Mẫu số 22-CBH); nộp Giấy xác nhận cho đại diện chi trả hoặc cho BHXH cấp huyện.

2. Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận Giấy xác nhận, chuyển BHXH tỉnh quản lý.


Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc đại diện chi trả
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Giấy xác nhận đang đi học của nhà trường (Mẫu số 22-CBH)

- Thời điểm nộp Giấy xác nhận: người hưởng nộp cho cơ quan BHXH trong tháng 9 hàng năm.

- Thời hạn: Giấy xác nhận có giá trị 01 năm trong trường hợp bình thường, nếu người hưởng không tiếp tục đi học thì bị dừng hưởng trợ cấp.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện
Kết quả thực hiện

Đối tượng tiếp tục hưởng chế độ tuất hàng tháng.
Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy xác nhận đang đi học của nhà trường (Mẫu số 22-CBH)
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.Mẫu số 22-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY XÁC NHẬN ĐANG ĐI HỌC

Năm học: .............
Trường: .........................

Địa chỉ: .........................

................................................................................................................................

Xác nhận em: ................................................................

Sinh ngày ....... tháng ........... năm ..................

hiện đang là học sinh lớp: ................ năm học ......................... của nhà trường.


Giáo viên chủ nhiệm

(Ký, ghi rõ họ tên)

.............., ngày ....... tháng ...... năm ....

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)
8

Tên thủ tục hành chính

Đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng làm Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ (Mẫu số 3-CBH), có xác nhận của UBND cấp xã, gửi BHXH cấp huyện

2. Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận, chuyển BHXH tỉnh để đổi tên người đứng sổ trên danh sách chi trả.


Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ (Mẫu số 3-CBH). Trường hợp người giám hộ không phải là đương nhiên thì phải kèm theo Giấy được giám hộ theo quy định của Luật dân sự.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Người hưởng nộp Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ trước ngày 20 hàng tháng thì cơ quan BHXH in tên người đứng sổ mới vào Danh sách chi trả của tháng sau, từ sau ngày 20 hàng tháng thì in tên người đứng sổ mới vào Danh sách chi trả của tháng sau nữa
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện
Kết quả thực hiện

Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ (Mẫu số 3-CBH)
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.Mẫu số 3-CBH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giấy đề nghị

thay đổi người nhận chế độ Bảo hiểm xã hội hàng tháng

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ......................................................


Tên tôi là: .................................................................... năm sinh:.........................

nơi cư trú:............................................................. ...... số điện thoại:....................

Chứng minh nhân dân số: .......................... ngày cấp: .............. nơi cấp:..............

mối quan hệ với người hưởng:..............................................................................

đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh .................... giải quyết được chuyển việc lĩnh tiền chế độ BHXH hàng tháng sang Ông (Bà): ............................................................

Năm sinh: ............ nơi cư trú:................................................................................. Số điện thoại: ........................... cho người hưởng, gồm:
STT

Họ và tên

Số sổ BHXH

Loại chế độ BHXH

Nơi nhận chế độ BHXH

Số tiền 1 tháng

1

Nguyễn Văn A

2

...............: Resource -> hoso -> phieugiaonhanhoso
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương