BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính I. Danh mục tthc lĩnh vực chi trả các chế độ bhxhtải về 396.56 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích396.56 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINHTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Danh mục TTHC lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính do BHXH cấp tỉnh thực hiện

1

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới hoặc tỉnh khác chuyển đến (PGNHS 609)

Chi trả các chế độ BHXH


BHXH tỉnh

II. Thủ tục hành chính do BHXH cấp huyện thực hiện

1

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp (PGNHS 609)

Chi trả các chế độ BHXH


BHXH huyện

2

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người đã hết thời hạn hưởng, không còn tên trên danh sách chi trả

Chi trả các chế độ BHXH


BHXH huyện

3

Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng chi trả do 6 tháng liên tục không nhận tiền, người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM không đến ký xác nhận định kỳ, người hưởng trợ cấp một lần có thời gian chưa đến nhận tiền từ 12 tháng trở lên

Chi trả các chế độ BHXH


BHXH huyện

4

Thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển trong địa bàn huyện

Chi trả các chế độ BHXH


BHXH huyện

5

Thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển từ huyện này sang huyện khác trong địa bàn tỉnh

Chi trả các chế độ BHXH


BHXH huyện

6

Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sau kỳ chi trả, trước khi BHXH huyện báo số chưa nhận về BHXH tỉnh

Chi trả các chế độ BHXH


BHXH huyện

7

Hưởng tiếp trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học

Chi trả các chế độ BHXH


BHXH huyện

8

Đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự

Chi trả các chế độ BHXH


BHXH huyện

9

Nhận thay các chế độ BHXH hàng tháng

Chi trả các chế độ BHXH

BHXH huyện

10

Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú tại nước ngoài ủy quyền cho người khác lĩnh thay

Chi trả các chế độ BHXH


BHXH huyện

11

Lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại

Chi trả các chế độ BHXH

BHXH huyện

12

Người hưởng lĩnh tiền chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM ký xác nhận chữ ký định kỳ vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm

Chi trả các chế độ BHXH


BHXH huyện

13

Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM lấy xác nhận chữ ký tại địa phương khác

Chi trả các chế độ BHXH

BHXH huyện

14

Chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp tử tuất một lần (người hưởng đang đóng BHXH chết) bằng tiền mặt tại BHXH cấp huyện

Chi trả các chế độ BHXH


BHXH huyện

15

Đề nghị tạm ứng trợ cấp mai táng phí cho người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần chết

Chi trả các chế độ BHXH


BHXH huyện

16

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận

Chi trả các chế độ BHXH


BHXH huyệnII. Nội dung cụ thể của từng TTHC:

  1. Thủ tục hành chính do BHXH cấp tỉnh thực hiện:
1

Tên thủ tục hành chính

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới hoặc tỉnh khác chuyển đến (PGNHS 609)

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng lập 01 bản Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu số 17-CBH) nộp cho BHXH tỉnh nơi chuyển đến đối với người hưởng di chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH; hoặc BHXH tỉnh nơi giải quyết chế độ đối với người hưởng mới.

2. Bước 2: BHXH tỉnh nơi tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy hẹn cho người hưởng; xét duyệt số tiền được hưởng của người hưởng vào Mẫu số 17-CBH, chuyển phòng KHTC để chi trả trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị.

3. Bước 3: Người hưởng đến phòng KHTC để nhận tiền theo giấy hẹn.


 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

 

Thành phần, số lượng hồ sơ (PGNHS 609)

1. Thành phần hồ sơ

Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu 17-CBH).

2. Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


 

Thời hạn giải quyết

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị.

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                                           

 

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện

Phiếu chi tiền mặt

 

Lệ phí

Không  

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu 17-CBH)

 

Yêu cầu, điều kiện

Không

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.Mẫu số 17-CBH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Giấy đề nghị truy lĩnh

Số tiền chưa nhận chế độ Bảo hiểm xã hội hàng tháng
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ................................

Họ và tên:.........................................................................

Số chứng minh nhân dân: Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi cư trú:

Số điện thoại liên hệ:

Hưởng chế độ BHXH: ...................số tiền hàng tháng:

Số sổ hưởng BHXH:.......................

Đang lĩnh tại:

Lý do:

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết cho tôi được lĩnh trực tiếp số tiền chế độ BHXH từ tháng ..... năm ...... đến tháng .....năm ...... tại cơ quan Bảo hiểm xã hội .........Số tiền : ..........................................................

Số tiền bằng chữ: .....................................................................................


......, ngày ...... tháng ...... năm ......

Xét duyệt của cơ quan BHXH Người đề nghị

- Tổng số tháng được truy lĩnh:.......... tháng (Ký, ghi rõ họ tên)

Từ tháng..... năm ..... đến tháng.... năm .....

- Tổng số tiền được truy lĩnh: .............. đồng

Bằng chữ: .................................................
......, ngày ...... tháng ...... năm ......

Giám đốc BHXH(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:

1. Giám đốc BHXH tỉnh: Xét duyệt đối với trường hợp hưởng mới, từ tỉnh khác chuyển đến có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.  1. Giám đốc BHXH cấp huyện: Xét duyệt đối với trường hợp truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người đã hết hạn hưởng không còn tên trong danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; nhận lương hưu, trợ cấp BHXH sau kỳ chi trả.


2. Thủ tục hành chính do BHXH cấp huyện thực hiện


1

Tên thủ tục hành chính

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp (PGNHS 609).

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng lập 01 bản Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu số 17-CBH) nộp cho BHXH huyện nơi đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

2. Bước 2:

- BHXH huyện nơi tiếp nhận hồ sơ: tiếp nhận, viết giấy hẹn cho người hưởng, chuyển BHXH tỉnh Mẫu số 17-CBH.

- BHXH tỉnh xét duyệt số tiền được hưởng của người hưởng vào Mẫu số 17-CBH, chuyển BHXH huyện để chi trả trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị.

3. Bước 3: Người hưởng đến BHXH huyện để nhận tiền theo giấy hẹn.


 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

 

Thành phần, số lượng hồ sơ (PGNHS 609)

1. Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu 17-CBH);

- Quyết định hưởng tiếp (Đối với người hưởng bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù).

2. Số lượng hồ sơ:  01   (bộ) 

Thời hạn giải quyết

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy đề nghị.

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                                              

 

Cơ quan thực hiện

BHXH huyện

 

Kết quả thực hiện

Phiếu chi tiền mặt

 

Lệ phí

Không  

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu 17-CBH)

 

Yêu cầu, điều kiện

Không

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.Mẫu số 17-CBH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Giấy đề nghị truy lĩnh

Số tiền chưa nhận chế độ Bảo hiểm xã hội hàng tháng
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ................................

Họ và tên:.........................................................................

Số chứng minh nhân dân: Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi cư trú:

Số điện thoại liên hệ:

Hưởng chế độ BHXH: ...................số tiền hàng tháng:

Số sổ hưởng BHXH:.......................

Đang lĩnh tại:

Lý do:

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết cho tôi được lĩnh trực tiếp số tiền chế độ BHXH từ tháng ..... năm ...... đến tháng .....năm ...... tại cơ quan Bảo hiểm xã hội .........Số tiền : ..........................................................

Số tiền bằng chữ: .....................................................................................


......, ngày ...... tháng ...... năm ......

Xét duyệt của cơ quan BHXH Người đề nghị

- Tổng số tháng được truy lĩnh:.......... tháng (Ký, ghi rõ họ tên)

Từ tháng..... năm ..... đến tháng.... năm .....

- Tổng số tiền được truy lĩnh: .............. đồng

Bằng chữ: .................................................
......, ngày ...... tháng ...... năm ......

Giám đốc BHXH(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:

1. Giám đốc BHXH tỉnh: Xét duyệt đối với trường hợp hưởng mới, từ tỉnh khác chuyển đến có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

2. Giám đốc BHXH cấp huyện: Xét duyệt đối với trường hợp truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người đã hết hạn hưởng không còn tên trong danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; nhận lương hưu, trợ cấp BHXH sau kỳ chi trả.

2

Tên thủ tục hành chính

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người đã hết thời hạn hưởng, không còn tên trên danh sách chi trả
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng không còn tên trên danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận hoặc được truy lĩnh, viết giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 17-CBH) nộp tại BHXH cấp huyện.

2. Bước 2: BHXH huyện kiểm tra, đối chiếu với Danh sách người hưởng không còn tên trên Danh sách chi trả nhưng còn số tiền chưa nhận của các tháng trước do BHXH tỉnh chuyển đến, xác nhận giải quyết vào Mẫu số 17-CBH của người hưởng, để thực hiện chi trả ngay cho người hưởng.


Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 17-CBH)

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện
Kết quả thực hiện

Phiếu chi tiền mặt
Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 17-CBH)
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.Mẫu số 17-CBH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGiấy đề nghị truy lĩnh

Số tiền chưa nhận chế độ Bảo hiểm xã hội hàng tháng
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ................................

Họ và tên:.........................................................................

Số chứng minh nhân dân: Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi cư trú:

Số điện thoại liên hệ:

Hưởng chế độ BHXH: ...................số tiền hàng tháng:

Số sổ hưởng BHXH:.......................

Đang lĩnh tại:

Lý do:

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết cho tôi được lĩnh trực tiếp số tiền chế độ BHXH từ tháng ..... năm ...... đến tháng .....năm ...... tại cơ quan Bảo hiểm xã hội .........Số tiền : ..........................................................

Số tiền bằng chữ: .....................................................................................


......, ngày ...... tháng ...... năm ......

Xét duyệt của cơ quan BHXH Người đề nghị

- Tổng số tháng được truy lĩnh:.......... tháng (Ký, ghi rõ họ tên)

Từ tháng..... năm ..... đến tháng.... năm .....

- Tổng số tiền được truy lĩnh: .............. đồng

Bằng chữ: .................................................
......, ngày ...... tháng ...... năm ......

Giám đốc BHXH(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:

1. Giám đốc BHXH tỉnh: Xét duyệt đối với trường hợp hưởng mới, từ tỉnh khác chuyển đến có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

2. Giám đốc BHXH cấp huyện: Xét duyệt đối với trường hợp truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người đã hết hạn hưởng không còn tên trong danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; nhận lương hưu, trợ cấp BHXH sau kỳ chi trả.


3

Tên thủ tục hành chính

Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 6 tháng liên tục không nhận tiền, người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM không đến ký xác nhận định kỳ, người hưởng trợ cấp một lần có thời gian chưa đến nhận tiền từ 12 tháng trở lên
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng lập 01 bản Giấy đề nghị (Mẫu số 19-CBH) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước nơi người hưởng đang cư trú gửi BHXH cấp huyện.

2. Bước 2:

- Đối với trường hợp trên 12 tháng chưa đến nhận tiền: BHXH huyện chuyển BHXH tỉnh xét duyệt vào Mẫu 19-CBH, chuyển BHXH huyện chi trả cho người hưởng.

- Đối với trường hợp từ 6 đến 12 tháng chưa đến nhận tiền: BHXH huyện kiểm tra, xét duyệt vào Mẫu 19-CBH để giải quyết cho người hưởng.


Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

Giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 19-CBH)

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- Đối với trường hợp BHXH huyện xét duyệt: giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.

- Đối với trường hợp chuyển BHXH tỉnh xét duyệt: Không quy định thời gian


Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện
Kết quả thực hiện

Phiếu chi tiền mặt hoặc Danh sách chi trả
Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 19-CBH)
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.: Resource -> hoso -> phieugiaonhanhoso
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh


  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương