BẢng đỐi chiếu số liệu cấp vốN, cho vay, thanh toán vốN ĐẦu tưtải về 33.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích33.24 Kb.
Mẫu số 08/QTDA

BẢNG ĐỐI CHIẾU

SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ


Nguồn vốn:.....................................................

• Tên dự án:.

• Chủ đầu tư:

• Tên cơ quan cho vay, thanh toán:I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

S TT

Chỉ tiêu

Tổng số

Gồm

Ghi chú

X. dựng

Thiết bị

Khác

1

2

3

4

5

6

7

I.

Số liệu của chủ đầu tư

1

- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công
2

- Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán hàng năm.
II.

Số liệu của cơ quan cấp, cho vay, thanh toán
1

- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công
2

- Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán hàng năm.
III.

Chênh lệch

Giải thích nguyên nhân chênh lệch:

II/ Nhận xét đánh giá và kiến nghị:

1-Nhận xét:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng.

- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.

2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.

Ngày ... tháng ... năm....

Chủ đầu tư

Ngày ... tháng ... năm ...

Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ trách kế toán

Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)

: report
report -> Ubnd tỉnh kiên giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ Độc lập- tự do- hạnh phúc
report -> Ubnd tỉnh kiên giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ Độc lập- tự do- hạnh phúc
report -> Danh sách các quốc gia Viêt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao đến 12/2007
report -> Mẫu số 23/HĐgv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
report -> An ninh lưƠng thực thực phẩm và dinh dưỠng ở việt nam trong bối cảnh biếN ĐỔi khí HẬU, NĂng lưỢng sinh học và khủng hoảng tài chính toàn cầu hoặc: nguy cơ MẤt an ninh thực phẩm do các biếN ĐỘng về TỰ nhiên và kinh tế XÃ HỘI
report -> Mẫu số 36/HĐcn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
report -> Mẫu số 46/HĐt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng thuê TÀi sản gắn liền vớI ĐẤT
report -> Mẫu số 57/dc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương