Ubnd tỉnh kiên giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ Độc lập- tự do- hạnh phúctải về 13.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích13.82 Kb.


UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 856 /HD-SNV Kiên Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2011

HƯỚNG DẪN

Thực hiện Quy định tiêu chí đánh giá, thang điểm xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bản tỉnh Kiên Giang
Căn cứ Điều 2 Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh về ban hành “Quy định tiêu chí đánh giá, thang điểm xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Sở Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện như sau:

I. VỀ TÀI LIỆU CHỨNG MINH

Tài liệu chứng minh khi tiến hành tự chấm điểm và kiểm tra việc tự chấm điểm theo tiêu chí đánh giá đánh giá, thang điểm xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được kèm theo các phụ lục dưới đây:1. Phụ lục I: Tiêu chí đánh giá, thang điểm xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo phụ lục).

2. Phụ lục II: Tiêu chí đánh giá, thang điểm xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (kèm theo phụ lục).

3. Phụ lục III: Tiêu chí đánh giá, thang điểm xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (kèm theo phụ lục).

I. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Hội đồng đánh giá

- Thành phần:

+ Ban ngành cấp tỉnh: Lãnh đạo cơ quan, Trưởng các phòng, ban chuyên môn có liên quan, Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Cấp huyện: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Trưởng các phòng, ban chuyên môn có liên quan, Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả2. Tổ chức tự đánh giá

- Đơn vị lập báo cáo tổng kết năm theo nội dung tiêu chí (số liệu tính từ ngày 01/01 đến 30/11 và ước thực hiện tháng 12. Đối với báo cáo khác có liên quan nội dung tiêu chí theo quy định của cơ quan chuyên môn.

- Tổ chức họp hội đồng cơ quan tự chấm điểm theo tiêu chí, có biên bản.

3. Hồ sơ đánh giá xếp loại

- Báo cáo năm về công tác Cải cách hành chính và kèm các phụ lục theo quy định và các phụ lục thống kê liên quan đến việc chấm điểm.

- Biên bản chấm điểm

- Bản thống kê tài liệu chứng minh cho việc chấm điểm (ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành)

* Hồ sơ đánh giá chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cụm khối thi đua, gồm 03 loại trên.

* Hồ sơ đánh giá chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (sau khi đã chấm ở cụm, khối thi đua) gởi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) gồm:

- 03 loại hồ sơ trên

- Biên bản chấm điểm của cụm, khối thi đua đối với đơn vị (trích phần của đơn vị)4. Đối với một số sở ban ngành cấp tỉnh hiên nay chưa thực hiện cơ chế 1 cửa nếu có đủ căn cứ chứng minh không có thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thi được tối đa điểm số ở nội dung này.

Đề nghị Giám đốc các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình áp dụng thực tế, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ảnh về Sở Nội vụ (qua Phòng CCHC) để cùng giải quyết./.


Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC

- Sở, ban ngành cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thi, thành phố;

- Phòng Nội vụ huyện, thị, thành phố; (đã ký)

- Lưu VT, CCHC.Hà Văn Chiến


: report
report -> BẢng đỐi chiếu số liệu cấp vốN, cho vay, thanh toán vốN ĐẦu tư
report -> Ubnd tỉnh kiên giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ Độc lập- tự do- hạnh phúc
report -> Danh sách các quốc gia Viêt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao đến 12/2007
report -> Mẫu số 23/HĐgv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
report -> An ninh lưƠng thực thực phẩm và dinh dưỠng ở việt nam trong bối cảnh biếN ĐỔi khí HẬU, NĂng lưỢng sinh học và khủng hoảng tài chính toàn cầu hoặc: nguy cơ MẤt an ninh thực phẩm do các biếN ĐỘng về TỰ nhiên và kinh tế XÃ HỘI
report -> Mẫu số 36/HĐcn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
report -> Mẫu số 46/HĐt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng thuê TÀi sản gắn liền vớI ĐẤT
report -> Mẫu số 57/dc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương